Tomusda ABS-da okamak/ishlemek/ (internship)

Internship- bu wagtlayyn ABS-da ishlemek/okamak. Ishem sizin universitetdaki(bu programmada gatnashmak uchin koplench siz universitetde okayan bolmalysynyz) okayan hunarinize degishli bolmaly, koplench.


Kabir ishlerde size aylyk bermeyarler. Siz dine praktika gechyaniz, dili owrenyaniz. Yone aylyk beryan hem ishler bar.

Dowamy »

1333 0
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Akgül, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bugun Akgülin doglan güni ekeni.

Şol mynasybetli, ony hem aýratyn mowzuk bn gutlamakcy.

Men bashyny bashlayyn:

Akgül, jigim, \"Allah seni Oz yolundan ayirmasyn! Soyyan bendelerinin arasyna goshsun!Sheyle gozel omur bersin, ol omur nache yilam b...

Dowamy »

2122 19
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Halkara bilim olimpiyadalary

siz halkara bilim olimpiyadalary hakynda nameler bilyaniz haysy halkara bilim olimpiyadalaryny bilyaniz meselem halkara turk dili olimpiyadalary halkara kompyuter taslamasy olimpiyadalary mendeleyew halkara himya olimpiyadalary halkara informatika olimpiyadalary we basgalar bu olimpiyadalarda turkmenistanyn yeri we tasiri we turkmenistan bn bag...

Dowamy »

7113 11
Köneler, jankaka tarapyndan 11 years ago

Oscar premiya berlishigin netijeleri

Duynki bolup gechen oscar kinosungat festivalynyn netijeleri sheylerak:

In govy film:No Country for Old Men

In govy akter:Daniel Day-Lewis (There Will Be Blood)

In govy aktrisa:Marillon Cotillard (La Môme)(fransuzlar uchayjak bolyalar)

Ikinji roldaky in govy akter:Javier Bardem (No Countr...

Dowamy »

1362 3
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

Hürriyet gazedinde Gunça Atayeva barada çykan habar

Habary okamak üçin bas

Belki habary dün okanynyň bardyr. Men okamadyklar üçin bäri goýaýyn diýdim. Habarda Türkmenistanda bir türk bilen tanyşyp durmuşa çykan bir Türkmen aýal barada.

Dowamy »

2266 27
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Çagaly öý bazar, çagasyz öý mazar - \"Altyn top\"

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men siziň bilen ýene bir hekaýany paýlaşmakçy:

Şäheriň çetiräginde, asudalyk ýerde iki maşgala goňşy bolup ýaşaýadylar. Olardan biri örän gurply, maddy taýdan oňat ýaşaýardy, ýagny, Bibi bilen ýanýoldaşy Myrat. Goňşulary bolsa, olaryň tersine garypdy, ýagny, Maral bilen Ge...

Dowamy »

1463 9
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Türkiyede Bilim Alyan Talyplaryn Dykkatyna!!!


Gadyrdan Talyplar!!! Bilsimiz yaly, 2006 yilina cenli Türkiyaning yokari okuw jaylaryna yerlesen talyplara Türkiye hokumeti tarapyndan \'Basbakanlik bursu\' ady astynda stipendiya berilyardi. 2006 yili we ondan sonraky yilda yokari okuw jaylarinda okamaga hak gazanan talyplara berilmedi, berlenok we indiden sonra-da berilje...

Dowamy »

980 4
Köneler, krsnvdsk tarapyndan 11 years ago

Ozbek tanschysy.

terjime edesima gelmedi,uzyn makala,unsumi chekdi,shon uchin paylashayin diydim.

pikirlennizi bilesim gelya bu vaka barada.


Uzbekskaya tansovshitsa britanskogo posla

Dowamy »

1821 11
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

London\'daki gyzlarin dikkatina

Salamaleykum.Saytinizi gorup hakikatdan begendm.Adym Jennet ve ozum shu wagt londonda ve bir yerde turkmence soz ya da at eshitsem duygularimi dushunyansiniz, chunki dushunshume gora kopiniz dasary yurtta okayanyz..Diycegm zady yalnish dushunman yone aranizda men yaly Londonda okayan gyzlar bar bolsa habarlasmak, dususmak isleyan..e-mail adresinizi...

Dowamy »

1270 17
Köneler, JS tarapyndan 11 years ago

Operassiýa tarakan: watanyň tarakanlardan halas edilişi

Watan habarlar programmasynda tarakan görkezileni üçin TW-de 30 adamy işden aýrypdyrlar diýýärler. Türkmenistandakylar habar dogrymy?

Köplenç okaýan gazedim Guardian-da hem şeýleräk habar çykypdyr.

Guardian-daky habar
The country\'s president, Kurbanguly Berdymukhamedov, took news of the insect so badly that he...

Dowamy »

1917 18
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Täsir güýji

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky günlerde şu sözüň täsir etme güýji barada oýlanýan welin, kä agzalaryň ýazgy sanynyň az bolmagyna garamazdan, täsir güýjiniň örän beýikligi, meň ýazgylarymyň bolsa, ýyrtyk haltadan dökülen ýaly kän bolmagyna garamazdan, ýok diýiljek ýagdaýda az täsir edýänligine göz ýetirdim. Munyň s...

Dowamy »

1663 20
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

23-Fewral Oglanlaryn Guni!!!

Bu gun sizin guniniz, we size biz sowgat edyas : http://turkmengyzlary.blogspot.com/ bu saytda indi biz, gyzlar, dine siz barada gurrun ederis :) . Bakyn, nahili onatja sowgat size... hemme setirler indi size bagyshlanyar..Saglygynyz Oglanlar!!!

Turkmen Gyzlary.

Dowamy »

2756 34
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Konelen namazlyk

Könelen namazlyk

uniwresitetde okayan dowrumiz 80-nji yyllardy. zeytuny sanap iyyan dowrumiz. bolyan kwartiramyzdaky şertlerin owerligi
yokdy. 2-3 oglan bolup yaşayardyk. şol şertlere garamazdan sowalgamyzyn 1/3-ne kitap alyardyk. onumizde ideallarymyz, maksatlarymyz
bardy. Dini parzlarymyzy yerine yetirmage synanyshyar...

Dowamy »

2485 22
Köneler, merwli_gyz tarapyndan 11 years ago

Ýaş tapawudy!

Eger oglan gyzdan uly bolsa hemem olar durmuş gursalar geň görülenok a näme üçin eger gyz oglandan uly bolsa derrew göze ilýä? Siz özňizden uly gyza öýlenmegi nähili görýäňiz? Ýa bolmasa gyzlar özüňizden kiçilere durmuşa çykmagy?
Meň özümä daže özüm bilen deň bolsa-da kän halamok oglanyň ýaşy uly bolmalymyka diýýän. A özümden kiçi bolsa wel...

Dowamy »

2287 33
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

University of Rhode Island(moda, tikin dikmek, dizayn...otdely bar)

Bu Universitetde Moda, Egin-eshik dikyan, dizayn edyan departamentleri bar. Belki gyzlarymyza bu uniwersitete girmek gyzykly bolar. Universitet Amerikanyn Rhode Island diyen shtatynda yerleshyar.

Sayta girenden sonra : http://www.uri.edu/

* academics diyene basmaly

* ashakda sag tarapda \" Department...

Dowamy »

1562 13
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Gyzlar uchin blog achyldy

Goreris name bolar bu blog bilen. Birnache gyzlar dine gyzlar uchin sayt achaly diydiler. Menem livejournal.com-da blog achdym.

Blogyn adresi : http://community.livejournal.com/turkmengyzlary/

* saytadky achylan bloglara jogap yazmak uchin agza bolmak gerek dal

* yone ozuniz turkmen gyzlar jemgyyetinde...

Dowamy »

2958 52
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Pravamy aldym

Agzalar,salam!
Bu yazgym bilen,talyplara \"com back\" edyan:)
Men bu gun pravamy aldym,begenjimi ichime sygdyryp bilman,talyplara-da yazyan:))
Indi ishime ozum gidip bilyaan.
Kopiniz uchin adaty zat yalydyr prava almak,namesine begenya diyyansizem,yone fransiyada prava almak uchin itin gorgusini gormeli.
Birinjide...

Dowamy »

2509 50
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

Men siz bilen bashga oynamayan

Men bashga bu sayta girip hich(yazsamama dine okuw we goshgular barada yazaryn) zat yazjak daldirin.
Name uchin mana adamlar gowyja edip jogap yazyp bilmeyarler? Name uchin hemmishe men yuregime deyip bir belany yazmaly? Name uchin meni uytgeshik adam diyip hasap edenoklar? name uchin men size menzesh bolmaly?

Name uchin men...

Dowamy »

2367 49
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Dawalar ýa-da ketjal adamlar

Ýakynlykda işden öýe gaýdyp barýakam ýoldan geçjek bolup ýolyň ortasyndaky çyzygynda durn iki tarapdanam maşyn geçip dur. Bir mashyn bolsa ýoldan çykyp adamlaň durýan çyzygynyň üstünden gaty sürüp gelýä. Menem näme edeýin, nirä gideýin yza süýşsem yzda maşynlar geçip dur ylgap yoldan geçsem bolýady weli geçesim gelmedi. Aý gözüne basyp durdum üns b...

Dowamy »

2083 53
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

O namedir?

Salam hemma!!!

men bu mowzugymda size bir goshgy hodurleyan, men bu goshgyny bir gazetde okadym, we shonun jogaby gelyancha garashdym.

bu goshgyda, o namedir diyip soraglar berilyar, siz hem oz pikiriniz bilen paylashaysanyz diydim. aslynda edil oyun yaly.

alyn onda:

O namedir, edplerin ba...

Dowamy »

1839 29
Köneler, Feya tarapyndan 11 years ago