Üç sany ýer urup, ýetim galan dogan bolupdyr. Olar günleriň bir güni çölde ýaraman ýatan goja duşýarlar, ony göterip öýlerine getirip däri-derman edip, ýerli-ýerden ugruna seredýärler. Görüp otursalar, ol üç dogany synap görmek islän ýagşyzada eken. Bir gün ýagşyzada olara özüni tanadýar, baýlyk baryny berýär. Ýigitler öýlenip öýli-illi, mally-hally bolýarlar. Gelinlerem, allanämemiş, günleri bal bilen ýag ýalymyş. Günleriň bir güni üç dogan işe gideninde, ýagşyzada uly doganyň gelniniň ýanyna baryp: — Gyzym, meniň müddetim doldy, men ýola gitmeli, näme gerek-ýaragyň bolsa dile — diýýär. Uly gelin baýlyk, tylla-teňňe dileýär. Goja ikinji gelniň gapysyndan hem barýar. Olam: — Gitseňiz, sag-aman baryň. Bize şu-şu baýlyklary berseňiz bolýar — diýen. Goja ýagşyzada onuň diýeninem bitirip, haltasyny göterip, kiçi gelniň öýüne barýar. — Gyzym, meniň barmaly ýerim köp, näme baýlyk gerek bolsa, dile, men gitmeli — diýipdir. — Atam, ozalky eden ýagşylyklaryňyza hem Alla ýalkasyn. Galsaňyz, didämiziň üstünde ornuňyz bar, gitseňiz hem sag-aman baryň... Bize beren baýlygyňyz bolýar, agzybirligi goýuň-da gidiberiň! Ýagşyzada lampa özüni ýere goýberipdir: — Haý, gyzym, men agzybirligi goýup, hanjak gideýin. Meniň bar baýlygymyň açary agzybirlik. Men ömürlik siziňkide galmaly boldum. (ruhnama 168-nji sah.)

Köneler, ynsan tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir