Eýýäm güneş batypdyr, Aý-da agyl atypdyr. Garagolja Serdarym Süýji uka batypdyr. Günler aýlara bakar, Aýlar ýyllara bakar. On sekizin dolduryp, Serdarym ata çykar. Jahyllygyň ýaşynda, Yşk gaýnar döşünde, Obamyzyň gyzlary Seni görer Düýşünde. Ýaryň geler ýanyňa, Eneň geler zaryňa. Sen maňa az bakarsyň, Köp bakarsyň ýaryňa. Gyş ýaza sesin goşar. Bahar kösük ýetişer, Gelin-gaýnyň käwagt Arasyna tow düşer. Malyň göwni ýazlarda, Lalyň göwni sözlerde. Meniň göwnüm sendedir, Seniň göwnüň düzlerde. Jorama duşan ýerim, Balam, seni öwerin: Gelniň ýuwar köýnegňi, Men dolagňy ýuwaryn. Daş oba düşse ýoluň, Gyş bolsa sagy-soluň, Ilki eneň ýat eder. Onsoň ýatlar aýalyň. Miwe köp bolsa eger, Bag başyn aşak eger. Saňa zyňylan daşlar Eneň pahyra deger. Epilýänça bil, balam, Bir dilegim, bil, balam, Maňa köp zat gerek däl, Köpüň ogly bol, balam. Kim serer kak-gurduny, Kim söýer halk merdini, Derdiňi men göterýän, Sen göter il derdini. Aýdan akdyr ýüzleri, Şirin-şeker sözleri. Bu ukusyz gijäniň Ýellenipdir gözleri. Bu dünýe ýogy-barym, Bar myradym, mydarym, Kötel ýollaň küpletin Soň bilersiň, Serdarym.

Köneler, EdgarPo tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir