Ombudsmen Ýazdursun Gurbannazarowanyň aragatnaşyk maglumatlary

Iki hepde mundan öň “Gündogar” habar neşiri Türkmenistanyň ombudsmen Ýazdursun Gurbannazarowanyň raýatlaryň hukuklarynyň hormat goýulylmagyna gözegçilik etmek boýunça öz wezipe-borçlaryny ýerine ýetirşi (ýetirmeýşi) barada makala çap etdi.

“Türkmenistanyň Hronikasy” adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň aragatnaşyk maglumatlaryny aldy.

Ý. Gurbannazarowanyň iş telefony: +993-12-380531

Adresi: Aşgabat, Alişir Nowaýy köçesi, 86. Adalat ministrliginiň ozalky binasy.

Adam hukuklaryna dahylly dürli meseleler bilen ombudsmanyň ofisine özüňiziň barmagyňyz maslahat berilýär.

https://tm.hronikatm.com/2017/12/ombudsmen-yazdursun-gurbannazarowanyn-aragatnasyk-maglumatlary/
Ahally99
  • 1
  • 73
  • 03/12/2017 12:40
  • 1 minutda oka

Ahally99

1 hepde ozal

Jan etsen, arzyny dinlap care görerlermika, Uly sowal?