şeyle oynayas: ilki sinonimlerini yazylmasyny isleyan sözümizi yazyas son beyleki agzajanlaram ol sözün sinonimlerini yazyalar, belki azragam bolsa söz baylygymyz gineler, yatdan çykyp baryan, ulanmayan sözlerimizi gepleşiklerimizde ulanmaga başlarys, prison break serialynda Theodore diyip bir jeneyakar bar, kellesi yaman gowy işleyar, şol kiççika kakasy ona bir sözün 10 sany sinonimini aytmagyny isleyar we olam şol bada pylçap göyberyar-tasin

Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir