Düýn dünýäniň ýyldyzlarynyň duşuşygy bolandygyna ählimiz şaýat bolandyrys. Bu ýyl örän garaşylmadyk netijeler bolup geçdi.
Internetde ünsümi çeken suraty siz bilen paýlaşmak isledim. Bu görýän suratymyz Fransiýa Horwatiýa oýnunda düşürilen surat. 41 ýaşly Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron öz ýurdunyň futbol ýygyndysyna örän uly höwes bilen bolet etýänini görmek bolýar. Ýurduň ýolbaşçysynyň şeýdip janköýerlik etmegi, Fransiýanyň oýunçylarynda utmaga, ýeňiş gazanmaga gaty uly höwes döredendir.

Çeşme: alemjahan.net

https://alemjahan.net/blogs/1-suratly-blog-d-164939

Sport, Lakamly tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir