referat yazdym

Halkymyzyň parahatçylygyny gije-gündiz üpjün edýän edermen harby gullukçylarymyz bardyr. Bilmeýänler üçin ine şu aşakdakylary ýazmak isledim. Her bir ýurt özüne degişli teritoriýasyny milli bütewilik, ýurdunyň dünýäde jemgyýet bileleşigi hökmünde hereket edip aýratyn, özbaşdak döwlet derejesini almak üçin öz çäklerini gorap saklamalydyr. Ýer şarynyň bir bölegini öz ygtyýaryna almak bilen şol çäklerdäki gury ýerleri, deňzini – derýasyny, howa giňişligini goramak ýaly jogapkärli wezipeler ýüklenýär. Türkmenistan döwletimizde hem bu jogapkärli mukaddes borçlarymyzy edermen merdana harby gullukçylarymyz alyp barýar. Häzirkizaman goşun aýratynlyklaryny nazary alnyp, ylmyň, tehnologiýanyň gazananlaryny ulanmak bilen kämil şertlerde iň kämil bilimleri alyp, harby gullukçylar özüniň harby hünärini alandan soňra hi bir şu ýokarda ýazylan zatlara ynanar ýaly däl.
garagazak
  • 0
  • 144
  • 27/12/2017 07:54
  • 1 minutda oka