Dunyanin bar gorki...

yok,enedir,ene dal,ozumche uytgedyan,chagadyr,chaga diyip:)

sonky vagtlar dash-toveregim yone durshuna chaga bolup dur,bir-birisinden eyjejik.

Anne Geddes diyip avstraliyaly fotograf ayal bar,belki alan suratlaryny gorenleriniz bardyr;
yasan chaga suratlary uchin meshhur;

gaty ovadan tapyan shon a...

Dowamy »

3027 21
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

şahyr_bilen_dermana

Oglanlar köp sag boluň beren maslahatlarynyz ucin!:)
Men intek 1-nji kursda okamok,sebabi menin atestatym 9-ýyllyk bolanson kabul etmediler şonuň ucin men liseyde okayan, liseyde bolsa orsyedin 10-11-nji klasyny okatyarlar, onsoň iyunda matematika+rus dilinden ЕГЭ(ýedino gosydarstwennyý ekzamen) bolyar, men onson orsyedin atestatytyny alanym...

Dowamy »

1296 9
Köneler, aka_merw tarapyndan 11 years ago

gok soygi (soygi hakynda dal arkayin griberin!)

soygi hakynda herhili syužetli,gyzykly mowzuklar yazilipdir. yone soygi name herhili bolya...
Gunbatarda, Yewropada adam haklary diydiler, demokratiya diydilerde ERKEK-ERKEK gatnyshaklaryny kanunlashdyrdylar.
Sizin pikirinizce muna `BEYIK SOYGI` yada `DEMOKRATIYANYN NUSGASY` diyip bolarmy? sebabi demokratiya diyp sheyle zada rugsa...

Dowamy »

3152 51
Köneler, Yagshyzada tarapyndan 11 years ago

Sudan-da yashamazdym ya-da Islam dini

Britaniyadan Sudana gelen mugallymy 15gunlik turme yapypdyrlar. Bu Britaniyadan gelen mugallym Sudan-yn haysy bir shaherinde okuwchylaryna oyunjak ayynyn adyny Muhammed dakmaklaryna rugsat bereni uchin.

Okuwchylaryn ozleri bu ady saylapdyrlar a, mugallym dine rugsat beripdir. Son bay okuwchylaryn ene-atalary bu barada polisiya aydyp...

Dowamy »

2772 81
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

A siz nahili pikir edyaniz?

Bilshiniz yaly, Turkmenistanyn futbol yygyndy komandasy ilki bilen Kambodiany(5:1) sonra bolsa HongKongy(3:0) hasabynda yenip WCQ 2010 Asia\'nyn 3 turuna gatnashmaga hak gazandy.

Gruppamyz shu komandalar bar...

Yuzhnoya Koreya
Severnaya Koreya
Iordania
we biz Turkmenistan.

Siz nahil...

Dowamy »

1368 13
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Menin in gowy goren kinom...

talyplar,

belki shu yerde biz gowy goren kinolarymyzy paylahsarys???

menin-a shu gune chenli in gowy goren kinom:

\"American History X\" entek entek sho kinony yatdan chykararyn oydemok...
a siz?

Dowamy »

3960 28
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Feya

feya
seni gutlayan
tüweleme bir mowzuk yazman dine beylekilerin yazanlaryna jgp beripsin kaşke her kim sen yaly sabyrly bolup bilse ...

Dowamy »

1258 9
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 11 years ago

Tebigatda gabat gelinýän 7 geň tebigi ýagdaýlar.

Tebigatda gabat gelinýän 7 geň tebigi ýagdaýlar:
1) Katatumbodaky ýyldyrym;
2) Gondurasadaky balykly ýagyş;
3) Marokganyň baga dyrmaşjýan geçileri;
4) Keralydaky gyzyl ýagyş;
5) Brazilýadaky dünýäde iň uzyn tolkun;
6) Danidaky gara gün;
7) Aýdahodaky ot älemgoşary.

(eger dolulygyna tan...

Dowamy »

1118 4
Köneler, Bega tarapyndan 11 years ago

Egzamene tayyarlamagyn deregine pdf.-dan m/w faylyna gechirmegin usulyny gozlemek :(

Name uchin men Foxit Reader 1.3 den hich zady copy edip bilemok? Gaty janymy yakyar sheyle bir programma dushunmesem :( iki sagatdan bari shu meselani chozjek bolup oturyn :((((.
Hazir biri aytdy nadip indi pdf. word faylyna gechirmelidigini (men bilyadim chto programmalar bar convert etmek uchin yone olaryn birinam yuklesim gelnokdy) yone...

Dowamy »

1608 5
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Birden aktiw agzalar yitseler onda, kellenize nahili pikir gelyar?

Mena derrew gorkyan olara bir erbet zat boldymyka diyip. Agzalar her wagtdan girip barik salam diyip gaytsanyzlar gowy bolardy, bolmasa ene yuregi gaygy edyar.. :)))

Diwana, gowymyn?
UDO, gowymyn?
Merik, gowymyn?
Bir guk diyinler.....

Dowamy »

2742 90
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Yashamaga gorkyan bu dunyade. :(

Shu internede girip bashlandan bari yashamaga gorkup bashladym. Belki azrak tazelikleri okamalydyryn!? Google News giryan=> derrew ony yapmaly bolyan sebabi her hili ol yerdaki tazelikler son meni gorkuzyalar. Gazet okayan=> onam yapmaly sebabi ol yerdam bu hepdade nache adam oldurildi.......... we shuna menzesh tazelikler.

Barde i...

Dowamy »

1584 15
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Tanislik

essalowmaleykum turkmenler
men 1 nji sapar barde we ashgabatdan HTTU talyby
sutayi gowy yer diyip aydilar ve men geldim

Dowamy »

1488 4
Köneler, yusupjan tarapyndan 11 years ago

haysy multfilm

talyplar,çaga wagtlarynyz telewizorda haysy multfilmi has köp seretmek isleyardiniz? mena in halayanym \\\"it durmuşy\\\" atly multfilmdi.şony görmek üçin birnaçe gezek \\\"aman daya\\\" hem hat yazypdym.ahyry bir gezek menin hatymy okap islegimem yerine getirdi welin şol gün begenjimden tas uçupdym.ertesi okuwa baranymda hemme çagalar menin daşymd...

Dowamy »

1263 1
Köneler, teke tarapyndan 11 years ago

на данном направлении перегрузка

Talyplar на данном направлении перегрузка şuny aýdýan gelnejäni tanayan barmy? Bizar etdow şul öýe jaň alyp bermän :-)

Oýun oýun welin meniň kakam şuny aýtýany çyn bir aýal ors daýza öýdüpdir men öýe jaň edemde şeýle diýýä düşenok diýsem kakam halysalla ol aýal gaty erbet alyp bermeýä diýýä menem gülüp hezil edipdim.

Dowamy »

2988 26
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

ýazberdi mahmyt tutuldy :)

ýazberdi mahmyt hemişeki ýaly ogurlyk edip yörka. bu gezek ki gurbany serdar ortac ýazogyň çep elinden tutdy :) we ony dünya malim etjek diyip herekete başlady. 1 lyk bilen youtube yazberdin klibini özi goydy

http://www.youtube.com/watch?v=5HBHJAJqMyA

Dowamy »

3089 28
Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago

Part time iş

Ankarada makine mühendisligind okayan turkmen talyplara part time iş pursady. eger-de bu bölümlerde okayan tanyşlarynyz bar bolsa ya-da özünüz okayan bolsanyz in gysga wagtda menin bn habarlaşyn. menin msn adresim: gecem_005@hotmail.com

Dowamy »

931 0
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago

Täze ýyl

Salam.
Ssammuldakylar.

Täza ýylda näme edýäňiz?
Bile bir ýerde çaýlalyňmy? Bahana bilen tanyşarys?

Baýramçylyk bolaýmasa işden sypyp bolalok weli...

Dowamy »

1751 44
Köneler, guych tarapyndan 11 years ago

Taze wideolar 28/11/2007

Tmtalyp.coma goşulan taze wideolar. dinlemek isleseniz baş üstüne(28/11/2007)
Gunçam

Dowamy »

854 1
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago

Serhet

Düýn gowy däl zatlary eştdim gynanaýdym biziň serhedimiz gaty biderek goralýan eken. Men Lebap bilen Özbegistanyň serhedi barada nejis zatlary eştdim hemmesini aýtmaýyn. TM-dan näçe tonnalap Özbegistana benzin geçirýän ekenler. Galla, mal, pagta.. hemme zady serhetden geçiriberýän ekenler. Öňki prezident wiza girizenden soň şu zatlar galar öýdüpdim...

Dowamy »

1316 8
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

ATAMa

atamyrat aga bursadaky oglanlaryn slmy bar
hemmesi seni göresi gelipdirler
haçan gelyaniz ?
maç yapmaga garashyalar...
yurdun sahasy siz gidenden bari oynalmanson yandak basyp gitdi... :D
şu wagt yanymda baky bn ihlas bar...
size uly slm aytyalar...
baky futbol öwrendinizmi diyip üstünüzden güljek...

Dowamy »

1658 22
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 11 years ago