Soňky wagtlar internet dünýäsinde türkmen halkymyza ýetirýän wideorolikleri bilen meşhurlyga ýeten komik artist Ýagşy Goşunowyň we "OWAEZ" toparynyň gurnamagynda "YagshyShow" ady bilen ýurdumyza meşhur aýdymçydyr, tamadalar bilen gurnaýan gepleşigi az wagtyň dowamynda uly meşhurlyk gazandy.

Ine-de bu gün internet älemine ýene şol gepleşigiň 2-nji bölümini ýetirdiler. Ýaňy 2 bolümjik welin herkim uly sabyrsyzlyk bilen bu gepleşige garaşýa.
Görmek isleýänler şu adresden tapyp biler: https://youtu.be/Nck6N0WhByI

Täzelikler, messibet tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir