Aşgabatdaky A.S.Puşkin adyndaky mekdebe resminamalary nähili we nirede tabşyrmaly?
Bilýäniňiz bar bolsa, kömek etmegiňizi soraýarlar. Öňünden sag boluň!

Bilim, ykemal tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir