Türkmen milli estrada aýdym sungatynyň görnükli wekilleriniň biri Türkmenistanyň at gazanan aktrisasy Güljan Hümmedowa (1937-1996) gadymdan gelýän bagşyçylyk sungatynyň täze nusgasyny – estrada sungatynda çykyş edip, köpleriň söýgüsine mynasyp boldy. Halkyň zähmetini, bagtyýar durmuşyny wasp edip, saz söýüjileriň güýjüne güýç goşdy. ______________________________________________ Aýnaň aýdymy(Aýgytly ädim ç.f.) - Güljan Hümmedowa ______________________________________________ Ýürek aýdymy - Güljan Hümmedowa ______________________________________________ bu mowzuk bilen baglanyşykly ýazgylar Bekgi Nazar Annagurban Babamyrat Hamdamow Aşgabat Topary Baýram Taganow Gruppa Sao Kakadurdy Täjimow Serdar Rejepow Nury Halmammedow Abdy Öwezow Mekan Ýazmyradow Kakageldi Çaryýew Aganiýaz Jumanazarow Begenç Nuryýew Annaoraz Nazarow Bäşim Söýünow Annageldi Jumaýew

Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir