Bir myhman şaheriň etaž jaýlarynyň arasyndan gije geçip barýamyş welin iki sany şäherli alkaş goh-galmagal edip gygyrşyp duran eken. Jedellerem "şu wagt gündizmi ýa gije" eken. Bularada bu myhman gabat gelensoň muny çagyryp yranyşyp şeýle diýipdirler:
- Geleý bärik, aýt bol! Şu wagt gijemi ýa gündiz?

Gije diýse oňa ýarajak däl, gündiz diýse-de beýlekä. Myhman şeýle jogap beripdir:
- Dostlar, bagyşlaň welin men bu ýerli däl-ä! 😄😂😄

Edebiýat, messibet tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir