Adaty ary sekuntda iki ýüz gezek ganatyny ýaýýar, kepderi bolsa diňe dokuz gezek ýaýyp ýetişýär.
* * *
Bir kilogram bal ýygnamak üçin bal arysy üç ýüz müň kilomertre golaý aralygy uçup geçmeli hem-de on dokuz million gülüň şiresini sormaly bolýar.
* * *
Ýolbars özüniň täsin aýratynlygy bilen tapawutlanýar.Ähli wagşy haýwanlaryň arasynda onuň ýüregi kiçijikdir.
* * *
Ähli jandarlaryň arasynda düýpden kerleri siňek, balykgulak we deňiz ýyldyzydyr. Olar eşitmekden bütinleý mahrumdyr.
* * *
It iki milliona golaý ysy saýgaryp bilýär.
* * *
Atlar dik durka gowy uklaýarlar. Olar birnäçe aýy ýatmanam geçirip bilýärler.
* * *
Günbatar Ýaponiýanyň Sinoýame tejribe stansiýasynda seleksionerler pomidoryň bir düýbünde 2934 sany gyzyl pomidory ösdürip ýetişdiripdir. Bu pomidor "agajynyň" beýikligi 3 metr ,baldagynyň ýogynlygy bolsa 15 santimetre ýetýär.
* * *
Dünýäde iň ýeňil agaç balz agajy hasaplanýar.Ol Merkezi we Günorta Amerikanyň ýurtlarynda ,şeýle hem Seýlon,Angil adalarynda ösýär.Indeýler bu agajy gämi we gaýyk ýasamak üçin ulanýarlar.Neçjar Heýerdal bu agajy dünýä belli " Tur Heýerdal" gämisini gurmak üçin peýdalanypdyr.

Bilim, Waharman tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir