Eger kyn gormeseniz! Mana calaja komek gerek!

Yegenler eger bilýän bolsaňyz FEN Bilimleri+Matematik(türk dilinde) formülleri sitesini bilen varsa lütfen gönderebilir mi!
Bärde maňa kynrak düşjek bolýar sebäbi men öň himiýa+biologiýa+fizika+matematika sapaklaryny türkmençe geçmämsoň kän teoriýa bilemok, bärde bolsa köp zat teoriçeskiý geçilýär. Men Orýetde okaýan...

Dowamy »

1609 6
Köneler, aka_merw tarapyndan 12 years ago

Tmtalyp.com 26/11/2007 taze wideolar

Indi söýmen seni

Dowamy »

1078 1
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 12 years ago

Maslahat gerek arkadashlar

Menin yakyn arkadashym var,shu gunler kyn gunde elinde yashajyk chagasy bar yan yoldoshy tashlap bashga bir gyzyn yanyna.yagny chykmadyk gyza oylenjek bolup yor.Name maslahat berersiniz?

Dowamy »

1318 11
Köneler, wish tarapyndan 12 years ago

Orsýetdäki ýagdaý barada

Ýaňy habarlarda okadym, garri kasparow putin-i protest edip ýöriş geçireni üçin 5 gün türmä basylypdyr. Umuman ýakynda orsýetde saýlawlar bar. Aňyrsy barada az-kem aýdyp biljek agzalarymyz bardyr. Saýlawlardan nähili netije çykarka? Orsýetde ýagdaý nähili? Mikrofon sizde.

Dowamy »

1505 16
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Gybat: Kubik Rubigiň doglan güni!Şu gün Rubigiň kubigina ylaýyk 30 ýyl dolýar. Mundan 30 ýyl öň Erno Rubik bu oýnawajy oýlap tapypdy. Oýnawaç halkyň arasynda halanyp 30 ýylyň içinde 300 million görnüşi şeýle hem ýasama kubiklaryň milliardlarçasy ýasalypdyr.


1982-nji ýylda Rubigiň kubigini düzmek boýunça ýaryş geçirilipdi. Muňa 19 döwletden ze...

Dowamy »

1761 5
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Tmtalyp.com taze wideolar 24/11/2007

Yatlayan

Dowamy »

1116 5
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 12 years ago

Hytaýda öýlenjek

Salam hormatly adamlar!
Men Hytaýda, talyp. Ozimem 20 ýaşhymda. Oýlenmedik. Ýene-de barde 5 yyl okuwymy dowam etdirmeli. Meniň kellame şheýleräk bir pikir geldi. Eger men Hytaýly gyyza öýlenaýsem nahilek bolar? (meniň esasy göz öňünde tutýan zadym çagam bolsa). Men olary eklemek barada meselama yok, yone 5 ýyldan soň men name edip bilerin, ş...

Dowamy »

2039 26
Köneler, Bega tarapyndan 12 years ago

Chilimin saglyga ziyany.

Kop adama degishli « chilim » barada gurrun achasym gelya ;
Ichinizde chilim chekyaniniz bardyr(activ chilim chekmek),ozuniz chekmesenizem chilim chekyanlen gapdalynda regulyarno bolyanlarynyz bardyr(passiv chilim chekmek)

Statistika boyuncha,dunyade her yil 3,5 million adam chilim sebabpli yogalya, yilda-da 1,5million ada...

Dowamy »

1900 19
Köneler, cendrillon tarapyndan 12 years ago

Aşgabatda ýerleşýän \"Atamyrat Nyýazow\" seýilgähi (+15 surat)

Ine talyplar siziň üçin...
Suratlar aşakda

Dowamy »

2233 23
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Aşgabat Iosif Kobzona el çarpýar


Düýn SSSR-iň Halk artisti Iosif Kobzonyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistanyň Milli medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň sahnasyndaky konserti paýtagtymyzyň medeni durmuşynda ajaýyp waka boldy. Türkmenistanyň Medeniýet we teleradioýaýlymlar ministrliginiň ýardam bermeginde Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Ilçihanas...

Dowamy »

1976 11
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Video.talyplar.com

SEP

taze serwisimiz işe girdi hemmanize gutly bolsun.

Dowamy »

1575 5
Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago

Adam beýniniň işleýşi barada gyzyklandyňyzmy?

Adam organizmasynda nähili işleýänligi barada iň az bilinýän organlardan biri beýindir. Men bu barada öwrenen maglumatlarymy size ýazasym geldi. Sebäbi bulary bilmegi bir zat öwrenmek üçin gaty peýdaly görýän.

Hipkamp we öwrenmek:
Beýin iç-içe 3 bölümden ybaratdyr. Hipokamp (hippocampus) orta beýindedir we muňa beýniň ýazyjys...

Dowamy »

1994 22
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

komeginiz gerek!

öOglanjyklar we gyzjagazlar sizin komeginiz gerek. Gayrat edip haywan oycukleri bilen osumlik oycukleri arasynda nahili tapawutlar bar?

Dowamy »

1197 3
Köneler, aka_merw tarapyndan 12 years ago

turkmence

turkmence
oglanlar gyzlar internette hat yazanyzda bir oz ejenizin dili dilen yazynow....
orsca, turkce...ya yene bir pohca yazman...

Dowamy »

1293 8
Köneler, dusakly tarapyndan 12 years ago

Soňky suratlarymyz - 1

Dostlar geliň bu ýerik herkim soňky suratlaryny goýsun. Öňem suratlarymyz bardy welin indi täzeläli. Öňürti bilen men öz suratymy goýjak. 2 gün öň düşüren suratymy.

bellik: surat goýanyňyzda width 360pixel edip goýsaňyz gowy görner.

Dowamy »

20376 367
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

Türkmenpress: Alyslarda başyn goýan gerçekler (suratlar)


2007-nji ýylyň Sanjar aýynyň 7-sine Belgorod oblastynyň Şebekin raýonynyň Çuraýewo obasynda uruş döwründe wepat bolan esgeriň jesetleri täze ýere göçürildi. Bu waka oba adamlary, raýonyň ýolbaşçylary, mekdep okuwçylary hem-de Belgorod oblasynda ýaşap ýören türkmenler gatnaşdylar. Uruşda wepat bolan esgerleriň guburlaryny geçen ýyl «Obelisk»...

Dowamy »

2046 3
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Party (hezillik)

Azyndan hepdede bir gezek hezillik etýän, has takygy hezillik etmäni gowy görýän. Hökmän ýüzläp adam bilen däl, 3-4 bilen hem bolsa dertlerden, okuwdan, işden uzak durup şatlanmany halaýan. Näme de bolsa intäk sallah, alan galaň özüňki.
Hemişe öňünden plan düzýan; nirede etmeli, kimleri çagyrmaly, näme bilen hyzmat etmeli, ...
Şu wagt...

Dowamy »

1920 26
Köneler, mc_merw tarapyndan 12 years ago

Gulagyň galar...

Öňüräk aýlanyp ýörkäm şu sahypany tapdym.

Songza - The music search engine & internet jukebox. Listen. Now.

Azajyk ulandym. Gulagym galdy! Ulanyp gör!

Siz hem şeýle sahypalary şu ýere goýuberiň... göreli.

Dowamy »

1529 3
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Azerbayjanda Türk dili

Salam Gadyrly Agzalar. Geçen gün Türk dostlardan biri Azerbayjanda türk seriallaryn türk dilinde görkezilmesinin gadagan edilendigini habar berdi. Dine azeri diline terjime edip görkezmage rugsat beripdirler.

Dowamy »

1771 6
Köneler, agash55 tarapyndan 12 years ago

gorogly

salam oglanlar we gyzlar. men siz bilen kirgizýadan hat alyşyp durjak.

Dowamy »

1186 5
Köneler, gorogly tarapyndan 12 years ago