Muña näme diýjegä ?!

“Şeýle ýigit bolaýsa…” atly tema bilen Gurbansoltan eje zurnalynda 2008-nji ýylyñ I-nji sanynda şeýle ýazgy bar:
“Megerem, her bir ulygyzyñ ýüreginde özüne mynasyp taý tapyp, toý ketenisini geýip, bir ojagyñ gapysyndan ätlemek arzuwy bardyr. Ýöne göwün küýsegindäki ýigidiñe duşaýmak añsat däl. Şeýle-de bolsa, ol barada arzuw edib-ä bolýar. J...

Dowamy »

2396 31
Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago

Uytgeshik Aysberg

Seredinler bu aysberge we shu aysberg yaly guychli we "gozel" bolunlar. ;)

Antarktikada sheyle aysbergy surada dushuripdirler. Makalany okamak ucin : Rainbow iceberg in the Antarctic

Dowamy »

1617 2
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Sejere ady diysen mohum mesele


Täjiker atlaryny üýtgedýärler.

Sowet zamanyndan we şol döwüriň kanunlaryndan daşlaşmak niýeti bilen, Täjigistanyň prezidenti öz adanyň "ow" goşulmasyny aýyrdy we adynyň Emomali Rahmon diýip tutulmagyny haýyş etdi. Mundan başga-da, Nowruz aýýyndan soň ýurtda dünýä inen hemme bäbekleriň atlary, täze kanuna görä ýazylmagy karar...

Dowamy »

1792 9
Köneler, agza tarapyndan 12 years ago

Köp niklilik?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Onatmy yagdaylarynyz?!

Okuwlar, ishleriniz bn arman-da!

Kop wagtdan bari yazgy yazmadym, yone bir yagday barada pikirlenip, ahyry yazayin diydim-da:)

1-Shu sahypalarda ka agzalar name ucin kop ulanyjy ady (nik) alyalarka?!

2-Onki...

Dowamy »

1425 4
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Oglanlaryň özi gazanmaly!

Salamälikler! Bu tema belki käbirleriňiziň gaharňyzam getirmegi ahmal, şonda-da öz pikirimi aýdaýyn.
Oglanlar öz sowjak puluny özleri gazanmaly ene-atasyndan almaly däl (has wajyp bolmasa). Köp oglanlarda “özüm gazanaýyn, özüm işläýin, enem-atama ýük bolmaýyn” diýen düşünje ýok. Olar ulalanlaryndan soňam öýündäkiler oňa pul bermäge borçly ý...

Dowamy »

1768 12
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Dost gozleginde

Turkmenistanda nache million gyz bar. şolaryň biri bilen tanyshmak isleyan. eger gerek bolsa men internetdaki adresim saparmyrat@mail.ru

Dowamy »

1726 22
Köneler, Fransuz tarapyndan 12 years ago

sapakdan gachdym

gepleşmäge wagtyň barmy?

Dowamy »

1244 1
Köneler, Fransuz tarapyndan 12 years ago

Asgabatda kimler kop

gadyrdan ildesler bu tema on hem acylan bolmagy mumkun yone men hem gyzyklanyp gordum we sizin pikirinizi almagy makul bildim asgabatda haysy welayatyn adamlary kop marydanmy yogsa dasoguzdanmy bulary maslahatlasalyn

Dowamy »

1734 14
Köneler, turkmenler tarapyndan 12 years ago

SUPER KUBAG TÜRKMENİSTANDA OYNANSIN DESTEK BOLYN

SALAM YİGİTLER GYZLAR!

SUPER KUBAG FİNALİ TÜRKMENİSTANDA AŞKABATTA OYNANMASY ÜÇİN TÜRKİYE FUTBOL FEDERASİYASİNE MAİL ATIN HAYİŞT. TÜRKMENİSTANIN DÜNYA TANALMASINA KÖMEK BOLAR.gAYRAT EDİN
E-Mail: tff@tff.org

Türkiye Futbol Federasyonu
İstanbul

Adres : Konaklar Mahallesi Ihlamurlu Sokak No...

Dowamy »

1422 0
Köneler, Dashoguzly tarapyndan 12 years ago

Yene-de sholar...

shu wagt icafede otyryn...
sheyle bir janym yanyar welin hiy goyay... mejbur bolamson otyryn...

kabirlerin hali -hazir goldayan turunden "gyzlar"dan iki sanysy gapdalymda otyr.

guya webcam b/n "soygululeri" b/n gurleshyarler. abaza turkler olaram webcam'den gorunushleri.
suwjaryp otyrlar welin tutup boga...

Dowamy »

1430 5
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Tr agzalan dykkatyna!

HORMATLY AGZALAR kim tr-da bolsa sizi men myhmançylyga(duşuşuga) çagyryan.şul ayyn 18 şu hepdenem bazar güni.
adress:stambul\pendik\alt kaynarci

kovus sen üçün osobyy yol.kadiköyden avtobus yada poyezd gaydyar bize garşyn...

Dowamy »

1617 17
Köneler, kakabay tarapyndan 12 years ago

May I have this dance? (tans edyan gush)

Bu gusha hich kim tans etmage owretman ekeni yone ozi shu aydymy birinji gezek eshidende tans etmage bashlapmysh.
Snowball is a medium sulphur crested Eleanora cockatoo and he loves to dance and sing. He loves the Back Street Boys. No one taught Snowball to dance...he just heard this song and suddenly felt like dancing. We're all jealous be...

Dowamy »

1413 1
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Pak(arassa) yashap bolarmy?

Pak(arassa) yashap bolarmy?
Geçenlerde türklerin br kanalından bir film seyredyardim weli durmush bilen baglanshykly bolanson gaty dykkatymy chekti.Filimin gysgaça mazmuny seylerak:Bir obada kichenrak dükanı(bakkal) bilen gününü gün etjek bolup yören orta yasyny golaylan bir adam öz edyan yagşylygy,geçirimliği,arasa ahlaklylygy,dinine...

Dowamy »

1310 4
Köneler, d_oguz tarapyndan 12 years ago

Hacan turkmen tmce gurlap baslar?

Haçan???
Hacan Windows we beyleki komp. program tmce cykarka?
Hacan elektronik enjamlarda tmce menu bolarka?
Hacan şejere adymyz tmce bolarka?
Hacan dine tmce bilip trkm-da gowy is tapyp bolarka?
Hacan gazetdaki is bildirislerinde
x we z dilleri bilmek hokmany, tmce bilsen artykmaclyk hasaplanar we şm.,...

Dowamy »

1822 18
Köneler, agza tarapyndan 12 years ago

Telescope yasayas goze gorulmeyan zatlary gormek ucin (meselem Yupiter planetasyny)

Ine biri telescopdan yupitere seredyar.(menem seretdim ;)) (As seen from a small telescope on Earth, you may see Jupiter and its four main moons like this:)

Sizem seretjek yupitere telescopdan? yone telescope yok? zyyany yok, ine size nadip telscope yasamalydygy barada intstruksiya. telescope yasamagyn instruksiyasy

E...

Dowamy »

1589 6
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Nadip geljeki alymlary osdurip yetishdirmeli?

Shol yokardaky soralyan soraga gowy jogap berseniz yaman bolmazdy =).
Chagany name bilen upjun etmeli ol okde we adamlary we haywanlary, umumy aydanda tebigaty soyyan alym bolup oser yaly?

* chagalykdan olara gunde 1-2 sagat kitap okatmaly?

* 4 yashynda eyyam haysy bir saz gurallynda oynamga owretmeli?
...

Dowamy »

1318 6
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Yene bir hazyna ya-da name yasasamkam

Ine size adamlar yene bir hazyna. Bu saytda adamlar oz yasan we duzen proektleri barada aydyp beryarler. Sizem shol saytda agza bolup oz yasan ya-da yasajak zatlarynyz barada commentariy ya-da sorag yazyp bilersiniz.
Meselem: saytda size nadip veliginize araba (ya-da nadip veliginize dost yasap bermeli ;) ) yasamalydygy barada aydyp beryar....

Dowamy »

1555 4
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Doglan gununiz bilen!

bir bir bir, durun mikrofony barlayaryn, ishleyami ishlanokmy barlayan:)
Menem oz gezegimde (komsomol toyunyn gutlagyndan) Saytymyzyn in bir guycli agzalary Harmandali bilen Farabinin ertir doglan gunu bilen gutlayaryn,
beyle diysem ekizmika oydayman how:)
Ikinizi hem doglan gununiz bilen Gutlayaryn, yene 3 otuz 1 on yasamagyn...

Dowamy »

2498 21
Köneler, mylayym tarapyndan 12 years ago

Zehin soragy

salam millet
kelläme gowy pikir geldi
belki bu soragy öň görensiňiz men şonda da
siziň bn ňaýlaşaýn diýdim

Häzir ýazjak soragym Albert Einşteýn tarapyndan taýýarlanandyr.Onuň aýtmagyna görä bütin dünýädäki adamlaryň %2-si çözüp bilermiş.

Başlamankak:
1.bäş öý bar, bäşisiniň hem tapawudly re...

Dowamy »

2289 14
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 12 years ago

Ýeňiş Baýramy!

Salam dostlar!

Siziň hemmämizi Beýik Ýeňşiň 63 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu baýramçylyk biziň üçin örän mukaddes baýramçylyklaryň biridir. Beýik Watançylyk urşunda 20 milliondan gowrak adam wepat boldy. Türkmenlerden anyk bilemok näçe adamyň wepat bolanyny, ýöne ganym uruş milletimiziň men-men diýen gerçek ýigitlerini p...

Dowamy »

2266 6
Köneler, Nehir tarapyndan 12 years ago