Talyplar.com: 1 ýaş toý

Şu gün Aşgabatda, has takygy Ýimpaşyň 3-nji gatynda üýşüp talyplar.comyň ýaş toýuny belledik. Bilmeýänler üçin, bu ýygnanşyk hakynda şu ýerde gürrüň edipdik. Üýşmeleňe agzalardan harmandali, mylayym, shahyr, achilles, maxat, men, arzyman, wepa, tapjangul, dursun, sazanda, akgul, aýa we goňşy sahypa tmolympiadyň 5-6 sany agzalary gatnaşdylar. Geljek...

Dowamy »

3820 161
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Baydak bayramy

hormatly talyplar hemmanizi yetip gelen baydak bayramynyz bilen tuys yüregim bilen gutlayan.hudayjan mahriban watanymyz TURKMENİSTANA mundan beylagem gullap ösmegi nesip etsin we bizde watanymyzy ösdürmek üchin zahmet chekmegi nesip etsin


düşünene tugda düşündiriş kan
dikildimi ol yer türkmene mekan
yaşlar ezi...

Dowamy »

3111 6
Köneler, guler_yuzli tarapyndan 11 years ago

Endamyny satanlar

Yene Turkiýäniň iň köp okalyan,iň köp tirajly gazetlerinden Milliyet gazedinde hemmämizi gynandyrjak habar çykdy.antalya säherinde bir öýü basan kanun gorayjylar pul garşylygynda jynsal aragatnaşyga giren(jelepçilik) 10 türkmenistanly zenany ele geçirdi.öňem eşiderdik,okardyk welin ilkinji gezek 10 kişi hemmesi hem turkmenistanly.ynanyň gaty utandy...

Dowamy »

2269 38
Köneler, gerkez tarapyndan 11 years ago

Diwana bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Söhbetdeşlik dowam edýär.

Ikinji nobat Diwananyñky.

Ozi sahypanyn ýaşulylaryndan hem-de şu wagda deňiç iň aktiw agzady yañy-yakyna deñic. Yone indi onun az wagty bar yaly, kabir soraglarynyza jogabam berip bilmez shol bashagaylygy bilen. Yene-de soraglarynyz...

Dowamy »

2878 61
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Matematika meseleleri chozyas

Kim biler bu harplar haysy sanlar?

aaa+bbb=caaa

Dowamy »

1247 13
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Gelin gülşelin

Biri öýde işletmek üçin hyzmatkär tutunýamyş. Öý eýesi täze hyzmatkärine işiň şertlerini düşündirip bolandan soň, ýene-de bir gezek gaýtalap aýdýar:
-Berk belläň! Biz ertirlik naharymyzy irden sagat 7-de iýýändiris! Gijä galaýmaň!
Hyzmatkär:
-Men hemmesine düşündim. Ýöne birden gijä galaýsam, nahara mensiz başlaberiň

Dowamy »

1695 16
Köneler, guler_yuzli tarapyndan 11 years ago

sallahlykdan yadan yigitlere

Bazardan gelýärin. Elimde sebet,
Sebedimiň içi – pamidor, kelem,
Kartoşka, badamjan.. Duralga çenli
Gurady aýaklam
Guruşdy ellem.

Şonda-da dyrjaşyp bar güýjim bilen
Bazardan çykýan-da duralga ýetýän.
Duralgaň öň ýanda – kijijik dukan,
Kiçijigem bolsa – içinde et kän.

Ond...

Dowamy »

2052 38
Köneler, guler_yuzli tarapyndan 11 years ago

Turkmenistandaky Amerikan Stipendiyalary, we Programmalary

Ashakdaky maglumatlary ine bu adresde tapdym:
http://turkmenistan.usembassy.gov/
turkmen dilinde, we rus dilinde hem bu sahypalary okap bolyar (in sag kunjeginde turkmen we rus dilinde diyip yazgylar dur)

Ashakdaky programmalar gaty gyzykly ekeni we belki birinize komek berer. Inlis dilinde yazylan maglumatlary doly...

Dowamy »

2986 16
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Fewral ayynda gechiriljek Inlis dilinde mugt kinolar we konsert

Derrew aydyan: Men hich haysy tarapdan Amerikanlary goldap ashakdaky we bashga AMerika degishli yazgylary yazmayan!!!

Thursday, February 21, 2008
18:30


Opening Night, featuring the U.S. Deputy Chief of Mission Ms. Sylvia Curran
“Boycott” - Documentary (English)

Friday, February 22...

Dowamy »

1026 0
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Sonky suratlarymyz----2

Sonky suratlarymyz -1 gormek uchin barik bas

Sonky suratlarymyz-1 diyen blogda nadip barik surat goymalydygy barada bir yerinde yazylandyr.

Dowamy »

8569 178
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Gün günden söygi....

Salam hormatlylar.Bu da hem biraz söygi barada:men şol gyza duşmazdan öň özüme şeýleräk sorag berýärdim:(maňa şu dünýäde näme yetmezcılık edıp bılerka?-jogap-şol gyza duşanymdan son düşündim bir şol yetmezcilik edip bılyar.Havva şeylerak men şol gyzy her görenimde birhili başga dünyade gezip yören yalı!Men her gezek şona söygimi aytmasam yüregim in...

Dowamy »

1161 4
Köneler, MURAT MN tarapyndan 11 years ago

BU DERDİ

Keşt eýledim,gezdim yşgyň dagyndan
Ne beladyr,kimse çeker bu derdi?
Yşk dagyn assalar gögüň boýnundan,
Gök titreýip,çekebilmez bu derdi.
Yşk eser etmese,ýanmaz çyraglar,
Yşka düşse,guşlar eňrär gurt aglar,
Egiler haýbatly,kuwwatly da...

Dowamy »

1204 9
Köneler, gerkez tarapyndan 11 years ago

özüni syna


geçende man gelen mail we özüminde halanym üçin sizler bilen paylaşmak isledim

karadenizlilerin espiri anlayisina dayanarak:))


Bir Karadenizli \"Life Tv Show\" adlı yarışma programına katılır.
Ödül: 500 bin YTL
Sizde bir deneyin:


Sunucu sorularını sormaya başlar..

Dowamy »

1529 2
Köneler, balkanly tarapyndan 11 years ago

Wi..

geçenlerde dostyn bilen öz aramyzda sorag soraşyp kade gülkünç gürrünler aydyşyp gülüşip otyrdyk. dostym sorayar hemde agras seredip şuna bilmesen gerek diyip:
dostym:- gap gara bir dört burç.
men:-nahili dine şumy
d:-hawa bilda gap gara dört burç
m:- natdinay beylede sorag bolarmy, kwadrat bolamasa
d:- yok , hany...

Dowamy »

1331 0
Köneler, balkanly tarapyndan 11 years ago

Tanyşma

salam oglanlar we gyzlar.
mende özüm bilen tanyştyrayyn herkimin edişi yaly. men balkanabatdan serdar. mendeözüm yaly talyplaryn pikirlerini okamakdan öran şatdygymy
dile getirmek isledim. mende sizin bu geneşinize goşulyp öz pikirlerimi yazmaga we menden soralan soraglara münkin bolsa jogap bermane tayyar. öran şat.

Dowamy »

1141 5
Köneler, balkanly tarapyndan 11 years ago

\"Dinle gelin\"

Salam, halan goşgymy sizň bilen hem paýlaşaýyn diýdim.
* awtoryny bilemok.
Okaň lezzet alyň :D


Indi gutarandyr läläm hymmyldyň,
Adam bolgun balam baran ýeriňde.
Yssy, sowuk, ýadaw, yňňyl-jyňňyldyň,
Bolmasyn kynçylyk gőren ýeriňde.

Meňzeş ýalam hemmäň ýűz keşpleri,
Iýýän...

Dowamy »

1295 4
Köneler, Aya tarapyndan 11 years ago

Singapurda okamak.

Singapurda inlis dili-ol dowlet dillerin biri.Kop uniwersitetler doly inlis dilinde okadyarlar.

Ol tayda okamak uchin edil men nadip mugt Amerikada okamaly diyip yazanym yalydyr.

1. TOEFL ekzamenini tabshyrmak
2. Uniwersitete kabul edilmek uchin applikasiyany ibermek
3. Stipendiya mynasyp bolmak uchin...

Dowamy »

1260 4
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

bady sebany görsemDehistanyň baýrynda

Bady-sabany görsem.

Bahaweddin Mirkulal,

Zeňňi Babany görsem.Nagleýni arşa täçdir,

Ady äleme paçdyr,

İki jahan mätäçdir,

Arap zybany görsem.Gelen geçer çaşt...

Dowamy »

860 0
Köneler, balkanly tarapyndan 11 years ago

FRIENDSHIP

Then can I drown an eye, unused to flow
For precious friends hid in death\'s dateless night
And weep afresh loveS long since cancelled woe
And moan the expense of many vanished sight
then can I grieve at grievances foregone
And heavily from woe to woe tell her
the sad account fo forebemoaned moan
Whi...

Dowamy »

1081 5
Köneler, shooter tarapyndan 11 years ago

Gooo

salam...men ahmed
taze geldim..

Dowamy »

1510 18
Köneler, loverman tarapyndan 11 years ago