Teklip

Teklip

Dowamy »

1637 11
Köneler, Nokat tarapyndan 11 years ago

Hindistan

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 7 patlama meydana geldi. Patlamalar neticesinde 8 kişi ölürken 61 kişi de yaralandı.
Bu arada Yeni Delhi'deki polis yetkilisi, kentte iki bomba daha bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Hyderabad News is the one stop online destination for city news, politics news, news headl...

Dowamy »

1743 8
Köneler, jankaka tarapyndan 11 years ago

Dusunjanin guyji

kor bir adam onunde sapkasyny ters owurip aybogdasyny gurap otyr we dilegcilik edyar. onundaki kardonda "men kor. hayyst, mana komek edin" diyip yazylgy.
onunden gecip giden ayal kor adamy bir muddet seredip durdy. onundaki sapkanyn icinde bir-iki sany tenne bardy. yanyna baryp sapkasyna bir nace tenne oklap kardony aldy we arka yuzune bir...

Dowamy »

1381 15
Köneler, agayunus tarapyndan 11 years ago

Asgabatda atysma barmy?

Gynajym yok. Men dayza-da dal. Yone seyle bir habar gelip gowusdy. Asgabatda atysma barmys. Terrorist diyyalermi, namemi $ol jandarlar atysma oynasy gelip esgerlerimizi olduryarmis.

Ay men-a kan ynanasym hem gelenok. Yone cyn bolsa yagday catak! Hany habary anyklap berin-da...

Dowamy »

4840 42
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Parol saýlamak we hackerlerden goranmak!


Hacker programmalaryň nähili işleýişini doly bilemmok, diňe 2 görnüşini bilýän.
1. sözlükädäki sözleri barlamak.
2. fake mailler we sahypalar arkaly.

ikinji ýoldan goranmak özüňüze bagly, her gören ýeriňe parolyňy ýzayp ýörmeli däl :)

birinji ýoldan goranmak bolsa aňsadyrak.
parol saýlanyňy...

Dowamy »

1348 9
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Osman(ottoman) imperiýasynyň wepasy!Aslynda taryhdan başym çykanok, emma kellämdäki bir soraga jogap gözleýän!

Osman imperiýasy, beýik seljukly döwletiniň guran anadolu(anatolian) seljukly döwletiniň dowamy. Ýagny, asyl gelen ýerleri türkmenistan, merw.
3 Materikde höküm süren bir imperiýa bolan, güýçli imperiýa bolan.
Emma olaryň asyl g...

Dowamy »

3176 27
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

turkmenleri hashem birlesdirjek cozgut

ahli turkmenler familyalarin sonuna men gosulmasini gosya nirede bolsada tanap bolar
-sen hem men ganymdan. dost hormatlar
...
original borday
serdarow
deregine
serdar+men
....

Dowamy »

979 4
Köneler, agza tarapyndan 11 years ago

Dadyma ýetişiň...

Salam gadyrly talyp ýaşlar. Bugünler halys edere iş bolmansoň bir zatlara güýmeneýin diýdim.


We wagtymy boş geçirmezlik üçin web disigny öwrenmek kararyna geldim. Men bu işe 0'dan başlamly. 0 diýsem oň ýaly gömük hem däl :D
Men bu işi diňe bir güýmenje üçin etmekçi.
Meniň diýjek bolýanym, araňyzda bu işde tejrib...

Dowamy »

1480 13
Köneler, ultimatum tarapyndan 11 years ago

Deňiz bilimleri uniwersitedi!


Aslynda "awaza syýasytyny"nyň mazmunyny doly bilemmok. Belki Şeýle bir plan bar bolmagam mümkin, eger ýok bolsa gaty gowy bolardy.
Türkmenistan Dünýäniň iň täsin we tebigi baýlyklara baý deňizi hazar deňizine serhedi bolan 5 ýurtdan biri. Bu baýlykdan peýdalanmak gerek, hazarda nebiti gözletmek üçin başga ýurtlardan ekspertler geti...

Dowamy »

3352 11
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Uly partlama(big bang) eksperimenti dünýäniň soňymy! ýada ylmyň gaýtadan doguşymy!


käbir alymlar ýer towalagymyzyň, milýardlarça ýyl mundan ozal bir uly partlama arkaly emele gelenligine ynanýarlar. We ýewropanyň ýadro öwrenme guramasy cern dünýäniň iň uly fizika öwrenme labaratoýisay bolan, şwessariýa we fransiýa serhedinde ýerleşýan labaratoriýasynda uly partlama barlagyny gaýtadan geçirmäge taýýarlanýar. Ýeriň ortaça 1...

Dowamy »

1687 23
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

mahtymgula pata

dün bir iş meselesi üçin gara göle (mahtumguly-nin mazary şo owa yakindir)gitmeli bolduk.gelyän wagtymyz işdeşler bylän şu araza ayinda mahtumguly işaniň we dädesi dowlet mämet azadyň mazarina barip bir pata bersek nahilli? didik. arkadaşlarda bolya didiler .surcumize bizi mahtymgulyň mazaryna äkitseň bir pata bersek didym.oda :WAH.... şu araza ayi...

Dowamy »

1026 4
Köneler, ceyhun82 tarapyndan 11 years ago

Babamyrat Hamdamow

"1991-iň güýzünda, güýzünde
Türkmenistan ata mekan garaşsyz!"
şular ýaly bir aýdym bardy, bir ýaşuly tar-da aýtýardy! Men şol ýaşuly Babamyrat Hamdamow diýip bilýän, ýöne men ol bagşy barada kän zat bilemmok. Onsoň maňa 2 sany özbek aýdym gabat geldi, bagşyň ady Bobomurod Hamdamow.
Şol iki adam birmi?!
Onyň asly özbekm...

Dowamy »

2375 9
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Agayunusun gozgan meselesine jogap

Agayunus seniň aýdýan zatlaryň ugryna bar.Sen mamla. Yen-de şunuň ýaly geň zatlar bilen bizi güýmemegiňi arzuw edýärin.

Dowamy »

1202 6
Köneler, funtik tarapyndan 11 years ago

yran turkmenlery hakynda kop sozleshers.

yenede salam. TALYPLAR.COM iň mähryban agzalary. syzyň araňyzda boldugum üçin beter begenyän .şu waght yrandaki turkmenler araza ayi bylän ayiň öndördunju gyjesy ya ramazan dyyp aydylyar we çagalar we ullaghan adamlar gyje boyu owadash larynyň oylryne baryp araza ayyny ghutlap duryalar.yranda turkmenler azynlygdyrlar.we yran hukumetynyň basgysynda,...

Dowamy »

1677 23
Köneler, ceyhun82 tarapyndan 11 years ago

Moderatorlyk gerekmi?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy budulay atly agzanyň söhbetdeşlik mowzugynda ýazan ýazgysyny görüp, kellä bir pikir geldi.

Ondan öňürti men bu babatda başga bir ýagdaýy aýdaýyn:

Talyplar.çom sahypasynyň administratorlary bar, takyk bilmezlik bn, olaryň sanawy:

1- Shahyr;...

Dowamy »

1891 29
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Hz. Ebu Bekir (r.a.)

Ilkinji halypa Hz. Ebu Bekir (r.a.) (572-634)

Hz. Ebu Bekir (radiallahu anh=Allanyn razylygy onun ustune bolsun!)
sahabalaryn(Pygamberimizi oz gozleri bilen gorup, Onun wezipesine duşunip, Ony Kabul eden we her-hili komegi eden ynsanlar) in birinjilerinden bolup, hemişe Biribaryn ilcisi bilen bile bolup, ona in onat ruhy we ma...

Dowamy »

1338 4
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

CeriumOxide bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Söhbetdeşlik dowam edýär. Kowalap-kowalap, ahyry CeriumOxide-y (Serdary) tutup, ondan bu babatda rugsat aldyg-aý kynam bolsa, uff (maňlaýdaky derimi sylýan/süpürýän-laý:) )

Serdar barada aktiw agzalardan bilmeýäniňiz ýokdur-la:) Şeýlemik diýýän, sebäbi, olam örän aktiw bola...

Dowamy »

4767 94
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Aşgabat Topary


Dünýäde tanalýan we öwgi alýan ýeke-täk türkmen topary diýsem ýalňyşmarynmykam diýýän. 1993-nji ýylda çykaran "city of love" albomy bilen dünýäde meşgurlaşan bu topar, 1998-nji ýylda grek aýdymçylar Melina Kana we Thanasis Papakonstantinou bilen bilelikde bir albom çykardylar we bu albom melina kana-nyň iň gowy albomy hasaplanýar.
A...

Dowamy »

2415 5
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

salam mahryban dostlar

salam mehrýban aghzalar . täze dost araňyza alamysyňyz. men yrandan adym jeyhun . ve syzlere salam aytyan . saglyk ojaghynda yşleyän.

Dowamy »

1038 4
Köneler, ceyhun82 tarapyndan 11 years ago

''Bismillahirrahmanirrahim''

''Bismillahirrahmanirrahim''ähli haýyrly
işleriň başydyr.ol Arşy Azamdan (Beýik Arşdan) ynsanlaryň eline uzadylan nurana bir
ýüpden ybaratdyr.Gysgaça ady ''Bismillahdyr''
''Bismillaha''daýanan ynsan butin äleme göz
yetirip biler.Cunki bu yerde Belent Allaha ynanmakdan,dayanmakdan we boyun bolmakdan soz acylyandyr.Düny...

Dowamy »

1744 13
Köneler, marjina tarapyndan 11 years ago