Bir wagtlar sensiz oňmajak adam gelip bu gün bahanalar tapyp
senden daşlaşýan bolsa hiç zat etme, peýdasyz. Gaty gyzykly
bolýa, onuň tapjak bahanlary. Bahana tapanda ýalňyşlygyny
düşündirjek bolup azarada galma,bilýä onsuzam. Barbilen bir
bahana tapar, dyyym bolmasa “şu gün howa bulutly, men buludy
halamok, sen sebäpli boldy” diýer. Gülkünçdir ýöne hakykat şu.
Ýöne hiç zat diýme. sebäbi sen günäkär bolýaň. Seret o seni
taşlap gidip barýa, senem oňa gaharyňa bir zatlar diýýäň, içiň
ýanýa, gaharyňy dökýäň we ýene sen GÜNÄKÄR. Sen gargan
bolup çykýaň. “Gargarsyň diýemokdym, bolýa beter garga” diýer.
Onuň şermendeligine haýranlar galarsyň, diýere söz tapmarsyň.
Anaa, şo wagty bilip galarsyň, sirkiň maýmynyny söýenligiňi !

@kyyasilmyradov
instagramda yada yutupda basgada okap bilersiniz!

Edebiýat, SiziňÝalyBiri tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir