Ene – ata bilen çagaň arasy nähili bolmaly? 1) Çaga bilen ene-ata dot bolmalymy! Islendik temada pikir alyşyp, syrlaryny paýlaşyp biler ýaly. Hiç wagt olardan gorkup gizlin iş etmez ýaly. Gyz ejesi bilen edil jorasy bilen gürleşen ýaly, ogul atasy bilen edil dosty bilen gürleşen ýaly. Olaryň pikiri bilen ylalaşmadyk ýagdaýyňda-da olara garşy gidip açyk öz pikirini aýtmalymy? Şeýtseň sylaşyk gaçmazmy! 2) Distansiýa saklamalymy?! Ene ene ýerinde gyzy gyz ýerinde bolmalymy! Olar çagalary bilen strogiý gürrüň etmelimi! Çaga ene-atasyndan çekinmelimi! Oňa hemme zady aýtmakdan saklanmalymy! Şeýtseler sylaşyk has gowy bolarmy? Umuman şu hakda siziň pikiriňiz!!

Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir