Menin pikirim

ozune soger yar saylamak bolumine de yazypdym. emma oz pikirlerimi barde de kopchuligin dykgatyna yetirmek isleyan. anyrda yazyshym yaly \"copy paste\" edyan. alyn size yene-de bir mowzuk:
nakyl: \"kimin oyunde oglan yetishse woyenkomatdan hat kopeler, kimin oyunde gyz yetishse kuman anyrsynda sykylyk kopeler\".
tuweleme soygi meseles...

Dowamy »

1476 11
Köneler, hoshowaz tarapyndan 12 years ago

Türkmen Hove yollarındaki bikanunçulık

Slm.
Şu Türkmen hova yollarının kanunlarına düşünen barmı? Meselem İstanbuldan uçjak bolsan name üçin alınyanınam bilenok weli, 15$ alyarlar. Ve hiç hili alandıkları barada dokument berenoklar. Yadada diyeli men 5 Apr. biledim bar we 15 Apr. üytgetjek bolsam göni 50$ sorayarlar berensonam sana hiç hili dokument berenoklar, şol 50$ alandıklar...

Dowamy »

2788 12
Köneler, guych tarapyndan 12 years ago

SORAG JOGAP

salam gadyrly talyplar.com\'yn rayatlary. keypler kok, ishler showly, murtlaram towludyrda(oglanlar uchin) enshalla. dostlar-gardashlar, agalar-iniler, uyalar-jigiler sizlere bir teklibim boljak. shuna seredip netije chykarsanyz we pikirimi amkullap makullamayanlygynyuz barada jogap yazaysanyz! umuman aytjaklarym seylerak: shu web saytynda sheylera...

Dowamy »

1642 21
Köneler, hoshowaz tarapyndan 12 years ago

Hidrokarbon

Türkmenistan´ın ev sahipliğini yaptığı \"Doğalgaz ve yer altı kaynaklarının işletilmesi\" konulu uluslararası fuar çerçevesinde bir konferans düzenlendi.
Dünyanın 15 ülkesinden 50´nin üzerinde şirketin katıldığı konferansta, Türkmenistan´ın doğalgaz sektörünün geliştirilmesi konusu üzerinde duruldu.
Türkmengaz, Türkmen P...

Dowamy »

1351 3
Köneler, gerkez tarapyndan 12 years ago

Namazda barmagyny ga....??

Essolowmalaykum gadyrdan talyplar we denduşlar
Sonky dowurlerde Menin unsümi çeken bir zat bar gayrat edip şony duşundirseniz
Ata babalarymyzdan gelyan dini yorelge boyunça namaz okanynda hereket etmeldal diyyarler welin şu mahallarda metjitlere gid yan bolin oturan wagytlary bar maklarayny galdyryarlar olar dini nirden owrenyarlerk...

Dowamy »

2036 25
Köneler, Zamahşary tarapyndan 12 years ago

Bugün 1-nji aprel

Salam talyplar! Bugün 1-nji aprel.. ya da da düşenog ow.. kimem bolsa birlerini gowy edip aldamaly ö za welin natsekkak? gowja barlaşdyralyn hany .. heziljek bir zatlar çykmazmyka.. :P

Dowamy »

1701 14
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 12 years ago

Uchar biledi uchin arza...

Salam Talyplar!
Shu yyl tomus Turkmenistana gitmek isleyan talyplar(TCSLiler we Ankarada okayan talyplara degishlidir) bir arza bilen ilchihana Azat Agahanowa yuz tutmaly!
Turkmenistana shu yyl gitmek uchin spessreysden peydalanmak isleyarin diyip yazmaly arzany!
Eger gitmek islemeyan bar bolsa men ish tejribe okuw ve bashgalar...

Dowamy »

1438 3
Köneler, Lider tarapyndan 12 years ago

TANYSHLYK ...

Salam talyplar.!!! com agzalyry men hem oz ahli begenchlerimi we gynanchlarymy sizin bilen paylashmakçhy men shu sahypa bilen tanyshanyma oran shat we mana gaty yarady shonun uçhun hem bosh wagtlarymy sizin bilen geçhirmegi makul bilyan ... !!!
Berdimyrat SARIYEW

Dowamy »

1469 4
Köneler, N_E_O tarapyndan 12 years ago

Talyplaryn derdi

Umuman aydanimda bara yigitler we gözeller!Men-a talyplyk dowrumi tamamlaydym oydyan. Ay name talyplara da Allahyn özi kömek etsin.
Ay men-ä bir häki birinji gezek gabat gelip durşym. Atamyrat Atamyradow sagbolsun. şonuň iberen mailiň usti bilen tanyşdym.Ay indem name talyplyk hakyndaky samsyk pikirlerimi aydaryn yorerindä...
Hää,...

Dowamy »

1331 14
Köneler, Talyp dal tarapyndan 12 years ago

::kömek gerek ::

Salam hormatly agzalar! Sizden yaman sroçny kömek gerek! ? .. Opşom Bogaziçi universitetini gutaran ya da şu wagt sonky synp bolaymagam ahmal.. Çary Akmuhammedowyn bölümi birem fakulteti gerek.. şony bilyan bar bolsa yazsa öran onat bolar.. gayrat edip.. mesele bolsa şol oglan uniwersitet arkaly yewropa my bir yeri ga gidipdir.. yzyny son çyşarynda...

Dowamy »

1450 3
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 12 years ago

Gözyaşy

Gün nayza boyy boluberende köprinin aşagyndan dali porhan bolup akyan deryanyn yüzündaki öwüşgünler gözüni alyp baryardy.Şol öwüşgünlerin birine köprinin edil gyrasyndan yalpyldap gelen damja ‘jülp’ edip bat bilen urdy...
Köprinin üstünden yadaw ayak sesleri eşidildi we niradir biryerlere tarap azalyp gitdi..
Daş töwerekde ayakçydyr s...

Dowamy »

1182 3
Köneler, el_mariachi tarapyndan 12 years ago

Rubini Zenidi masgara edip utdy :)

Bu gün Tatarystanyn Rubin futbol komandasy Zenidi Piterde 3-1 hasabynda utdy we balyny 9 çykaryp Orsyedin Premier ligasynda birinji oruny eyeledi.Ligada 3 oyun oynady we 3-sindedem yeniş gazandy. Men bu yazgyny yazyanlygymyn sebabi Rubinin treneri Gurban Berdiyev(türkmen).
Bu yil 50 yil yubiley bolani uçin Rubin ligan sonunda gowy oruny ey...

Dowamy »

1702 7
Köneler, agajan tarapyndan 12 years ago

Niye soldan

İngiltere\'de trafik niçin soldan akar?
Bir zamanlar herkes İngilizler gibi yolun solundan gidiyordu. Bunun için de çok geçerli bir sebep vardı.
Yüzyıllarca önce yolun karşısından gelenin dost mu, yoksa düşman mı olduğunu kestirmek mümkün değildi. İnsanların çoğu sağ ellerini kullandıkları için, yolun solundan, duvar dibinden (yaya ve...

Dowamy »

1221 0
Köneler, shorcity tarapyndan 12 years ago

Türkiyede aspirantura

Hormatly talyplar!icinizde Turkiye\'de aspirantura(yuksek lisans) da okayanlarynyz bar bolsa ya da nadip girilyandigini bilyanleriniz bolsa gayrat edip yazsanyzlan!haýyş!!!

Dowamy »

1532 5
Köneler, gerkez tarapyndan 12 years ago

İş yerini salgy berene BAYRAK

Hormatly agzalar! Sizin yazyan zatlarynyz ya-da bolmasa nygtayan ahenleriniz gowy zatlarç Yöne inet aleminde türkmen dilinde sahypalaryn köpelmegindaki bir mesela ünsünizi çekessim gelyar. www.turkmenhh.org / www.merhemet.org yaly türkmenin medeniyetine ters gelyan hristiyanlygyn propogandaçylarynyn saytlary beyinleri çepbe çöwrüp yörka name üçin w...

Dowamy »

1472 4
Köneler, şeytan tarapyndan 12 years ago

Renk festiwali,Hindistan

salam hormatlylar,arman.men hindistandan,site`y onem okayadym,okaryn hem gaty gowi zatlar bar,tuweleme.
Jankaka kop soraglar soralipdyr hindistan hakynda men bildigimce jogap bermage calsayin.
hindistan gaty gen we gyzykly yer.toydur,festiwaldyr we beyleki dap-dessurlary.mysal ucin holy festiwalini alalyn,bu bayramcylyk mart ayynyn 21...

Dowamy »

1587 7
Köneler, watanogly tarapyndan 12 years ago

Kitapjyk cap edelin!?

Duşuşyk gurnapdyk 9 Martda.
Duşuşykda
käbir kararlary alypdyk. Şolardan iň wajyplaryndan biri hem türkmen dilindäki sahypalardan, aýratynam, www.tmolympiad.org, www.talyplar.com, www.gozyetim.com, www.gybat.net, www.yslam.info ýaly sahypalardan oňat ýazgydyr makala, degişmedir goşgylaryň alynyp, redaktirlenip gazetlerde çap edilmegi...

Dowamy »

3008 15
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Mc_merw bn söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Öňden bäri söhbetdeşlige dowam edip gelýärdik. Arada tm gidip gelenim üçin, 3-4 hepde gowrak söhbetdeşlik bolmady. Iň soň derman bn söhbetdeşlik bolan bolmaly.

Indi sahypadaky ýaşulylarymyzdan bir bolan mc_merw, ýagny, Myrat aga bn söhbetdeşlik gurnamakçy, elbetde, özüniň...

Dowamy »

3775 31
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Aşgabat - İstanbul bilet bahasy naçe manat?

Aşgabat - İstanbul uça biletleri sonky bahasy naçe manat boldy ka? bilyan biriniz bar bolsa yazip biler mi? kabirler 8 milyon manat diyyar, kabirleri 6 milyon diyyar?

Dowamy »

2960 11
Köneler, Aykos tarapyndan 12 years ago

Tm siyahatym

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Türkmenistanda dynç alyşymda bashdan gecirenlerimi yazmakcy:

Tm-a 4 Mart-22 Mart aralygynda baryp gaýdypdym. Köpiňiz bilýän bolsaňyz gerek.
Gitmegimiň asyl sebäpleri:

1- 9 Martdaky duşuşyk;
2- 19 Martdaky iň ýakyn dostumyň toýy;
3- Öýmüzd...

Dowamy »

1593 24
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago