Salam agzalar,armaň okuw ish bilen. Shu tema degishli oz shaherim barada aytsam Shagadam->Krasnovodsk->hazirki Turkmenbashy shaheri. Shagadam- 'guýy gadam' sozunden gelip cykan.Yerli ilatyn aydyan rowayatyna gora irki dowurlerde Gadam diyen bir copan dagyng eteginde guýy gazyp icimlik suw cykarypdyr we ilaty suwsuzlykdan halas edipdir.Guyyn suwundan dine yerli ilat dal eysem söwda etmage gelyan tajirler hem peydalanypdyrlar."Guýy" sozinin arapca "ça" diylip aydylyanlygy sebapli tajirler Gadam guyusyny "ça gadam" diyip atlandyrypdyrlar.gazak milletinden bolan yerli yashayjylaryn dilinde"ç"sesinin"ş" sesine menzemegi netijesinde bu soz "şagadam" diylip ulanylypdyr.Soňabaka bu mekan "şagadam" ady bilen tanalypdyr.Bu at hazirem oz meshhurlygyny yitirenok.tngizt-in sport kluby hem shagadam adyny goteryar,shagadam futbol komandasy,shagadam kocesi hem bar. Krasnovodsk ş. 1869y ruslar tarapyndan duybi tutulup dinizin gyzyl owusenligi sebapli "krasnaya voda"sozunden gelip cykanyny ahliniz bilyan bolsanyz gerek.kabir maglumatlarda denizin gyzyl owusyanini icinde gyzyl otlar bolany b/n, kabirlerinde kenarda gyzyl guller bolup sholaryn yalkymy denize dusheni bn,kabirlerinde bolsa gun dogup-yashanda denize gyzyl shohle dusheni bn sebaplendirilyar. hormatly agzalar Sizem shaher atlarynyn gelip cylyshy barada bilyan maglumatlarynyzy yazayyn.Ahal,mary,ashgabat,lebap we beylekiler barada. Balkan-"bal akan" sozunden gelip cykan.ol hem ilat arasynda aydylshyna gora dagdan suyji bal yaly suw akanlygy sebapli balkan dagy diyip atlandyrylypdyr.

Köneler, Turkmenhanymy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir