Depegöz
"Oraz Depegözi alyp, öýüne getirdi. Ony emdirmek ücin bir eneke çagyrdylar. Eneke gelip, emmesini oglanyň agzyna saldy. Oglan bir sordy – barja süýdüni aldy, iki sordy – ganyn aldy, üç sordy – janyn aldy."

"Gorkut atadan" şu üçli bölek maňa bir zady ýatlatdy. Bilene bäşlik goýjak.acharsoz
  • 2
  • 232
  • 13/12/2017 09:02
  • 1 minutda oka

acharsoz

1 aý ozal

ata

3 hepde ozal

2 surat bar. Bir-birlerinden tapawutly ýaly. Iň azyndan 1nji surat üçin 1 ýagdaýy ýazmakçy.

Kab aganyň bir düşündirişi bardy ertirlerde. Olam bu babatda ägirtleriň eserlerinden okan, öwrenen zayny paýlaşandyr, elbetde. Many taýdan şeýle:

Depegöz - bir çopan/adamyň suwa düşýän perini görmegi we onuň bn binika gatnaşmagy arkaly dogan çagasy bolmaly. Bizde bu ýagdaý üçin ""welezzyna" (weled-i zina - zynadan bolan çaga)" diýip ulanylýar. Eger halk içinde zyna rowaçlansa, onda depegöz ýaly ynsanlary iýiji, olary ýoldan, dinden-imandan, ahlakdan, ynsapdan, haýa-şerimden we ş.m. azaşdyryjy ynsanlaryň dörejegi we uly zyýançylyga sebäp boljagy, şonuň üçinem zynanyň amal edilmegi beýle-de dursun, oňa golaýlaşmazlyk ündelýän bolmaly, umuman.