Yslam ösüş bankyny döretmek baradaky jarnama 1973 - nji ýylyň dekabrynda Yslam Konferensiýasy Guramasyna girýän 12 döwlet tarapyndan gol çekilýär.
Bu sebitara banky özünde 54 döwleti jemleýär.
Bank karz berýän pulundan göterim almaýar.
1994-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistan Yslam ösüş bankynyň agzasy boldy.
Bankyň maliýeleşdirmeginde ýudumyzda birnäçe saglyk merkezleri guruldy.
Bank hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça gurluşygyna badalga berilen Demirgazyk-Günorta ulag-kommunikasiýa geçelgesini gurmaga isleg bildirdi.

Bilim, Waharman tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir