Salam agzalar! Hemmäňizi ýetip gelýän Ýeňiş günüňiz bilen gutlaýaryn! Şol beýik adamlar bolmasa, kim bilýä dünýä nähili ýagdaýda bolardy. Ol döwür açlyk, garyplyk döwri, Stalin döwri. Emma biziňkiler az ilatly Türkmenistandan gidip öňe saýlandylar! Biziň ýigitlerimiziň köpüsüniň harby tälimi bolmansoň rýadowoý(esger?) bolup başladylar we diňe batyrlygy, gahrymançylyklary bilen ýokary derejelere(zwanie) ýetdiler. Her maşgala diýen ýaly uruş öz täsirini ýetirendir. Maňa siziň kömegiňiz gerek! Ýeňiş güni barada makalalaryňyz, referatlaryňyz, garaz çykyş eder ýaly nämäňiz bar bolsa ýazaýyňda ýa-da faýlyny ugratsaňyzam bolýa! owreniji@gmail.com Minnetdar!

Köneler, owreniji tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir