CARDSHARING yagny Kart paýlaşmak näme we ony hemra telewizory üçin nädip ulanyp bilersiňiz?
"Hakyky möhletli CardSharing " CS şeýlelikde, karta gözegçilik söz alyşmak we şuňa meňzeş birnäçe atlary bar, emma köplenç ulanmak usuly yşarat etmek üçin ulanylýar toruň üstünden akylly kartoçka (ýa-da birnäçe kartoçka). Esasan kanuny hemra akylly kartasyny kabul edijiniň kartoçkasyna (öý eýesine) salyp bolýar, soňra indiki otagda ýa-da müň mil uzaklykda ýerleşip bilýän başga bir kabul ediji (müşderi) karta internet ýa-da ýerli arkaly girip biler. tor.

“Müşderi” enjamy, “öý eýesi” kabul edijisine dakylan fiziki kartoçka arkaly bar bolan ähli teleýaýlymlara doly girip biler, şeýlelik bilen “hemra kartoçkasy” adyny alar. Şeýlelik bilen hakyky paýlaşma, fiziki taýdan birikdirilmedik enjamdan uzakdaky karta girmegi aňladýar.Sputnik teleýaýlym kartlaryny paýlaşmak üçin näme gerek?
Zerur zatlary almak üçin Linux esasly Dreambox kabul edijisi ýaly tora ukyply enjamlary almaly. Bu görnüşli kabul edijileriň, edil kompýuterleriň edişi ýaly Ethernet baglanyşygy bar we kodlary, aka maglumatlary ibermek we almak üçin ýörite işlenip düzülen programma üpjünçiligini we pluginleri ulanyp bilýär. Programma üpjünçiligi, hemra teleýaýlym kartoçkalaryny paýlaşmaga rugsat berendigi sebäpli giň meşhurlyk gazanan Newcs, Mgcamd, Newcamd, CCcam we beýlekileri öz içine alýar.Sputnik kartoçkasy nähili işleýär?
Alyjylaryň tor arkaly aragatnaşyk gurup bilmekleri üçin dogry düzülmeli. Ilki bilen, enjam kartanyň nirededigini bilmeli. Kartly enjam, esasan hemra kartoçkalaryny paýlaşýan serweriňiz ýa-da öý eýesi. Akylly kartoçkasyz alyjylary hemra kartoçkalaryny paýlaşýan müşderiler diýip atlandyryp bolar. Kompýuter esasly IP adresi, biri-biri bilen aragatnaşyk gurup bilmekleri üçin birnäçe enjamyň takyk ýerini kesgitlemek üçin ulanylýar, şonuň üçin 1-nji enjam 2-nji enjamyň göni IP belgisi bilen nirededigini bilýär.

Mysal üçin, “Host” atly enjamda “CS” diýilýän hemra kartoçkasyny paýlaşýan serwer aldyňyz. Şeýlelik bilen, “Host” hemra kartoçkalaryny paýlaşmak programma üpjünçiligini we öz ýerinde emeli hemra akylly kartasyny “paýlaşýar” (aka hostlar) işleýär. “CS” serweriňiz, CCcam protokoly arkaly “gürleýär”, şol bir dilde “gürleýän” beýleki kabul edijiler bilen aragatnaşyk gurup bilýär. Indi çylşyrymly zatlary kesmek üçin ýüzlerçe kabul ediji bolup biler we mazmuny biri-birine “paýlaşmak” üçin we hemra teleýaýlym kartoçkalaryny paýlaşmak serweri arkaly olaryň hemmesini dogry düzmeli.

Esasan, häzirki zaman kartoçkalarynda “paýa” girmek üçin töleg tölenýär, ýa-da abuna ýazylyş bahasyny dostlaryňyzyň arasynda paýlap bilersiňiz, ýöne näme etseňizem, bu tygşytlamagyň örän amatly we amaly usulydyr. pul - adaty hemra üpjün edijisinden tapawutlylykda az töläň

Tehnologiýa, bank tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir