«Халкыӊ ве Ватаныӊ бәхбидине гөнүклирилен гайратлы зәхмет үстүнлиге, абрай-мертебә ве шан-шөхрата етирйәр» даналарыӊ сөзи. Гахрыман Аркадагымызыӊ ил-гүнүниӊ яшайыш-дурмуш шертлерини өзгертмек угрунда чекйән зәхмети, дурмуша гечирйән бимөчбер тагаллалары ил-гүнүми энчеме асырларыӊ довамында арзувлап гелен багтывярлыгына эе этди. Гахрыман Аркадагымызыӊ Хыдыр гөрен түркмен топрагыныӊ үстүнде абаданчылыгыӊ, асудалыгыӊ, болчулыгыӊ эшрет чешмесини, акабасыны дөредип берди, парахат, асуда дурмушыӊ ак ёлуны гурды. Бу ёлуӊ, бу багтыӊ хер мензилиндәки гувандырҗы сепгитлери, бегендирҗи-шатлыга бесленен вакалары, той-байрамлары аркайынлыгыӊ, дынчлыгыӊ ве болчулыгыӊ шаяды дәлми!? Ата-бабаларымызыӊ «Асуда өйүӊ дузы датлы» дийши ялы, газанылян бейик өсүшлериӊ хөзүри юрдумызда хөкүм сүрйән абаданчылыгыӊ, дөвлетимизиӊ йөредйән парахатчылык сөйүҗиликли сыясатыныӊ саясында хас-да артяр. Ата Ватанымызда хер бир тутумлы ишиӊ адамларын эшретли, багтыяр яшамагы үчиндигини дуйяркак, онуӊ хөзүрини гөрйәркәк бу багтыярлыга ненеӊ гуванмаҗак, буйсанмаҗак. Яшулы зенан хөкмүнде шейле затлары ядымда айлаярын: Бизиӊ чагалык йылларымыз 50,60-нҗы йылларды, мекдеп яшына етип, окува әтлән гүнлеримиз ядыма дүшйәр. Йөнекейҗе эгин-эшик, окув эсбапларымыз үчин гөтерйән сумкамыз матадан тикиленҗе йөнекей халтаҗык. Бу затлары сериме айламагымыӊ себәби хәзирки багтыярлыгыӊ гадыр-гымматыны, тәзеден-тәзе, дүйнкиден, бу гүнки чыкан затлары сайлап-сайгарып геййән яшлар, яшулы несиллериӊ, байдак кимин гыз-гелинлериӊ әлемгошары ятладып ялпылдысы гөзүӊи гамашдырҗы элбетде, белетлигиӊ берекет чешмеси, асуда зәхметиӊ мивеси диесим гелйәр. Ене беллемели затларыӊ бири-де ата-бабаларымыздан дәп болуп, хәзирки дөврүмизде хас ровачланып, белленилйән милли дәп-дессурларымыз болан ьайрамчылыкларымызыӊ нәз-ныгматлардан долы сачаклар билен безелип, шатлык-шовхун, агзыбирликли тойланмагы агзыбирликден, асудалыкдан, белентликден нышан дәлми!? Чагаларымызыӊ гүлкүси, бакҗа-баглара, овадан, кашаӊ ымаратлы ак мекдеплере аркайын гидип, асуда дурмушыӊ гуҗагында яйнамакларыныӊ өзи нәмә дегмейәр!? Энелериӊ шу гүне буйсанҗы, эртирлере болан ынамлы гадамы багтыярлыгыӊ, эшретли дурмушыӊ шаядыдыр. Беркарар дөвлетимизиӊ багтыярлык дөврүнде ил-гүн хакдакы аладаныӊ эсасы орун тутяндыгыны дуйян вагтымыз онуӊ гадырыны билмезлик, оӊа хомат гоймазлык туркмен болуп яшаян, ата-баба мерт болан халкымыза шек етирдигимиз дәлми!? Гахрыман Аркадаг Президентимиз яшайыш-дурмушымызыӊ эшретлерини артдырмак билен бирликде, әхли халкымыза сагдын, агзыбир, җебис дурмушы кемала гетирмеги саргыт эдйәр. Чүнки асуда, парахат юрдуӊ раятлары агзыбир, мәхрибан арагатнашыкда боланда, асуда зәхмет җошуп гайнаяр, сачакларымыз долы, ишлеримиз ровач болярдыр. Биз хер гүн шадыян Ватанымызда аҗайыплыклара бесленйән илимизде, диӊе шу гүнлеримизиӊ, эртирлермизиӊ айдыӊлыгына, асудалышымыза бегенип, биз үчин җан эдйән хорматлы Президентимизе мүн керем алкышлап, онуӊ ил-юрт бәхбитли ишлериниӊ ровач, беленч башыныӊ аман болмагыны бейик Бирибардан дилен эдйәрис!

Köneler, TDUmaksat tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir