Hy­ta­ýyň teh­no­lo­giýa ägir­di “Hua­wei Techno­lo­gi­es” 2018-nji ýyl­da 200 mil­li­on­dan go­wu­rak smart­fon sat­dy. Bu ba­ra­da “The Was­hing­ton Post” ga­ze­ti ha­bar ber­ýär.
“Hua­wei” kom­pa­ni­ýa­sy ulu­ly­gy bo­ýun­ça dün­ýä­de ikin­ji smart­fon ön­dü­ri­ji bo­lup, ge­çen ýyl bi­len de­ňeş­di­re­niň­de, onuň sa­tu­wy 30 gö­te­rim­den go­wu­rak ar­typ­dyr. Kom­pa­ni­ýa­nyň re­kord de­re­je­dä­ki eks­por­ty bel­li bir de­re­je­de “P20”, “Ho­nor 10” we “Ma­te 20” smart­fon­la­ry­na bo­lan is­le­giň art­ma­gy bi­len baglydygy aýdylýar. 2018-nji ýyl­da “Hua­wei” smart­fon söw­da­sy bo­ýun­ça “App­le”-den hem oz­du­ryp, bu ugur­da “Sam­sung”-dan öňe ge­çip bil­me­di.

Tehnologiýa, ETIKA tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir