..
Gülleriň ajaýyp gözelligi mydama adamlaryň göwnüni götermek bilen, olaryň köňül aramyna hoşamaýlyk aralaşdyrýar. Megerem, siziň her biriňiziň öz göwün söýen gülüňiz bardyr. Hamana, şol gülleriň jadylaýjy güýji bolup, seniň ygtyýaryňy alýan ýalydyr, Ýöne munuň hakykatdan-da şeýle bolmagy ahmal. Sebäbi gülleriň emele geliş taryhyna ser salsaň olaryň nähilidir bir ylahy gudratyň ýardamy bilen dörändigine göz ýetirmek bolar.

Bägül baradaky ilkinji hekaýatlar gadymy hindi rowaýatlarynda gabat gelýär, Rowaýata görä iň owadan peri Lakşmi bägüliň gunçasynda doglupdyr. Wişnu hudaýy ony öpüp oýarypdyr we olar maşgala gurupdyrlar. Şondan soň Lakşmi gözelligiň hudaýy, bägül bolsa hudaýlaryň syryny saklaýan gül diýlip yglan edilipdir. Haçan-da Brahma Wişnu bilen güller bilen bagly jedele girip, olaryň içinde iň owadany lotos diýende, Wişnu oňa ýaňy açylan bägüli görkezipdir. Bu gözel görnüşi görüp, güle syn edip oturan Brahma derrew pikirini üýtgedip, güller içinde bägülden owadan gülüň ýokdugyny boýun alypdyr.

Hindistanda häzirki günler hem bägül söýginiň, begenjiň, ümsümligiň hem-de syryň alamaty hasaplanýar. Bägül hindi toýdur dabaralarynyň esasy bezegi bolmak bilen, onuň al-elwan ýapraklaryny toý mekanynyň hemme ýerine sepeleýärler. Güllerden üzülmeýän zynjyrlar ýasap, her bir sütüne, her bir diwara hatda tutudyr perdelere hem dakýarlar.

Bägüliň reňkleri barada. Ýagny gözelligiň hudaýy Afrodita deňizden çykyp gelýärkä, onuň bedenini suwuň ak köpügi ýapypdyr. Deňziň şol ak köpükieri soňra lowurdap duran ak reňkli bagüle öwrülipdir, Bu owadan görnüşi gören hudaýlar haýran galyp, bagüle mukaddes suw sepipdirler. Ol suw bolsa bägüliň ajaýyp müşki-anbarynyň üstüni ýetiripdir.

Gülüň gyzyl reňkiniň emele gelşini şu rowaýat bilen baglanyşdyrýarlar. Afrodita söýgülisi Adonisiň ýaralanandygyny eşidip, onuň ýanyna howlugyp aýagyny ýaralaýar. Ondan akýan gan bägüliň ak ýapraklaryna siňipdir we gyzyl reňke boýapdyr. Antik mifolo gaýasyndaky söýginiň hudaýy Kupidon bägüli ysgaýarka, ary çakýar. Ol gaharyna ýaýdan bir ok alýar welin, peýkam bägüle degýär. Şeýdip, bägülde tiken döräpdir diýýärler.

Gadymy döwürlerden bägül söýgini alamatlandyrýan gül bolupdyr. Aşyk-magşuklar bir-birine bägül sowgat berende, onuň reňki-ne hem üns beripdirler. Ýagny bägüliň reňkinden söwer ýarlarynyň matlabyny bilipdirler.

Gyzyl bägüller joşgunly söýgini hem-de hormaty aňladýar. Ak bägüller köplenç ýaş gyzlara sowgat berilmek blien, arassa söýgini hem-de gyzyň edep-ekramyna bolan hormaty aňladýar.
Gülgüne bägüller söýgi gatnaşyklarynyň ýaňy başlanýan döwri sowgat berlip, aşygyň söýgülisine bolan duýgularynyň çynlakaýdygyny aňladýar. Sary bägüller öňler aýralygyň hem-de gabanjaňlaryň söýgulisine «menden başga hiç kime gabagyňy galdyraýma» diýen duýduryş bilen berilýän gül hasaplanypdyr. Häzirki döwür bolsa olar bagtyň hem-de abadançylygyň reňkini aňladýar. Däp bolşy ýaly, Angliýada iki sany sary bägül aşygyň magşugyna bildirýän söýgüsini alamatlandyrýar.Gyrmyzy ýa-da narynç bägülleri söýgi gatnaşyklarynyň berkemegini isleýänler sowgat berýär. Gyzyl hem-de sary bägülden garylan çemen bolsa, eýesine bagtly durmuşy, şatlykly günleri arzuwlaýar.

Görşüňiz ýaly, bägül hakynda aýdara-diýere zat kän. Ýöne esasy zat, bägül hemme döwürde-de ähli ýurtlarda-da söýginiň wepalylygyň, ýeňşiň, şatlygyň, ýaşlygyň simwolydyr. Ondan alynýan önüm-ler, ýagny, derman, parfýumeriýa, kosmetik serişdeler; çaýdyr başga-da içgiler, şireler adamzada lezzet eçilýär.

Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir