Oratorçylykdan okadylýan ýerini bilýäniňiz barmy?

Sorag-jogap, yoga tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir