Taryhy ýazgylarda 1069-njy ýylda Ýusup Has Hajyp Balasagunlynyň " Kutadgu bilig" (6650 gazaldan düzülen) ,1072-nji ýylda Mahmyt Kaşgarlynyň " Diwanu lugat it-türk" (280 gazaldan ), 12-nji asyrda ýaşan Ejip Ahmet Ýognaklynyň " Hibat ul-hakaýyk" atly eserleri türki dilleri öwrenmegiň başlangyjy hasaplanýardy. Türki dilleriň köklerini çynlakaý yzarlasak, onuň "damarlarynyň" Zaratuştranyň "Awesta" kitabyna hem direýändigini görmek bolýar. Pikirimizi tassyklamak üçin eýranly dilçi Ý.Bahramynyň 2000-nji ýylda Tähranda çapdan çykan "Dictionary of the Awesta" ("Awesta sözlügi ") atly kitabyna ýüzlenmekçi bolýarys.Awtor öz ylmy işinde "Awestadaky" 45 harpdan düzülen elipbiýi berip, onda ulanylan sözleriň iňlis, pars dillerine terjimesini transkripsiýasy bilen getirip görkezipdir. "Awestanyň " sözleriniň transkripsiýasyny hem-de terjimesini synlanyňda, olaeyň ençemesiniň biziň sözlerimize ýakynlygyny görmek bolýar. Biz şol sözlükde getirilen sözleriň birnäçesini deňeşdirip görmek üçin okyjylara hödürleýäris.
Dowamy teswirlerde...

Bilim, Waharman tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir