Emeli gaýyşdan bolan önümleriň ýüzündäki tegmilleri diňe sabynly ýyly suw bilen aýyrmaly.
* * *
Egin-eşikdäki köne tegmilleri gyzdyrylan limon şiresi bilen aýyrmak bolar.
* * *
Kofeden,kakaodan,çaýdan galan tegmilleri gliserin garylan sowuk suw bilen aýyrmak mümkindir (bir litr suwa bir çaý çemçesi gliserin garmaly).
* * *
Soganyň bir bölejigi sowadyjynyň içindäki dörän ysy aýryp biler.Munuň üçin gara çöregi-de ulanyp bolar.
* * *
Mesgäni we margarini garaňky gapda saklamaly.Içine ýagty düşýän gapda olardan ýakymsyz ys döreýär.
* * *
Ýüň matalar ýuwlanda girmez ýaly,olary durlanyňda soňky suwuna azajyk duz garmaly.
* * *
Döwlen ownuk aýna bölejiklerini eliň aýasy ýaly plastilin bilen ýygnap alsa bolar.Ýasy plastilin göze görünmeýän owuntyklary-da özüne ýelmeşdirýär.
* * *
Tomatly bankany açanyňyzdan soň,ýüzi heňlemez ýaly, ilki ownuk duz sepmeli.Soňra ýanan çigit ýagyndan bir nahar çemçesini guýmaly.
* * *
Eger farfor çäýnegiňiz yslanan bolsa,onda çäýnegiňizi oňatja ýuwup,süpüreniňizden soň onuň içine bir bölejik gant atmaly we demläýmeli
* * *
Çaýy agzy ýapyk gapda salkyn ýerde saklasaň,uzak wagtlap zaýalanmaz.Ony ýiti ysly zatlardan daşda saklamaly.

Bilim, Waharman tarapyndan 9 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir