“Ant Finans”, sanly gapjyk we töleg çözgüdi Alipaýy durmuş ýörelgesi hökmünde aýdanda, bu ne gözegçilik, ne-de aşa baha bermek. Ulanyjylar taksileri gutlap, myhmanhanalary bron edip, film biletlerini satyn alyp, kommunal tölegleri töläp, lukmanlar bilen duşuşyp we baýlygy dolandyrmak önümlerini göni programmadan satyn alyp bilerler. Alipaýyň sanly gapjykdan durmuş ýörelgesine öwrülmegi Hytaýda 700 million işjeň ulanyjyny özüne çekdi we sosial mediany hasaba almazdan dünýäde iň köp ulanylýan programma bolmagyna kömek etdi.

Şeýle hem, “Alipay” banklara Amazon, Google we Facebook tarapyndan abanýan howplar barada gysgaça maglumat berdi, eger-de umumy, daşarky bank önümlerini ýaýratman, durmuş ýörelgelerine laýyk gelýän köp sanly teklip hödürläp, maliýe hyzmatlaryna ýaýrasa.

Maliýe hyzmatlary kompaniýalary üçin IT çözgütlerini taýýarlaýan GFT UK bölek satuw bölüminiň başlygy Kristian Ball, maglumatlar şahsy durmuş ýörelgelerini hödürlemegiň açarydyr diýýär; jemlemek ýa-da güýçlendirilen maglumatlar arkaly bolsun, banklar müşderi bäsdeşlik tejribesini üpjün etmeli. "Öňümizdäki 12 aýda ýa-da şondan soň meniň-de gutararyn" -diýýär. Şonuň üçin bu möhüm ähmiýete eýe bolsa-da, iňňäni bankyň işine gönükdirmez: sebäbi olaryň hemmesi hökman bolmaly "-diýdi.

Ball, ipoteka satmak bilen müşderilere jaý satyn almaga kömek etmegiň ýerine, öňe gitmek bilen, şol bir müşderä aklawçynyň bahasy, bezeg, bina we mebel ýaly öý hereketi bilen baglanyşykly beýleki hyzmatlary hem hödürläp biler diýip, Ball teklip edýär.

Täzelikler, bank tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir