Goşgular (üytgeşik goşgular)

ön şu sahypada-da goyulupdy şu goşgy, şol tema yazayjakdym welin tapyp bilemdim, bu goşgyny osman imperyasynyn(türklerin) meşhur soltanlaryndan bolan "Yavuz Sultan Süleyman" yazyar, bu goşgyn hasiyedi - keseligine okanda-da we dikligine okanda-da şol bir goşgy bolmagy yagny setirler bn sütünlerdaki sözlerin den gelmegi,


Dowamy »

1774 4
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Kim ay ol...

Salam dostlar şu ''cesaretsiz'' diyilen yazgyny kim yazdy ay...name diyjek bolya ol...name üçin onun yazgysyny pozupdyrlar...haýyş jogap yazyn...garaşyan..

Dowamy »

1216 6
Köneler, yashka tarapyndan 11 years ago

welayatlar we tire taypa barada

bizde name üçin men marly, sen ahally, o daşhowuzly meselesi bar?
name üçin welayatlaryn ady öne çykyar?
name üçin tire taypa öne çykarylyar?
name üçin biri başgasyny işe alanda tiresine ya da welayatyna seretyar? Name üçin yanyna adam yygnayar?
Sowet döwründe welayatlar nama göra bölündi ya da welayatlar bizi bölmek üç...

Dowamy »

1637 30
Köneler, Celaleddin Horezmşa tarapyndan 11 years ago

Talyplar.com kanunlary

şu jogapda yazgylaryn name üçin ayrylyandygyny we ayryljakdygyny ön bellap geçipdim. sonky döwürde bolup geçyanlerden son ayratyn tema açyp gaytadan yazmaly boldy. üns bermeginizi we pikriniz bolsa aytmakdan çekinmezliginizi hayyşt edyarin.

-1) Bu saýt talyplar network tarapyndan ýasalyp, ähli hak we hukuklary Gunça Eşege degişlidir...

Dowamy »

2823 46
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

..yylgyr hany..

talyplar.com turkmen dilinde sayt bolandygy üçin we yazgy doly orsça bolanson ayryldy. bu kararyn şahsynyz bilen baglanşygy yok. --farabi

Dowamy »

1056 2
Köneler, rebuilder tarapyndan 11 years ago

Kerim aganyň unudylmajak setirlerindenVesiýetnama

Çagakak aglamak utanç diýdiler.
Jahylkak aldamak utanç diýdiler.
Şeydip endik etdik aglamazlyga
Şeydip endik etdik aldamazlyga.
Diýdiler köplükde gägirmek aýyp
Diýdiler köçede sygyrmak aýyp
Diýdiler meýlisde geçmänkaň töre
Hakyň barmy töriň özünden...

Dowamy »

1032 2
Köneler, coolguy tarapyndan 11 years ago

Bashga dilde yazmalymy?

şSalam Talyplar.com'ym gadyrly talyplary! Men kä wagt internetde kabir oglan-gyzlar bilen tanyshyan. Name uchindir olar turkmen dilinde yazman orscha ya bolmasa turkche(inlische) yazyarlar? Name bashga dilde yazmak modamy? Kabirleri bolsa "Turkmenche yazyp duramok" diyip, bashga dilde yazmaga bashlayarlar. Shu soraga jogabynyza garashyan! Sagbolun...

Dowamy »

1168 8
Köneler, Fransuz tarapyndan 11 years ago

Chagyrylmadyk myhman

Salam bu saytyn turkmen we turkmence yazyan agzalary!orslarda bir soz bar ("ne vyzvannyy gost huzhe vraga") tmcesi chagyrylmadyk myhmandan dushmanam gowudyr.name ucin kabir turk agzalar(barde dashary yurt dilinde yazmaly daldigini bilselerem we barde islenmeyandiklerini bilselerem) prinsiplilik (kecjallyk) bilen aramyzda bolmaga dowam etmek isleyar...

Dowamy »

1287 14
Köneler, dertsiz tarapyndan 11 years ago

Gowy goşgy

gadyrly yaşlar, hemmangize dünyadaki gowulyklary arzuw edip söze başlayaryn.
pöeziya bilen gyzyklanyanlara, onung inçeden inçe dünyasine düşünyanlering dykgatyna aşakdaky goşgyny hödürleyarin.
bu goşgyny okanyngyzda beyik missiya, ynsanlyk diyilen beyik ideala çakylyk duyarsyngyz.bu missiya her şahyr bir aheng bilen yüzlenyar. magtymg...

Dowamy »

2194 30
Köneler, galam tarapyndan 11 years ago

Sizden hayysh

Salam millet men taze geldim hos geldim sag bolun siz bilen tansanyma oran sat hawwa gadyrdan talyplar sag aman okap yormisiniz onson nameler bilen is calysyanyz sizin inte goyberyan temalarynyz bizi gaty gyzykandyryar. Menin sizden bir temada maslahat sorasym gelyar? Coca cola barada maglumat berayin aydylyan gurrunler dogrymyka? Esidisim boyunca...

Dowamy »

2308 67
Köneler, gunjagaz tarapyndan 11 years ago

essalawmaleykim

Salam mahriban talyplar!!!
men barik taze agza boldum. kop owduler goreyin diydim nahili...
Umuman erbet dal bu site ustunde ishlanlere kop minnatdar...

Ataly_oguL

Dowamy »

780 3
Köneler, Ataly_oguL tarapyndan 11 years ago

Ahtiyalanlyk

Nazaryn bu yagdaydan baş alyp çykmagy üçin oylanmagy gerekdi.Yöne munyn üçin wagt barmy?
Gyssagly netija gelmelidi!
Jahany ya alyp gaçmaly yada namahrem bilen toyyna kayyl bolup yazgyda boyun egmelidi.
Nazar üçin bu yagday ölüme barabardy!Kabirleri pikir etjekdir söygin amala aşmasa ölübermelimi?Elbetde sonky çykalgan bolana çe...

Dowamy »

1158 3
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

SMS BoX , Turkmen dilinde

Salam Hormatly Talyolar. Siz SmS box diyen zadyn namedigini bilyansiniz. Menin okuwum kompyuter tilsimaty bolandygy sebapli yyllyk ishine tayarlanyan. Men Turkmen dilinde sms box tayarlajak bolyaryn. Mana sizin komeginiz gerek. Gelin-gyzlarymyz uchin owadan sozleriniz bolsa shu tayyk yazyn. Gelin olary begendireli. SMS box tayyar bolanda hokman siz...

Dowamy »

19990 33
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 11 years ago

Soygi barada şahsi pikirim

salam millet

öňüragem bir goz aylap goripdim su website`e.
hergun birton mogzuk acilyar we icinde onat,owrediji mogzuklar hem yok dal.
yone esasan hem soygi barada birtopar mogzuk acilipdir.tuwemele,hemme kisi soygi barada prof oydyan ya da gyzykly temajik yali.
hemme kisin pikirine hormat goyyan yone men hem gis...

Dowamy »

5171 92
Köneler, kirikkalb tarapyndan 11 years ago

Talyplar gununiz gutly bolsun!!!

ey butin dunyadaki turkmen talyplary,men sizin hemmanizi talyplar gununiz bilen cyn yurekden gyzgyn gutlayaryn!we geljekde oz watanynyza,ene atanyzagaryndaslanyza we dost-yarlanyza komegi degyan,we olaryn size guwanjak adam bolup yetishmeginizi yeketak beyik allatagaladan dileyan!!!we shu yere oz arzuwdyr dileklerinizi yazmagnyzy hayys edyan

Dowamy »

1340 12
Köneler, dertsiz tarapyndan 11 years ago

Tabyt - Hekaýa (Gurbannazar Ezizow)

Meniň atam bardy, atamyňam tabydy. Onuň haçan, nähili sebäplere görä tabyt ýasadanyny bilemok, ýöne men atamyň tabydynyň bardygyny bilýärdim. Tut agajyndan ýasalan şol berdaşly tabyt biziň ýerzeminimizde saklanýardy. Gijeler beýlede dursun, hatda gündiziň günortanlary hem ýerzemine girmek miýesser gelende, ýok zatlar ýadyma düşüp, depe saçym üýşýär...

Dowamy »

1403 3
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Gurban_baýramy ýetip gelýär...

Essalowmaleýik, hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?! Armaň-da okuwlar we işler bn!

Ýokarda mowzugyň adyndanam belli bolşy ýaly, Gurban baýramy ýetip gelýär. Adaty ýagdaýda 8-nji Dekabrda Gurban baýramynyň ilkinji güni bolmaly. Garaz, 8-12 Dekabr aralygy 4 günläp Gurban baýramy bellener dünýäniň...

Dowamy »

1918 26
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Söygi,dostlyk,doganlyk hakynda 15 sorag(türkçe bilmeyanlerden ötünç sorayan)

talyplar.com turkmen dilinde sayt bolandygy üçin we yazgy doly türkçe bolanson ayryldy. bu kararyn şahsynyz bilen baglanşygy yok. --farabi

Dowamy »

1867 6
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

Gara Gaplan (Hekaya)

Hormatly Talyplar!Men bu hekayany geçen yyl yazypdym.öz düşünjelerini kyn görmeseniz okap(hekaya uzynrak:)) baha bermeginizi hayyş bile yüz tutyan!Çaganyn haywana bolan söygisini janlandyrmaga çalyşdym!Lider!


Gunin shohlesi yapraklaryn arasyndan yuzune dushyardi.nache
> yuzuni yapsa da shohleler ona yatmaga rugsat

Dowamy »

1327 5
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Tapmaça

4 adam bilelikde bir karhana açyarlar. karhananyn hemme zadyny yagny girdeyji-çykdayjysyny, ahli zadyny 4-e bölyarler. Sonra bu karhananyn gapysyna bir garwul tutyarlar. We bu garawul bir gije uklap galyar, şol wagt ogrular tarapyndan soyulyar. bu 4 adam yene bir garawul almaga karar beryarler,şeydip dowam edip ugrayar.karhananyn bu şekilde dowam e...

Dowamy »

2562 20
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago