yady gowulandyrmak üçin 20 maslahat
Nowöne indi iň gowy 20 maslahat! Memoryady tebigy ýagdaýda nädip gowulaşdyryp bolar?

1 uklamak ýady gowulaşdyrýar!
Memoryadyňyzy gowulaşdyrmak isleseňiz, gaty giç ýatmaly dälsiňiz! Sebäbi sagdyn uky diňe bir ünsi we konsentrasiýany gowulaşdyrman, ýat ýatmakdan hem peýdalydyr!

uky ýatda saklamak
Güýçli beýni üçin uklaň!

Sebäbi uky ýadyňy berkitmekde möhüm rol oýnaýar! Mysal üçin, ýetginjekler bilen geçirilen gözleglerde, ukusyz ýatanyňyzdan has köp fakt (deklaratiw ýat) ýatda saklanýandygyňyz anyklandy! [9]

Şeýle hem beýnimiziň uky wagtynda agyr metallar ýa-da himiki maddalar ýaly zyýanly maddalardan dynyp biljekdigi, günüň dowamynda konsentrasiýa problemalaryna we ýadyň kynçylyklaryna sebäp bolup biljekdigi güman edilýär!

Ukuda kynçylyk çekýän bolsaňyz, uky bozulmalary barada näme edip boljakdygyňyz barada maslahatlar !

2 beýni iýmiti
Tiredadawlygy we güýjüň ýetmezçiligini duýsaň, köp adamlar has köp energiýa üçin şeker we ýag köp bolan iýmitlere ýüz tutýarlar! Ilki bilen seni oýarýar we güýç berýär, ýöne soň ukusyz we öndürijiliksiz! Emma beýle bolmaly däl! Uzak möhletde ýadyňyzy gowulaşdyrmak isleseňiz, beýnimizdäki iýmitlere, beýnimizi gowy edýän iýmitlere bil baglamalysyňyz!

Bu iýmitlere degişlidir

Salmon
Awokados
Nokatlar
Çaý
Gsumurtga
Brokkoli
Kofe
Rosemary
Zerdeçal
Gök gök
Kokos ýagy
Zeýtun ýagy
Hem baklagiller we doly tohumlar ýaly çylşyrymly karbonhidrat sagdyn ýat goldaw we hat-da şokolad ýat ösdürmäge ýardam! Choöne şokoladyň şekeriň azdygyna we kakaoda köpdügine göz ýetiriň!

3-Zyýanly iýmitlerden gaça duruň

Alkogolsyz içgilerden “Aspartame” ýadymyza zeper ýetirýär!

Memoryadyňyzy gowulaşdyrmak isleseňiz, diňe beýni güýçlendirýän iýmitleri menýuda birleşdirmeli däl, elbetde zyýanly iýmitleri hem azaltmaly we ideal taýdan olardan doly gaça durmaly!

Munuň ýaly iýmitler bar

ýokary omega-6 düzümi bolan gaýtadan işlenen ösümlik ýaglary
däneler seresaplylyk bilen işlenmedi
Trans ýag kislotalary
gaýtadan işlenen iýmitler
Aspartame
Agyr metal hapalanan iýmit
Käbir adamlar üçin glýuten bu iýmitleriň biridir!

Ösümlik ýaglary

Beýni üçin omega 3 baradaky makalamyzda, omega-3 ýag kislotasynyň sagdyn beýni üçin möhüm orny barada öňem aýdypdyk. Highokary omega-6 düzümi bolan mekgejöwen ýagyny, rezin ýagyny ýa-da günebakar ýagyny köp sarp etsek, omega 3-iň omega 6-a bolan gatnaşygy deňagramsyz bolup biler, bu beýnine, ýadyna we tutuş bedenine zeper ýetirip biler!

Trans ýag kislotalary


Çiplerden we Co-dan trans ýaglar ýadyň näsazlygyna sebäp bolýarmy?

Geçirilen gözlegler trans ýaglaryň kabul edilmeginiň Alsgeýmeriň has ýokary töwekgelçiligi we ýadyň pes bolmagy bilen baglanyşyklydygyny görkezdi! [5, 6]

Trans ýag kislotalaryny margarin, taýýar naharlar, desertler, bişirilen önümler, kartoşka çipleri, popkorn we fransuz kartoşkasy ýa-da towuk ganaty ýaly iýmitlerde tapyp bilersiňiz!

Aspartame

Giňden ulanylýandygyna garamazdan, emeli süýjüdiriji aspartam iň jedelli iýmit goşundylaryndan biri bolmagynda galýar! Geçirilen gözlegler, aspartamyň köp mukdarda kabul edilmeginiň keýpiň bozulmagyna we depressiýa sebäp bolman, beýnide oksidleýji stresiň döremegine we şeýlelik bilen ýadyň işleýşine zyýan ýetirip biljekdigini görkezdi! [7, 8]

Jemläp aýtsak:
käbir iýmitler ýat meselesiniň ösmegini goldaýar. Bulara, mysal üçin, omega-6 baý ösümlik ýaglary, trans ýag kislotalary, aspartam, taýýar naharlar we erbet işlenmedik däneler (meselem, ak un) degişlidir!
4 şeker ýadyna zeper ýetirýär [1-4]
Şekeriň beýnine zyýanlydygyny, süýji keseli we sagdyn adamlar üçin eýýäm bilýäris! " Şeker beýni üçin peýdalymy " makalasynda beýan edilişi ýaly , şeker diňe bir ýat meselesini däl , eýsem ukusyzlygy, reaksiýanyň tizliginiň peselmegini, Alsgeýmeriň we başga-da köp zatlary goldaýar!

şekeri azaltmak
Şeker ýadyňa zyýanlymy?

Memoryadyňyzy gowulaşdyrmak isleseňiz, iň gowusy, diýetadan şeker aýyrmaly! Geçirilen gözlegler, ýokary şekerli dietanyň gippokampal göwrümi, beýniniň umumy göwrümi we ýadyň pes bolmagy bilen baglanyşyklydygyny görkezdi ! Beýnide çişme hem köpelmeli!

5189 gatnaşyjynyň başga bir gözleginde, ganyň şekeriniň 1 mmol (18.0182 mg) ýokarlanmagy bilim akymynyň, ýadyň we beýleki newropsiologiki funksiýalaryň ep-esli azalandygyny görkezdi !

Bu netijeler, şekerli içgileriň (miwe suwuny goşmak bilen) ýa-da ýagyň we şekeriň köp mukdarda kabul edilmeginiň epizodiki ýadyň has erbet işlemegine sebäp bolýandygyny we şeýlelik bilen öwrenmek ukybyny peseldýändigini görkezýän goşmaça barlaglar bilen tassyklanýar!

Ak un ýaly beýleki arassalanan uglewodlary yzygiderli we aşa köp kabul etmek hem ýadyň erbet işlemegine sebäp bolýar!

Gysgaça aýdanyňda:
şeker beýniniň göwrümini kiçeldýär we aň-bilim işine, ýadyna we beýleki newropsiologiki funksiýalaryna täsir edýär! Öwrenmek hem şeker sarp etmekden täsir edýär! Şuňa meňzeş täsirler beýleki arassalanan uglewodlar bilenem göründi!
5-Derman bilen seresap boluň!

Dermanlary üýtgedip ýadyňy gowulaşdyr!

Käbir dermanlar ýadymyza ýaramaz täsir edýär we gyssagly ýagdaýda ýadyň doly ýitmegine sebäp bolup biler. Elbetde, diňe lukmanyň bellän dermanlaryny kabul etmegi bes etmeli däl! Şeýle-de bolsa, dermanlaryň zyýanly täsirleri barada has giňişleýin maglumat almak peýdaly bolup biler. Lukmanyňyz şuňa meňzeş täsirli az zyýanly alternatiwalary tapyp biler!

Memoryadymyza zyýanly täsir edýändigi belli bolan dermanlar:

Statinler (holesterini azaldýan dermanlar)
Benzodiazepinler (alada üçin dermanlar)
käbir antidepressantlar ( depressiýa üçin )
käbir uky dermanlary ( uky bozulmalary üçin )
Beta bloklaýjy (ýokary gan basyşy üçin)
Bedeniňize alada ediň! Bu dermanlaryň ýadyňyza täsir edýändigini görseňiz, lukmanyňyza ýüz tutuň we başga alternatiwalaryň bardygyny soraň!

6-Aromaterapiýa synap görüň
Aromaterapiýada ýat üçin ulanyp boljak köp sanly efir ýagy bar! Bulara, mysal üçin bibariya we limon ýagy girýär ! Şeýle hem adaty, reyhan, vetiver we patchoulli, langlang we greýpfrut ýaly köp sanly efir ýagy bar !

Memoryatlamak üçin efir ýaglaryny iň gowy görýänlerim:

Rosemary ýady, umuman beýnini we aň-bilim işini güýçlendirýär, şeýle hem çişmä garşy, antibakterial, antispazmodiki, nerw güýçlendiriji we Alsgeýmerde oňyn täsir edýär!
Limon ýagy konsentrasiýany we ýady güýçlendirýär we hatda işdäki ýalňyşlyk derejesini peseldip bilýän ýaly! Beýleki programmalarda gastrit ýa-da detoksifikasiýa bar!
Sage ýagy ýady, ünsi we keýpini gowulandyrýar!
7-Omega 3 synap görüň!
Beýnimiziň we ýadymyzyň kadaly işlemegi üçin bize dogry esas gerek: ýokumly maddalar!

omega 3-ni ýatda saklamak
Omega 3 ýady güýçlendirýär!

Witaminleriň we minerallaryň hemmesi diýen ýaly beýnimiziň saglygynda möhüm rol oýnasa-da, omega 3 ýag kislotasy ýadyňy gowulandyrmak üçin ýokumly maddalaryň arasynda aýratyn orny eýeleýär!

2013-nji ýyldan başlap garry adamlaryň gözleginde, balyk ýagynyň iýmit goşundysy bilen bir ýyldan gowrak wagtyň dowamynda gatnaşyjylaryň gysga möhletli ýadynda, iş ýadynda we dilden ýadynda ep-esli gowulaşma getirendigi göründi! [11] Bu täsiri başga dürli gözlegler bilen tassyklap bolýar! [12]

Omega 3 ýag kislotalary beýniniň sagdyn ösmegi üçin zerurdyr we ýeterlik ideg ýürek-damar keselleriniň we allergiýanyň pes töwekgelçiligi bilen baglanyşyklydyr. Şeýle hem omega-3 ýag kislotasynyň Alsgeýmer hassalarynda ýetmezçiligi ýüze çykaryldy, iýmit goşundylary bolsa bilim akymynyň gowulaşmagyna sebäp bolýar!

Beýni üçin Omega 3 hakda has giňişleýin maglumaty şu ýerden tapyp bilersiňiz!

Gysgaça aýdanyňda:
Omega 3 ýady gowulaşdyrmaga kömek edýär - gysga möhletli ýat, iş ýady we dilden ýat we umuman akyl funksiýalary üçin möhüm ähmiýete eýe!
8-meditasiýa we ýoga!
Meditasiýa we ýoganyň beýnimize oňyn täsirleri üçin barha köp subutnama bar!

Geçirilen gözlegler , meselem, ünsi, ýadawlygy, gorkyny we ünsüňi saklamakda oýlanmagyň oňyn täsirini görkezdi ! Şol bir wagtyň özünde, ýoganyň kömegi bilen iş ýadyňyzy güýçlendirip bilersiňiz!

In yoga bize şeýle diýýärler, emma oňyn täsir migren we ağrısı garşy , şeýle-de garşy ýygnama meseleleri ! Gaoga has uzak wagtyň dowamynda yzygiderli ýerine ýetirilse, ýadyňa oňyn täsir edýändigi hem habar berilýär!

9-Ortaýer deňzi diýeti
"Brainfoods" bölüminde öňem belläp geçişimiz ýaly, ýadymyzy güýçlendirýän ýa-da gowşadýan iýmitler bar!


Memoryat üçin Ortaýer deňziniň dietasyny gowulandyryň!

Alymlar 18 gözlegiň netijesini düşündirdiler we Ortaýer deňziniň iýmitlenmeginiň aň-bilim işini gowulaşdyrýandygyny we Alsgeýmeriň töwekgelçiligini azaldýandygyny anykladylar! Hem üns we gepleşmek ukyby , emma, hususan- ýat (uzak möhletli ýat, iş ýat) Şonuň üçin-de has gowy bolup biler! Oňyn täsir zatlary tanamak we görmek endikleriniň tizliginde-de göründi! [15]

Wayöne her niçigem bolsa Ortaýer deňzi diýeti näme?

Häzirki wagtda Ortaýer deňziniň dietasy esasan 1950-nji we 1960-njy ýyllar aralygynda Ortaýer deňzindäki ýurtlaryň iýmitlenişini aňladýar! Iýmit Ortaýer deňziniň ýurtlaryndan Ortaýer deňzi ýurtlaryna-da tapawutlanýar! Ortaýer deňziniň birmeňzeş dietasy bolmasa-da, Ortaýer deňziniň sebitlerinde käbir meňzeşlikler bar!

Mysal üçin, iýmit hemişe möwsümleýin, ýagny häzirki elýeterli we sebitleýin, ýagny ýerli iýmit! Ortaýer deňziniň iýmitindäki möhüm iýmitler täze miwelerden we gök önümlerden, däne dänelerinden, baklaglardan we hozlardan ýokarydy ! Mundan başga-da , omega-3 baý balyk we nepis zeýtun ýagy , indi bolsa bir stakan gyzyl çakyr bardy! Guşlar we otlar ýaly ysly zatlar hem köp iýildi, süýt önümleri we ýumurtga bolsa ortaça mukdarda sarp edildi! Gyzyl et aýda 1-2 gezek hödürlenýär diýilýär!

Gysgaça aýtsak:
Ortaýer deňzi diýeti ýadymyzy gowulaşdyrmaga kömek edýär, şeýle hem ünsi, dil endiklerini we köp sanly akyl funksiýalaryny güýçlendirýär! Alsgeýmeriň öňüni almakda oňyn täsir tapyldy!
10-Alkogoldan gaça duruň
Alkogol, mysal üçin gyzyl çakyr görnüşinde, hatda ortaça derejede sagdyn bolsa-da, köp mukdarda alkogol saglygymyza we ýadymyza zyýanly bolup biler!


Memoryady gowulaşdyrmak üçin alkogol içgilerini çäklendirmeli!

Geçirilen gözlegler, ýetginjekleriň arasynda köp ýaýran içgileriň sagdyn ýatda uly rol oýnaýan gippokampyň üýtgemegine sebäp bolýandygyny görkezdi! [16]

Alymlar yzygiderli koma içýän ýaşlarda ýadyň ýetmezçiligini görüpdirler! Againene-de köp içmekden saklasaňyz, käbiriniň öwezini dolup bilersiňiz. [16]

Şonuň üçin ýadyňyzy gowulaşdyrmak isleseňiz, alkogoly düýbünden azaltmaly - mümkin bolsa - ýa-da düýbünden saklanmaly!

Bilim, bank tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir