bir gün myrala soltan söyün sorapdyr: \"name iymegi gowy göryan?\" - diyip Myralam: \"Yumurtga iymegi\" diyipdir. Yöne aradan birki ay geçenson myraly güymenip otyrka soltan söyün myrala sorapdyr: \"name bilen?\" myralam:\"duz bilen\" diyip jogap beripdir (PS: belki asyl görnişi başgarakdyr) bizem öyde jigim bn şeydip oynap görüpdik, belli wagt geçenson 2. soragy sorayan, derrew jogap bermeli, yöne 1. soragy kellanden çykarmajak bolup iş bolyady teklip: şun yaly oyunu şu sahypada oynap bilerismi, birine yüzlenip, önki yazan zatlary hakynda sorag bermek, siz hany pikirlenip görün, pikir-a menden yzam sizden

Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir