1. ФАТЫХА СҮРЕСИ Еди аятдан ыбарат бу сүре Мекгеде хасыл болан. Ол "Патыха", ягны "Ачыҗы сүре" дийлип атландырыляр. Гурхандакы сүрелериң ерлешиш тертибинде овалкы орунда дуранына гарамаздан, ве өзүниң гысга боланды-гына серетмезден, Гурханың эсасы маны-маңзыны өзүнде җемләни үчин, Гурханың мазмуныны "Ачыҗы" дийлип атландырыландыр. Бу сүреде ялңыз Худая хормат этмек, Онуң диңе өзүне ыбадат этмек, ахырет гүни барлыгына ынанмак, ялңыз Худайың өзүнден медет-көмек сорамак: хак дин ве догры ёлы диңе Өзүниң гөркезип билҗегине иман гетирмек ялы Ыслам дининиң эсасы талаплары оз беяныны тапандыр. Шонуң үчин бу сүрәни "Уммул-Гурхан" - "Гурханың энеси - аслы" дийип хем атландырярлар. 1. Мәхрибан ве рехимли Алланың ады билен: 2-3-4. Хамды-сена әхли әлемлер Ребби, Мәхрибан ве Рехимли, кыямат-магшар гүнүниң Патышасы болмуш Алла үчиндир. ДҮШҮНДИРИШ. Өвги-алкыша дахыллы болмак үчин бешер дунйәсине патыша болмагың өзи етерлик болмаяр, белки, әлемдәки әхли Йылдыз, Ай, Гүн, Ер ве олардакы бар җанлы-җансыз барлыгың хеммесиниң үстүнден ылым-хикмет ве рехим-шепагат билен эелик эдйән, мундан дашгары, ахыретдәки магшар гүнүнде хем егана патыша болан Алла тагаланың өзи хамды-сена лайык затдыр. 5. Диңе Саңа ыбадат эдйәрис ве диңе Сенден медет сораярыс. ДҮШҮНДИРИШ. Ягны, Сенден өзгәниң өңүнде башымызы эгмерис ве Сенден өзгеден делалат ислемерис 6-7. Бизи газаба дучар болмадык ве хак ёлундан дәнмедик ынсанлара ынам эден ёлуң болмуш догры ёла ёллагай Сен. ДҮШҮНДИРИШ. Мешхур ынсанлар - әхли пыгамберлер, хакыкы иман-ынсап эелери ве өз хак ёлларында җанларыны пида эден кишилердир

Köneler, ynsan tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir