Bu operasiýa ulgamy, 1991-nji ýylda Helsinki uniwersitetleriniň birinde okaýan Linus Torvaldsyň dissertasiýa işiniň netijesinde UNIX operasiýa ulgamyna esaslanýan täze operasiýa ulgamy hökmünde ýüze çykdy. Ilki bilen Torvalds täze operasiýa ulgamyna Freax (iňlis sözleriniň "erkin", "geň" we UNIX maşgalasyna degişli "X" harplarynyň utgaşmasy) diýmek isledi. Şeýle-de bolsa, ýadro ilki ýerleşdirilen FTP serweriniň dolandyryjysy we Torvaldsyň dosty Ari Lemka, ýadro linuxdeb-e degişli bukjany atlandyrdy. Hut şu operasiýa ulgamy şu at bilen atlandyryldy.

Operasiýa ulgamynyň internetde ýerleşdirilmegi netijesinde tiz wagtdan ulanyjylaryny we muşdaklaryny gazandy we köp programmistleriň gatnaşmagy Linux operasiýa ulgamynyň çalt ösmeginde esasy faktor boldy.

Häzirki wagtda dünýädäki operasiýa ulgamlarynyň arasynda aýratyn orny eýeleýär. Munuň esasy sebäplerinden biri, Linux-yň erkin paýlanan programma üpjünçiliginiň biri bolup, her bir ulanyjynyň asyl ulgam kodunyň nusgasyny internetde ýa-da CD-de satyn almaga mümkinçiligi bar. Bular GUI (Grafiki ulanyjy interfeýsi) - grafiki interfeýs we CLI (buýruk setiri interfeýsi) - konsol, ýagny birnäçe buýrukdan ybarat operasiýa ulgamynyň iki iş interfeýsi.

Linux-yň esasy baş sahypasyna (baş sahypa) baglanyşyk: http://www.linux.org. Bu sahypada operasiýa ulgamy barada esasy maglumatlary we täzelikleri tapyp bilersiňiz.

Tehnologiýa, bank tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir