Şu gün TMCELL-iň resmi saýtynda Mukaddes Oraza aýymynasybetli USSD hyzmatynyň ýola goýlandygy habar berildi. Ulgamyňmüşderileri 2018-nji ýylyň 16-njy maýyndan 15-njy iýuny aralygynda"Oraza" hyzmaty arkaly agyz beklenýän we açylýan wagtlary barada,tölegsiz USSD menýu üsti bilen habardar bolup bilerler.

Munuň üçin aşakda görkezilen kodlary telefona girizmek maslahat berilýär:

*0870*1# - Ahal welaýat we Aşgabat şäheri üçin

*0870*2# - Balkan welaýat üçin

*0870*3# - Daşoguz welaýat üçin

*0870*4# - Mary welaýat üçin

*0870*5# - Lebap welaýat üçin


Çeşme: turkmenportal.com

Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir