Saglykda yylan bn kasenin şekili name üçin ulanylypdyr?

Lukman hekim hem hekim hem-de dermanhanaçy bolupdyr. Dermanhanasynda her dürli dermanlar tapylypdyr.Hassalar içeri girende dermanhanan içinde dermanly çüyşeler sallanar durarmyş...
bir gün bir hassa gelipdir we özüne seretdirse, Lukman: - senin keselin bir çaresi yok sony ölüm. diyipdir.sonunun ölüm bn gutarjagyny bilen adam ahli zatlaryny s...

Dowamy »

1190 12
Köneler, 7 years ago


Oyun dal

salam Hormatlylar siz bn tanyshasym gelip dem almana howlugyanda kate her kim nirde okayanyny bolumini yazsa nahili bolarka

Dowamy »

1076 38
Köneler, 7 years ago


Bir dil bir adam iki dil iki

öýde bir sycanjygyn burnuna peynirin ysy gelipdir,barlamak ucin deşijekden kellesini cykaranda pişigin sesini eşidip,derrew yzyna cekilyar.
Ertesi gun yene jyklap goryar, yenede pişik sesini eşidip,öýunde gizlenyar.
3 gun gowja ajygypdy, pişijegi nadip aldarkam diyip pikirlenip,deşijekden seredip goryar, bu sapar pişik sesi dal.. köpe...

Dowamy »

727 9
Köneler, 7 years ago


Bergi

Kiçi ogly ejesine bir kagyz uzadypdyr. Ejeside ellerini öňlügüne süpürip kagyzyn yüzündäkilei okamana başlaýar:
Otagymy tämizledigim üçin:1 dollar
magazine gidip gelenim üçin: 50 sent
jigime seredenim üçin:25 sent
hapalary atyp gelenim üçin:1 dollar
kopegi yuwanym üçin: 5 dollar
howlynny arassalanym üçin 2...

Dowamy »

766 12
Köneler, 7 years ago


Degishmani gosga gecirdim!

Bu gün näsaglaň ýygnanşygydy,
kim sagalan bolsa goýberilşigidi.

Geldi-de diydi,lukman kel hem hor,
-Ynha bulgurda yagyş suwy bar,
Köp balyk tutan,hemmelerden zor.

Näsaglar ele alyp çeňňegi,
Bulgurda häzir balyk gözlegi,

Bir näsag bolsa çekilip otyr...
çeňegi atman pik...

Dowamy »

582 4
Köneler, 7 years ago


Kararsyz...

Dostlar,boydashlar,yashulular we mana maslahat berjek bolyanlar salam. Men yurt dasynda okayan oz isleyan bolumumin 2 kurs talyby yene 3 yil okuwum bar. men kalbymda soydugim birisi bar. olam meni soyyar, yone ol okuwy gutaryp ishlap yor we indi mashgala bolmak isleyar yashy hem menden 4 yash uly oylerinin yeke cagasy.Mana okuwy tashlada gelay durm...

Dowamy »

812 14
Köneler, 7 years ago


Saglyk

SAGLYK
* Doguldyňyz, sagdyn we saglykly: 1
* Bilim alyanyz,Okuwy gutyanyz: 10
* Gowy kariňiz bar: 100
* Söýdüňiz:1000
* Söýüldiňiz:10000
* Durmuş gurýaňyz:100000
* Tüwelem çagalaryňyz bar:1000000
* Işiňizden abraý at alýaňyz:10000000
* Dünýä sizi tanayar:100000000
...

Dowamy »

759 12
Köneler, 7 years ago


Yoluny tapanokmy?

Bir är ayal çagalary yok köp wagt bäri agzybir düşünşip yaşap yörler eken.Ayaly 2 aýdan bäri bir pişige seretyän eken adamsam kän haywansöyer bolmansoň pişigiş halanokmyş. Bir gün adamsy aýalyna:"şu pişigi öyden uzaklaşdyrsak diyyän men uzaga zyňyp geleyin ertir." diyip ertesi gün işden gelip pişigi uzaklara alyp gityär we ondan gizlenip gaçyp gayt...

Dowamy »

751 2
Köneler, 7 years ago