Gadym ulkelerde gadym bir zaman yasanmys gozel gyz ady Arzyman Yany ser uranda onalty yasa onun sum basyna asyk bolan sa Sum hyyal gelenson onun huyine Sa capar yollapdyr onun oyune Emmaki salykdan gelen sum capar Garypdan nenensi hos habar tapar Ertesi dar agac yrandy yele Gozeli kakasy ejesi bile, Gozele yetmedi sepagatly dar Ony bagra basdy garanky zyndan, Elden ayakdan gandal urdylar yogsa yogyn saca bogulardy ol. Uc gun yza cekdi,uc hepde jepa, Sa sum pikirinden tapanson wepa, Yasawul iwerip gyzyn yanyna cagyrdy ahyr son tagtu sanyna. Yalbardy aglady dyzyna cokdi, gyzyl gozlerinden gyzyl yas dokdi, sonda gyz gabygyn galdyryp cala yadetdi atasyn enesi bile Hem diydi-- beyik sa yok menin erkim seninki men,bitirsen uc sany sertim. Ertesi turanda jarlar cekildi gozel kunjeginden cadyr dikildi. Bu syrly tomasa,sat bolan her kim Sa diydi--ayt gyz birinji sertin Sol keygin yzyndan yetenson peykam ony bir pursatda edinmeli sam. peykam gazap bilen suwwuldap ucdy Dem salymdan keygin yzyndan yetdi. Sanyn gyzyl gozin gaplady duman, Sa diydi-- birinji sertine jogabym berdim ayt indbakaly ikinji sertin. Gyz ayan eyledi ikinji sertin bir celek seraba gark et sen derdin saher sapagy dey icildi serap baslady sum sanyn murty titrap wezirler wekiller dyza cokdiler Haremin gyzlary goz yas dokdiler Bir gazal okady eywany sahyr Sa diydi--ayt gyz ucinji sertin Sana juda yenil iki sert berdim Sen elinden gelmez ucunji sertim. O nahili gelmez bilyarmin, men kim? Onda seylerajik ucunji sertim Eline peykam al, uc adimde dur Yay sowa gecmesin gursagymdan ur yone sowa gecse awuly yayyn men senin yaryn dal asmanda ayyn Sa diydi- pah -pah sahrayy gyz gozel Arzyman Agzyndan cykan sozune gurban Mun jeren yzyndan suwwuldap yeten mun jeren yuregin paralap oten peykamy eline alanynda sa doldy marekanin gozleri yasa Peykam dosden girip bir nagra cekdi burnun ganadyp arkadan cykdy uzakda uwlady sergezdan itler gan damyp gulledi yasajyk otlar. Bu kone rowayat, bu kone mys-mys gyzlar namys ucin seydip olermis. Arzyman

Köneler, Arzyman tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir