Ashgabatda duyn agsham yer titredimi?

duyn agsham ashgabatda yer titredimi? shaherin adamlary gije 12den son dashary cykdy yer titreyamish diyip, panika. son herhili gurrun cykya: biri diyya gokdepani gum basypdyr, biri diyya buzmeyinde 7 bal bolupdyr. adamlar dushekcelerini cykaryp yatyrlar dasharda.. koroce tutda-baslyk! ..
habarlarda cykdymay sheyle zat?
ya yertitreman...

Dowamy »

1985 8
Köneler, Shazada tarapyndan 12 years ago

ýaraly ýürege ýara

Size bir türkmen oglanıň, Turkiyede yaşayan, başından geçirenlerini gürüň bereyin. Bu oglan filosofiya, dyna, sungata, ruhy kämilige uly sarpa goyan birisi.
Herkime Alla yoluna kömek eden. Ol oglanyň aşyk bolmasam üytgeşik birine aşyk bolanda soň gyz ony kavul etmedik halyndada, başga gyzlara bakanok, yüregi o gyzy düşünüp ganayar. Bir gün...

Dowamy »

1633 15
Köneler, gulle tarapyndan 12 years ago

Fotoaparat alanda nama üns bermeli?

köplenç fotoaparat alnanda naçe megapixeldigine(mp) seredilya, 10 mp we yokarlary sonky döwür köpelip başlady, naçe mp yokary bolsa şonça suradyn hili yokary bolar diylip pikir edilya, aslynda hiç-hili baglanşygy yok eken, dine suradyn ulylygy ulalyar, 6mp bilen A4 kagyzyna print eder yaly surat çekse bolya

Since a camera producing a...

Dowamy »

1645 5
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago

Manysyz hatlar

meniň e-mailime täsin hatlar gelýär. o hatlary hem meň başga tanyşlaryma ugratmagym islenýär. mysal üçin:

1. ....... şu maili 7 adama ugratsaň ertir irden turnyňda durmuşuňda gowy üýtgemeler bolar.

2. hotmail indi pully boljakmyşyn, eger şu maili plança adama ugratsaň onda saňa mugt bolar.

3. bu haty ýaz...

Dowamy »

1877 20
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

The Door to Hell (jahenneme açylan gapy)internette kabir saytlarda özbegistanda, kabirlerinde bolsa türkmenistanda diylip görkezipdirler, maps.google.com-a göra bolsa tajigistanda

Darvaz,Derveze diyen obada gaz gözleglerinde yer çöküp oyuk emele gelya, zaherli gazlar atmosfera garyşmasyn diyip kövegi bomba atyp yaryalar, gazlar ot alya we aydyşlaryna göra 3...

Dowamy »

2537 12
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago

Häkim bolsadyňyz!


Eger siz bir şäheriň häkimi bolsaňyz ol şaheri ösdürmek üçin nämeler ederdiňiz! Ýa da öz ýaşaýan şäheriňiz gözelleşmegi we ösmegi üçin kelläňizde nähili pikirleriňiz bar!?

Dowamy »

2077 19
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Gelin oyun oynalyn

barde köp kişiniň içi gysýandyr diýip pikir etdim we şeýle oýun pikilendim şu sayta gelýanler we ýazgy ýazýanlaryň iň halaýan nahary namedigini bir öndaki soraýa we beýleki biri jogap ýazyp yzyndan jogap ýazjaga name nahary halaýanyny soraýa sorag şu sen haýsy nahary gowy görýaň?

Dowamy »

1437 8
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 12 years ago

Matallar

salam çagalygynda herhili gyzykly oyunlar oýnap ulalan türkmen yaşlary. bu yazgymda türkmen matallaryny ýatlasym geldi.sizden hem haýiştym aklynyza gelen matallary yazmagyňyz belki olary heniz eşitmedikler hem bolmagy mümkin:) ine olardan kabirleri:
1.pessejik öyden gar ýagýar
2.bir alaja ýüpim bar nira zyňsam ýetýär
3.ýere urd...

Dowamy »

1634 10
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 12 years ago

Berat gijäňiz gutly we bereketli bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ertirki agşam mübärek gije bolan Miraç gijesini görmek we islänler üçin ony ýerine ýetirme mümkinçiligi/bagty miýesser eder, enşallah!Berat Gijesiniň bäş aýratynlygy bar:

1. Ähli hikmetli işleriň aýrylmagyna başlanmagy;
2. Bu gijede ed...

Dowamy »

1876 19
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Ahlakly yaşlaryn ayratynlyklary

Pygamberimiz(s.a.v):"yaşlaryň iň ahlaklysy ýaşyulylara meňzeýanidir","garrylaryň iň erbedi bolsa ýaşlar ýaly ýaşaýanlardyr" diýipdir.muňa görä aýal maşgala ýada erkekleriň iň ahlaklysy bir aýagy gabyrda garrylar ýaly ölümi we ölümden soňyny pikir eden,ahyrýetine azyk taýinlaýan,yaşlyk höwesleriniň guly bolmaýan we gapyl bolmaýan adamdyr we iman güj...

Dowamy »

1127 0
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 12 years ago

öylenjek yaşlaryn dykkatyna

her ýetginjek arzuw edip öýlener.kabirleri özlerine görä ýan ýoldaş tapyp bagytly bolar,kabirleri bolsa munyň tersine."ýan yoldaşyna seniň bilen öýlenenim gowy bolupdyr" diýenler ýada "käşkä sen bilen öýlenmesedim"diyenler bar.ýetginjekleriň öýlenenlerinden soň"käşkä" diýmezlikeri üçin şulara üns bermekleri gerklidir.
1.özünizi tanaň
...

Dowamy »

1612 10
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 12 years ago

Anekdot(waka türkiyede bolup geçya)

bir bün jynaza akidilýan maşyny sürýän yaş oglan yolda gidip barýarka söýýän gyzyna duş gelýa we:
oglan:Ezizim gel işim ýok seni aýlamaga akideýin
gyz:bar ýok bolsana şu maşyn bilenmi diýip joagp berýa.oglan bolsa sowuk ganlylyk bilen:
-- sen men gadyrymy bil il muna münmek üçin ölýä ölýä:)

Dowamy »

1212 0
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 12 years ago

Digg ulanyanlardan hayyşt

aramyzda digg.com -y ulanyan agzalarymyzdan bir hayştym bar.

menin digg profilimin adresi: http://digg.com/users/paradoxtm

şu adresdaki linkleri digglap goybermeginizi hayşt edyarin. 50-60 adam digglese gowy boljak welin...

Dowamy »

1425 1
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Orsyet - gürjistan (gruziya) çaknyşygy

Bilşiniz yaly orsyet bilen gürjistan* günorta osetiyanyn üstünde birnaçe günden bari urş edyarler. habarlara göra şu wagt iki tarap hem urşy duruzupdyr. name üçin söweş bolanyna men öz nukday-nazarymdan seretsem orsyet hazar denizinin energiyasynyn uly möçberde türkiyenin üstünden geçmeginin tarapdary dal. şol sebabli geljekki yyllarda turjak ener...

Dowamy »

2532 13
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

sağbolun....

salam aleyküm. türkmen doğanlar, talyplar. türkiyeden hemmnize salam aýdyýan.shahyr doğanyın yazgysyny okadım. düşündüm. sağbolsun cevap ýazyptyr. agash55 we serahsi doğanlaryma da köp salam aýdyýan.yazgymy okap gowy zatlar aýdyptyrlar. İndi siz meni düşünüklü men em sizi düşünüklü.Sağbolun.
özüm sizlerin yazgylaryny okamaga dewam edeceğim....

Dowamy »

1128 1
Köneler, mithat tarapyndan 12 years ago

Ykdysadyyet Name?(1-nji bölüm)

Her gün gazet,jurnal ya-da habar gepleşiklerinde(watan,we m.m.)bu söz(ykdysadyyet) gulagymyza ilyar. Eysem "ykdysadyyet" name? Bir zada ykdsysady garaysy beryan zat name?

Yewropada 18-nji asyrda agyr senagatyn peyda bolmagy bilen(ayratyn hem Angliyada) dünyade öran uly özgerişler emele geldi.

18-nji asyra çenli adam s...

Dowamy »

3956 1
Köneler, tmEconomist tarapyndan 12 years ago

gynanç

selam aleyküm admin, tükmen doğanlan iniler,
ön de 2 yazgı yazdım. Özüm türkmenistan da 3 yýl işlädin. talyplar com da kı yazgıların köpüsünü düşünüp bilyäň. yönü gowy yazıp bilmeyän. her hal admin yazgılarımı silipdir. näme üçin sýlýpdir, düşünüp bilmen.men de sýzýn yalý türkmenem.shu wagt türkiyädäyin.yönü 3 yıl işlädiğim türkmenistanı ad...

Dowamy »

1326 3
Köneler, mithat tarapyndan 12 years ago

Beijing 2008Beijing 2008 Dünya Olimpiyadalary başlady. Turkmenistandan olimpiyadaçy barmyka diyip sayta seretdim welin birje olimpiyadaçymyz hem yok ekeni. Gynandyryjy yagday.

Olimpiyadada kimin naçe medal alanyna seretmek üçin

Dowamy »

1570 10
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Klawyaturada turkmen harplary

Salam Talyp oglanlar we gyzlar.
Mana gayrat edip komek edip bijek barmyka?
Men taze komp. aldym. Yone klawyaturasy inlis harplardan ybarat :D
Turkmen harplaryny goyup bolarmyka.
meselem Q harpyna derek "ä" X harpyna derek "ň" yaly... Shunun yaly prog. barmyka?

aydan zatlaryma dusunensinizlay :D

Dowamy »

1668 2
Köneler, ultimatum tarapyndan 12 years ago

Ringtone-ynyz name?

şuwatg telefonynyzda haysy aydymy/sazy ulanyanyz ringtone edip, we o size nirden gelip düşdi?

Dowamy »

2124 17
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago