Garry gyz durmusha cykdy,
Gowni giñ,oñat yigide.
Barybir onuñ serinden
Gitmedi oñki alada.

Yigit pyrlandy dashynda,
Syn etdi gamly gozlere.
Gyzyñ yashlygy yanypdyr-
Sheyle gorundi dozmeze.

Mertebesini gysymlap,
Saklapdyr ol penjesinde.
Umyt ucguny yanmandyr
Yalkym salyp geljegine.

Ykbal ony bir owrumde
Cykaryp yowuz girdapdan,
Talim almaga yollapdyr,
,,Durmush,, atly bu ussatdan.

Koyduripdir ba:r soygisin,
Yashlygyn koyduren yyllar.
Gyz yshksyz galypdyr,cunki
Garrapdyr ahyr koñuller!
1985
Gara Yolly

Edebiýat, garayolly68 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir