Мен Ашгабат шәхериниӊ 11-нҗи кичи этрапчасыныӊ яшайҗысы хөкмүнде пайтагтымызда абаднлашдырыш ишлери билен багланышыклы дурмуша гечирилйән ишлериӊ екеҗе мысалында өзүмиӊ бегенҗими дашына чыкарасым гелйәр. Мен бу айтҗак затларымы башга бирине говы гөрүнҗек болуп я-да болмаса яранҗаӊлык этҗек болуп айдамок. Шәхер яшайҗысы хөкмүнде гүнделик дурмушумда пейда болуп гелен пәсгелчиликлериӊ арадан айрыландыгыны дуйдурҗак болярын. Хас такыгы мундан бир-ики йыл озалам пайтагтымызыӊ кичи этрапчаларындакы көп гатлы яшайыш җайларыӊ биринҗи гатында гурулан гошмача гурлушыклардан яӊа яшайыш җайларыӊ арасына гирмәге яйданярдым. Улы машынлара аӊырда дурсун, кәбир көчелерден кичи машынларам кынчылык билен гечйәрдилер. Шол көчелериӊ яшайҗылар тарапындан даралдылып улы машынларыӊ гечмеклерине дөредилен пәсгелчилик себәпли, мениӊ Парахат-2/3 яшайыш топлумында яшаян гарындашымыӊ өйүнде дөрән янгыны сөндүрмек үчин баран янгыны сөндүриҗи автоулаг ваканыӊ голайына барып билмеди, шейдибем гарындашым мадды тайдан улы йитгә сезевар болды. Шәхериӊ кичи этрапчаларыныӊ ичинден гечйән көчелериӊ, гечелгелериӊ гиӊелдилип асфалт язылмагына бегенҗимиӊ чәги ёк. Инди хезиллик болды өӊки бир саны кичи машын гечип билмейән көчелерден инди үч саны улы машын аркайын гечип билйәр. Шейле ягдайлара диӊе мен дәл бейлеки шәхер яшайҗыларам бегенйәрлер. Кә халатдарда тойдыр мәрекелерде көпчүлик ерлеринде агзалян ягдайлар боюнча гүррүӊ гозгаланда хем хер ким өзүниӊ бегенҗини беян эдйәр. Гошмача гурлушыкларыӊ йыклып башланан дөвүрлери биринҗи гатда яшаян яшайҗылар бир бада нәгиле боланам болсалар, инди олар хем бегенйәрлер. Булардан башга-да мениӊ ене-де бир бегенйән задым пайтагтымызыӊ кичи этрапчаларыныӊ ичинде 2-3 гатлы ёкары хилли автодуралгаларыӊ бирнәчеси гурлуп уланылмага берилди. Оларыӊ бирнәчесиниӊ гурлушыгы довам этдирилйәр. Автодуралгаларыӊ саныныӊ көпелмеги билен, раятлар автоулагларыны гатнавлы ёлларыӊ угрунда гоюп гитмеклерини арадан айырар. Шонуӊ ялыда гатнавлы ёлларда херекет эдйән бейлеки автоулаглара пәсгелчилик дөремегини арадан айырар. Дүйн мениӊ 30-нҗы кичи этрапчада яшаян Аннамерет атлы танышым шәхериӊ Островский хем-де Гурбандурды көчелериниӊ чатрыгында 100 саны автоулаг үчин ниетленен автодуралганыӊ гурлуп уланылмага берилмекчи боляндыгыны бегенип айтды. Менем таншымыӊ бегенҗине гошулян, «түркменчиликде хөври көп болсун» дийлиши ялы, гой шулар ялы гурулян десгаларыӊ саны көп болсун, бизем бегенчли вакаларыӊ шаяды болалы.

Köneler, nexttm tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir