Salam agzalar! Sag aman oturanmysyňyz? Ýetip gelýän Täze ýylyňyz bilen! türkmen sallançagynyň suratlary gerekdi. kimde bar bolsa, şu ýerik goýmagyňyzy ýa-da owreniji@gmail.com adrese ugratmagyňyzy haýyşt edýän.

Köneler, owreniji tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir