Yalanchy oglanlar

Duny bir ishgarimiz halashyan gyzyna jan edyar:
- Dushushardyk weli men shu wagt shaherde dal-da men Maryda – diyya. Telefony goyandan son men:
- bay-ba mena bu yerlerine Ashgabatmyka diyip yordum…
-ay bashga name diyeyin, shu wagt pulum yoga onun bilen dushushar yaly. –
-pulun yok bolsa hokman aldamalymy?! Dogryny ayt...

Dowamy »

3137 60
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Mekan Ýazmyradow


Mekan Ýazmyradow, biz çagakak toýlar şu bagşyň aýdymyny aýtman sogulmazdy. Ýöne ýaş aradan çykdy, Mekanam Nurýagdy Tokga, Baýram Tagan, Serdar Rejepow ýaly türkmen aýdym saz sungatynyň uly ýitgileriniň birimikä diýýän.
Aýdymlaryny Nury Meredowyň stilinde aýtýardy. iň belli aýdymlary "Öz ilimiň gyzlary", "Gaýtala!" ýöne gaýtala aýdym...

Dowamy »

1781 10
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

World Cup 2010

Salam oglanlar we gyzlar. dunya cempiyonaty 2010 barada bir bilyan zadynyz barmay? Turkmenistanyn milli yygyndysyn yagdayy nahili? oynap biljekmi? in sonky yagdaylar nahili? dileg edelinda hany oglanlar uyship. bizem bir dunya gorunelinda... nesip bolsa...

Dowamy »

1776 30
Köneler, engineerboy tarapyndan 12 years ago

Euro 2008

Millet ukymysynyz barynyz?! Futbol bashlandy how! Birden-biriniz achayarmykanyz diydim weli bolyada gyz bolup utanman ozum achaydym bu temany :P Jedel-medel edyaniniz yokmy aranyzda?! Hany kim haysy komandany saylaya?! Haysy komandalar finala chykar oydyaniz?! Haysy komanda yeniji bolarka (ya-da bolmagyny isleyaniz?). Men gyz bolanym uchin men kopu...

Dowamy »

3166 60
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Kakageldi Çaryýew


Kakageldi Çaryýew, Türkmenistanyň at gazanan bagşysy. Özi Maryly we Meşhur bagşy Kerim Çaryň ogly. Aýdymlaryny "tar"da aýtýar we liriki aýdymlar aýtýar. Ene hakynda gaty gowy aýdymlary bar, halarsyňyz diýip tama etýärin!
______________________________________________

Ene ýüregi - Kakageldi Çaryýew

...

Dowamy »

1853 3
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Jankaka bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Köpden bäri söhbetdeşlik dowam edenokdy, bahanam ýok, bagyşlaň!
Indi ýene dowam etmekçi. Gezek hem jankaka atly ulanyjymyzda. Men jankaka barada sahypadan öwrenen maglumatlarymy şu ýere goýmakçy. Öňem oňa şahsy we hindistan barada köp soraglar soralyp, käbirleri jogapsyz galdyrylan...

Dowamy »

2932 41
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Turkmen RAP

Salam mahriban talyplar, men sizi shu sapar "Turkmen Rap" mowzugna birneme uns bermegnizi teklip edyarin. Hawa name turkmen rap dunyasinde birna4e aydymchy-rapperlar, hem-de Rap gruppalar. Bularyn barysy kim bolanda name edende-de menin pikirimche esasy niyet bir diyip pikir etyan---turkmen RAP osdurmek. Yone bir zady aytmak gerek meselem ozune kab...

Dowamy »

2934 20
Köneler, Elegri tarapyndan 12 years ago

Zumerchas maldan pes ve makes balbes

Tema turkmen rap sungatyndaky bolyan bespredel! Arada oye gitdim.Gonshy-golomyn haysysynyn telefonyny alsan zumerchas bilen makesin aydymlaryndan doludyr.Ikisem bir birlerini bet opuskat edyaler.Aydymlary dine ejen-bajyn! Sizin bu eshekalmalarynyn alyp baryan voynasyndan habarynyz barmy? Bar bolsa, haysy komanda bolet edyaniz???

Dowamy »

5362 72
Köneler, Galtaman tarapyndan 12 years ago

Gyyklanma

salam dostlar men talyplar coma girenime az wagyt boldy we mende seyle pikir doredi su lakamlaryn icinde Koytendagly obadaslarymam barmyka?salam sizlere.

Dowamy »

1072 0
Köneler, MUKALTIN tarapyndan 12 years ago

Alternatiw baylyk

Trm-y tebigy baylygyndan basga nahili osdurip bolar?
bizin aramyzdan bill gates cykmazmy onun cig maly dine onun beynisi..
yaponiyada yalnysmayan bolsam tebigy baylyk yok emma dunyanyn 2-3 ykdysadyyeti
.......pikiri dowam etdirseniz

Dowamy »

2134 12
Köneler, agza tarapyndan 12 years ago

Amerikada sha yada TURKMENISTANDA geda?

Salam talyplar komun hormatly agzalary!Bizin turkmenlerimiz ucin shular yaly saydyn bardygy uly bagt!Men bu forum hakynda gich bildim,yone ona gynanamok!Menin aytjak zatlam ine shular.
Hacanda men Turkmenistanda gezip yorkam oz yurdumun gadryny bilmandirin ekeni,gaty donyurek adam bolupdyryn! Indi bolsa men dashary yurtda halykara universit...

Dowamy »

1579 13
Köneler, Galtaman tarapyndan 12 years ago

Taze myhman

salam hormatly talyplar men su gun talyplar comyng agzasy boldum men siz bilen hoshymy we gaygymy paylashmak isleyarin

Dowamy »

972 2
Köneler, shatok tarapyndan 12 years ago

Töhmet, şyltak, hyýanat, ýalan – netijeleri we goranmak!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şugün stv-niň “Ýeşeren düşler” (Umytlanan düýşler) atly seriýalyna seretdim. Uzak wagtlap türkleriň tw-dir gazetlerine seretmändim, birhili, küýsäne çalymdaş bir duýgy geçdi içimden. Maksadym esasy bu däl-de, şol serialyň bu gezekki sanynyň asyl mowzugy bolmaly, ýagny, erbet ynsanlaryň we...

Dowamy »

1368 2
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Wezipeden gaçsaň, wezipe-de senden gaçar!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bir waka okapdym ýa eşidipdim bir wagtlar 1850-1900-ly ýyllarda bolan. Waka bize kä ýagdaýlar barada örän oňat sapak(/“ibret”) berýär. Aslynda, bu waka Türkiýedäki tanymal şahyr Mehmet Akif Ersoýyň bir ýatlamasy. Siziň bn hem paýlaşaýyn diýdim, belki, bize-de peýdasy bolar. Ynha:

Dowamy »

1385 8
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

3000 ýylyndaky açyşlar

her geçen gün birnaçe açyşlar edilyär, adamyň durmuşyny ansatlaşdyrmak üçin. şuwagt biz 2008ji ýylda ýaşaýas ine 3000 nji ýyldaky açyşlardan birnäçesi

Dowamy »

1674 20
Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago

akif

merheba ben Türkiye'den yazıyorum ben ABADAN HALMEDOVA'nın hangi okulda hangi şehirde okudugunu öğrenmek istiyorum veya e-mail (msn) adresini verebilirmisiniz. yardımcı olabilirmisiniz? teşekkür ederim

Dowamy »

4338 71
Köneler, akif tarapyndan 12 years ago

Tanyslyk

Salam hormatly talyplar, men su gun ilkinji gezek talyplar comyn agzasy bolyaryn. dogrymy aytsam mana talyp bolmak miyesser etmedi ,yone men siz bln pikir alysasym gelyar sagbolun.

Dowamy »

1299 14
Köneler, aweer tarapyndan 12 years ago

taze agza.

salam(merhaba,privet,hello) hormatly agzanyn oglan-gyzlary. menin sizlerden ullakan hayişim, men bu agzada sizler bilen gynanjymy,begenjimi,şatlygymy, ajymy-süyjimi paylaşmagynyzy, maslahat bermeginizi-almagynyzy sorayaryn. bu agzanyn okyjylaryna köp-köp sag bolsun aydyaryn...

Dowamy »

967 0
Köneler, turkmen-2008 tarapyndan 12 years ago

döwletler barada

salam hormatly agzalaryn oglan-gyzlary. kimin daşary yurtlara gidesi gelyar? gitmek isleyanler, bu duyduryşy okaman gitmesinler!!! okanlar okamadyklara, bu agzadan başgalaryna aytsynlar. men bolan yurtlarym bilen tanyşdyrayin.
1.Özbekistan
2.Gyrgyrystan
3.Turkiya
4.Ukraina
5.Rossiya
6.Angl...

Dowamy »

1243 3
Köneler, antalya_2008 tarapyndan 12 years ago

Ministrin chagalary

bir yazgy yazjak weli erbet pikir etman!
aranyzda ministrin ya-da dowletin edaralarynyn yokary wezipelerinde oturanyn ogly ya-da gyzy barmy?!

Dowamy »

1587 9
Köneler, yalnyz tarapyndan 12 years ago