Menýu bilen işle

Menýunyň takmynan görnüşi elementleriň sanawyna çenli azalýar: “Gurnama”, “Antenna”, “Kanal gözlegi”. LNB, DISEqC, “0 / 12V”, “Flash ton”, “Positioner kesgitleýji” ýaly konfigurasiýa opsiýalarynda özbaşdak tapmaly. Aşakdaky nokatlary barlaň:

Dogry hemra bilen signal çalşygy barmy? Sputnik baş sazlamalarynyň gowy gurnalandygyny anyklaň: C-Band üçin (LNB, ýygylyk 5150). Tegelek kelle üçin - tegelek LNB 10750. çyzykly ... - uniwersal 9750/10600.

Düzgün bolşy ýaly, şeýle maglumatlar hemra baş görkezmesiniň belliklerinde. Ondan soň menýudan tapyň we islenýän hemra üçin DISEqC düzüň. Haýsy netijeleriň belli bir antenna gabat gelýändigini ýadyňyzdan çykarsaňyz ýa-da ýazsaňyz has gowy bolar.

Şeýle hem, beýleki sazlamalara üns beriň:

Disek porty - hemra kellelerini birleşdirmek üçin geçýän birnäçe giriş bar. N LNB Power hemra kellesiniň tehniki ady. Sputnik kellesiniň ýa-da Disek standart 0 / 12V enjamlarynyň güýjüne gözegçilik etmek üçin ulanylýar - iki enjamyň (mono-asma, Disek) güýjüni üýtgetmek üçin ulanylýar.

Kanal nädip goşmaly

Geçirijini kabul edijide islenýän hemrada skanirläň.

Geçirijiniň sazlamalaryny kesgitlemek üçin hemra ýaýlymy üçin kanaly kesgitläň we görüň. Geçiriji sanawdaky sazlamalary görüň.Gurnamak üçin:

GDA / Russiýa üçin sazlamalaryň sanawyna giriň. Yamamal, Amos, Sirius, Hotbird, ABS1 hemralaryny saýlaň. Sanawda zerur kanallar ýok bolsa, internet gözleginde giriň:

Lingsat 5e ýa-da 4w, 75e, 53e, 40e

Size zerur maglumatlar hemra parametrleriniň sanawynda bolar.

Transponder skaneri

Geçirijilerden gelýän maglumatlar teleýaýlymlardan maglumat almak üçin zerurdyr. Zerur kanallaryň sanawy ýerlikli bolar ýaly, transponderlerden signaly skanirlemeli. Transponder opsiýalaryny saýlama menýusy bilen bir ýerde tapyp bilersiňiz.

Teleýaýlym kanallarynyň we radionyň häsiýetleri boýunça gözleg setirleri gözleg usulyny görkezýär:

Kanal görnüşini saýlamak.

Bu ýerde ýaýlym görnüşi boýunça kanallary saýlap bilersiňiz:

Diňe telewizor - diňe telewizor; ýa-da teleýaýlym we radio - telewizor we radio üçin. Gözleg usuly.

Şifrlemek görnüşi boýunça kanal opsiýalary - mysal üçin, Hemmesi - kodlanan ýa-da ýapyk ýaly ähli kanallary gözläň. Aira-da mugt howa - diňe kodlanmadyk kanallar.Gözlegiň dürlüligi: Transponder tapyň. Tor gözlegi - aýratyn hemra üçin transpondersleriň ulgamy. Sputnik kanallaryny gözläň. Conditionsagdaýlary saýlanan asma görnüşine bagly setir. Bu ýerde motor asma ýa-da emeli hemra nahary bolan antenany saýlap bilersiňiz. USALS ýörelgesine esaslanan hereketlendirijisi bilen saklaýjy saýlanylsa, kabul ediji wezipe bellenen halatynda antennany herekete getirip biler.

Stereo sazlaýjyny birikdirmek

Stereo sazlaýjy, köplenç çykyş enjamynda stereo sesini goldaýan enjamdyr. Üç gysgyçly kabel köplenç onuň bilen ulanylýar. Birinjisi wideo üçin, ikinjisi L we R sesiniň çep we sag kanallary üçin jogapkärdir.

Tehnologiýa, bank tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir