Salam dostlar,

Mekdepde okamagyn manysyny bilyas. Yöne durmushda men name uchin yashayan yada yashamakdan maksat nämäligini bilemzok.

Ya yönekey yashap gechyan we olyan i wsemyka? Son hich yashayysham yok hasabam yok, yitip gidyanmikä?

Eger sheyle bolsa ynsana 5 günün galdy we ölyän diyilse panika düshyar. In sonama ölyän gidyän eden ishlerine hasap yok panika-da gerek yok.

Biz durmushda edyan her ishimizi näme üchin edyanligimizi bilyas yone näme uchin yashayanlygymyzy anyk bilemzok. Ay yashayasda bilemok diyyas.

Ya-da keyip uchin yada kanagatlanmak uchin yashayas diyyas. Eger keyip bolsa onda durmushda islemeyän zadymyzam edyas. Mslm: wuzda gowy ugurdan bilim almak yone kynda. Okuwam ansat dal. Yone onda-da edyas. Yekeje sebäpden sonky yashayyshyny gowlamak uchin.
Bashga many yok wuzdan.

Ite et sunk we oy yatara yer bersen kanagatlanyar. Adamda bolsa iymitin munlerche we oyun munlerche gornushi bar yone shonda-da kanagaty yok. Iydikche nebisi doyurup bolanok. Onda durmush yashayysha doyuranok bolyar.

Bu durmushynama bir manysy bardyr. Sebäbi biz we alemler juda takyk prosseslerin netijesinde peyda boldy. Hich birem tötänden dal. Muny edenem yeke-täk Biribar Allah. Allah bolsa Ol bize bu durmush yashayyshyndan nämeler isleyärkä diyen sorag emele gelyar.

Hawa Allah in beyikdirdir, gudratlydyr we hemme zady basharyar. Onda näme üchin dünyäde adalatsyzlyk bar, mazlumlar kosenyar, baylar mesirgeyar. Görenokmyka Allah näme üchin kömek edenok?!

Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir