nahili pikir edyaniz...

salam gyzlar oglanlar size bir soragym bar biraz üytgeşigrak sorag.hazirki zamanda söygi diyen zat barmy yada siz ynanyanyzmy.köp oglan gyzlar söyyan onsuz bir günem yaşamaryn diyyaler yöne bir kiçirak dava sebapli ayrylyalar,yada gidip onun jorasyna söz aytyalar ya derrew gaşga birini tapayyalar.esasanam onun jorasy yada dosty bilen gezmek moda yaly esasanam içini yakayyn diyip.mena şonun üçin hakyky söygi bardyr oydemok...yöne bu menin söydügim yada aldandygym manysyny berenokdyr...yalnyş düşünayman..ön şular yaly mowzuk bar bolsada bagyşlan...
jennet
  • 67
  • 3308
  • 09/11/2007 12:25
  • 1 minutda oka

Ga1taman

10 ýyl ozal

men söygim yok. emma boljagyna ynanyan :)

diwana

10 ýyl ozal

soygini bulam bujar etdiler-a. herkim ozundaka soygudir oydyar. men-a bilemok beyle soygi barmy? haysy bularyn hakyky soygi?
ol her gorenine ashyk bolup yormegin hakyky soygi daldigini aydyp biljek. beyle bolanda yekeje adama-da ynam edip bolmaz. hemme adamyn hem nebsi bar, her adam owadandan owadanyna dush gelyar. beyle erksiz soygi hakyky soygudir diyip biljekdal. menem, hemme kishem shu durmushdan hakyky soygini gozleyar. name bilen gozleyar, akyl bilen, pikir edip. onda onun yaly aklyny, erkini tashlap, adamlary aldap yormegin soygudigini kim kabul eder?

agash55

10 ýyl ozal

Hakyky söygi gyrmyzy güllere bolan söygidir. Bilyanler bu gysgajyk sozün manysyny bilerler. Meselem Jennet özinem kan pikir etman bilermikan diyyan aGaSh....

diwana

10 ýyl ozal

bilemok hakyky soygi name.yone kellame gelyan kabir zatlary yazayin, bosh durandan.
soygi temasynda owadanlyk, gormegeylik elmydama-da onde bolandyr. kone dessanlara zada seretsegem gormegey oglanyn owadan gyza ashyk bolanyny goryas. hazirem sheyle yone indi bashgarak kriteriyalar has one chykdy. meselem yewropada soygi, bagyshlan welin seksin derejesine dushurildi. \"men islanim bilen bolaryn\" diymek \"men islanimi soyerin\" bilen deng manyda ulanylyar. meselem \"soygi bilen meshgullanmak\" bashga manyda ulanylyar. ine shuna soygi diyyarler. soygin shun yalysynda aldamagam bar, biwepalygam bar, akylsyzlygam bar, pikirsizligem.
bizin turkmenistanda meselem yany yakynda-da umumy manyda alanda (iki yeke uytgeshik zatlary hasap etmesek) soygi diyende \"yurekden soymek, masgala gurmak islemek, omrun sonuna cenli bagtly yashamak, soyuship durmush gurmak, wepalylyk\" yaly zatlar kella gelerdi. seks kella-de gelmezdi. \"men biri bilen instinktlerim ucin gysga wagtlyk bile yashasym gelyar\" dal \"onun bilen durmush gurup, sonky durmushyn jogapkarciliklerini onun bilen bile chekesim gelyar\" bardy. indi jogapkarcilikden gacmak, ony alda, muny oyna, pulyny soy we shm.
men gozumde akly elinden alyan zat soygi dal. bolyar, birini soyersin erkini elinden alar, kellanden chykarmaga, unutmaga ejizlik edersin. sheyle bir adama garshy bolana soygi diyse bolar, yone her onunden chykana aklyny yitimek, her bakyshda erap akmak yaly zatlar soygiden dal, ol bir harakter bozuklugy.

mylayym

10 ýyl ozal

edil menin pikirimca hakyky soygi shu wagt yokmyka diyyan bu yone menin pikirim
sebabi kabirlerini goryan welin olip ocip alyalar onda-da anyrsyna gecirenden son biwepalyk edip yorenler kan. ondan shonun yaly edip gorenleri goranda hakyky soygi bardyr diyip pikirem edesin gelenok

diwana

10 ýyl ozal

onda sheyle bir sorag yuze chykyar men gozumde: soygi nebsini (egony) doyurmakmy? ya-da soygide egonun orny na derejede?
sizin beryan mysallarynyzdaky yalylar men ucin soygi dal. soygi diylen zat cunnur bolmalymyka diyyan. hatda shey diyeyin: soygi yalan, gysga wagtlyk, geciji bolmaly dal, ol mudimilik bolmaly, hakyky soygi omrun sonuna cenli dowam etmeli, gutarmaly dal. men bu diyenimi ozum basharamson diyemok, menden bir teoriya bolaysyn. :) bu name diymek? soygide nebsi, egoistik bahbit; guyjum yetse bolmaly dal diyjek yone edil beyle diyman az bolmaly, ikinji derejede bolmaly diyayin. jogapkarcilik duygusy soygude-de hemme zatda-da birinji derejede durmaly men pikrimce. shudur dine, adamda soygini omrun sonuna cenli saklap biljek zat. ego diylen zat bolsa kanagatlandyrylandan son gozden dushyan zat. eger biri bir gyz diyip olup ocen bolsa, son ona gowushansonam biwepalyk edyan bolsa onda barde dine shol egony doyurmak bar. ony eden ol gyzy soymandir, oz egosuny soyupdir. ony doyuransonam birahatlygy gecipdir. yureginde gyza bolan soygi bolsady, sonam wepaly bolmaga dowam ederdi.
bilmedim-da, entek pikir edip gormeli. mumkin tejribe edip gormeli. :)

sapphire

10 ýyl ozal

hmm egony tatmin etmek gaty dogry aydylan zat...
mende indi oylanyp duramok soygi hakda...
yuregim agrap durlay şooolll...
indi dodaktan kalba geçmezz...
dine egony doyurmak bolsun...!!!!

ogugam

10 ýyl ozal

salam jennet.menem oz pikirimi yazayin diydim:sumat hakyky soygi bar yerinde bardyr, yok yerinde hem yok oydyan.Muna duybunden yok diyip bilmeris,eysem bu dunya namanin hasabyna durandyr diyyan?Elbet-de soygunin....Kabir yaslary bilyan bugun ol oz soygulisine sensiz hic yere-de gitmerin mana dine sen gerek diyyar.Hat-da ol oz soygulisini beylekilerden gabanyan mysaly dost yarlarydyr ya-da tanyslary yagny sol gyza lak atan kim bar bolsa sonun bn terslesayyar.yone men bir wakany bilyan ine suna soygi diyse bolar:gyz gaty bay soygulisi bolan oglanynam durmus yagdayi gaty owerlik dal.yone ikisem birbirlerini diysen onat soyyaler.oglan ozunin yagadyinin gyz bilen den daldigini bilenson ondan uzagrakda durmaga calyssyar yone sonda-da gyz ondan ayrylasy gelenok.gyz oz masyny bn oglanyn yasayan yerine gormage baryar.oglanam bu yagadaydan utanyp name ucin beydendigini sorayar we ona diyyar:ynha islesen men,islemesenem menin elimden gfelyan zat yok..men sana bay durmus wada edip biljek dal.Bu yagdayyin garsysynda gyz ona:mana senin ne baylygyn,ne-de pully durmus gerek.Mana dine sen gerek diyyar.Aydyn hany eysem bu hakyky soygi dal dal-de nameeeeee?

malik

10 ýyl ozal

ay goreli hany yzy nahili gutararka?şol gyz sonuna cenli oglanyn yanyna galyp bilermika?!!?
belki galar kop soyyan bolsa :P :)

diwana

10 ýyl ozal

herhili adam bar. kellelerinin ishleyshine gora saylawlar, kararlar uytgeyar. meninem bir dostum bar. onun hekayasyny uzyn edip gurrun berse bolar aslynda. mekdep dowrunden bari bir gyz bilen halashyar. azyndan 7 yyl arkayyn boldy olaryn tanyshanyna. shondan bari dushushyp yorler. oye baramda gurrun beryar, yakyn dostum bolanson. birem \"sen okap yorsun, gowy bilyansin\" diyip kabir zatlary menden sorayar. men hayran olara, soygulerine gaty uly hormatym bar, ozume-de gorelde alyan diyip bilerin. gyzda-da oglanda-da uytgeshik owadanlyk yok. baylygam yok, garyplyp has agdyklyk edyar diysem dogry bolar. jogapkarcilik anyr bashy bar olarda. olary gorup bir zada gowy goz yetirdim. okuw okamak adamy adam edenok, boljak adam obada dayhanchylyk edibem adam bolyar. tersine okayanyn kellesi haskop bulashyar, egoist bolyar. okuw okap adam bolup bilmeyan kop adam bar. okanlary arkalarynda yuk bolmakdan anryk gecenok (kitap yuklenen eshek diymeyarlermi). adamy okamak dal kyncylyk bishiryar. esasy zat bishmek, dert cekmek, durmushyn hakykatlary bilen yuzbe-yuz bolmak. shol iki kishide men shuny goryan. olaryn onlerinde bir kyncylyk garashyar, men aydyp oturmayin.

diwana

10 ýyl ozal

sholarda nebis yok yaly, jogapkarcilikli gaty. oykeleshibem gorduler, yone bashga zatlara gyzygyp chagalyk etmediler birem. her problemany positive pikir bilen, akyl we erk bilen cozduler. esasy zat yureklerin birligi. shol bolmasa hernace owadanlykmysh, baylykmysh, namemish bolsa-da hemmesi yalan. adamda yurek bolmaly. nace gun hem bolsa, ay, yil hem bolsa dushushyp, birbirine duygudashlyk edip, ikicak dushushyp, soygulerini paylashan adamlar yurek bolsa ayrylyp bashga kishilerin yzyna dushmez. wepaly bolar. shundan kem bolan soyga soygi diymek kyn gorunyar.

serahsi

10 ýyl ozal

Salam gadyrdanlar.Yokarda yazilanlaryn hemmesini okamadym,dine in bashdaky soragy okadym(wagtym yokdy).
Ine menem shol soraga garypja pikrimi aydasim gelya.Isleyan okap ozuche sapak chykarsyn.
Herkim birbirinden owadandyr,akyllydyr,
sypayidir,agrasdyr,mylayimdyr,nazikdir...etc
Men in owadan gyz bilen yada in akylly oglan bilen soyushyan diyip bilirsiniz.Yone son gorersiniz ondanam akyllylary,owadanlary...
Sholar yali yagday bolsa, onda soygunden danjekmi?Bolya dandin diyesli,beyleki bilen soyship ugradyn, a ondan son ondanam owadanyny gorersin...Son ondanam danjekmi? Size sorayan soygi shumy?
Birini soyende ony hakykatdan soymeli.Belki bashda hakykatdan soyen yalisin,yone son uytgesen ol hakyky dal diymekdir.
ine size soygini hakyky dushunduryan
goshgy :)

Onsonam hasabyna gechirenson biwepalyk edyaler diyilipdir yokarda. Shol barada da son 1-2 agyz kelam etmekchi :)

Harmandali

10 ýyl ozal

Men bardygyna ynanyan. Soygi yok diyyanlere hemishe bir mysaly getiryan “sen Afrikany (ya Antraktidany) gordunmi?! On howasyndan dem alyp gordunmi on topragyndan basyp gordunmi?! YOK! Onda name uchin on bardygyna ynanyan?!”
Serahsi “Любить надо так, чтобы пройти не оглянувшись мимо 100 лучших” diyyaler ine shuny basharanlaryn soygusi hakyky soygi. Yone bu gyzlara ansat bolsada oglanlara kyn oydyan. Soygi uchin gork gerek bolmaya hatda kawagt hasyet hem gerek bolup durmaya oydyan. Ine men joram birine ashyk bolup bagty yatyp otyr ol oglanda ne gork bar ne hasyet dineje dili bar. Ozem baryp yatan alkash ol gyzyn ozem bilya on hemme kemchiliklerini yalta yone shonda-da ony unydyp bilenok mena janym yanyan shonun yaly oglanlary halasalar. Ozi weli gul yaly gyz elinden hemme ish gelya. Wagt gechmek bilen unudar diyyadim yok gaytam beter bolya gechen yyl dagy 1 pachka dermanam ichipdir oljek bolup.
Soygi bar yone ol adamlara dine ziyan getirya adamlan saglygnada ziyan getirya. Soyeninden soymedigin gowy bolar. Na gara gorgin sheydip kosenip.

Harmandali

10 ýyl ozal

yöne bir kiçirak dava sebapli ayrylyalar,yada gidip onun jorasyna söz aytyalar ya derrew gaşga birini tapayyalar.esasanam onun jorasy yada dosty bilen gezmek moda yaly esasanam içini yakayyn diyip.mena şonun üçin hakyky söygi bardyr oydemok..

Onun yaly adamlarda soygi dal-de wagt gechirmek yaly duygular bardyr ya bolmasa wagtlayynja duygylar. Haramchylygynam baryp yatany eger sheydip jorasy bilen gezseler on jorasynynam on daldigi ozununem on daldigi. Onun yaly adamlar tuys biri-birine mynasyp goy sholar sheyle ozune menzeshler bilen durmush gursynlar negozel adamlan durmushyny zayalaman ozlerine menzeshininkini zayalasynlar. Samsyklay hey-de bir halashanyn dosty ya jorasy bilen gezip bolarmy. men uchina biwepalyk yaly zat shol ay galanynam bilmedim her adam her hili kabirleri uchin normadyrda.

Harmandali

10 ýyl ozal

Adamlar biri birlerine menzesh dal shonun uchin olaryn soygusi hem her hili. Soygi her adamda bir hili bolup gechya sebabi her adam bir hili soymegi basharya biri guychli biri gowshak. Son gowshak soymegi basharyan adamlaryn durmushynda ol duygy kan bir rolam oynayan daldir shonun uchinem ol gulden ol gule gonup yorendirler.
“Hakyky soygin bashlangyjy bardyr emma sony yokdyr” diyyaler.
Mena soygin kochesindenem gechjek dal!!

Harmandali

10 ýyl ozal

Adamlar biri birlerine menzesh dal shonun uchin olaryn soygusi hem her hili. Soygi her adamda bir hili bolup gechya sebabi her adam bir hili soymegi basharya biri guychli biri gowshak. Son gowshak soymegi basharyan adamlaryn durmushynda ol duygy kan bir rolam oynayan daldir shonun uchinem ol gulden ol gule gonup yorendirler.
“Hakyky soygin bashlangyjy bardyr emma sony yokdyr” diyyaler.
Mena soygin kochesindenem gechjek dal!!

Harmandali

10 ýyl ozal

soygi temasynda owadanlyk, gormegeylik elmydama-da onde bolandyr. kone dessanlara zada seretsegem gormegey oglanyn owadan gyza ashyk bolanyny goryas. hazirem sheyle yone indi bashgarak kriteriyalar has one chykdy. meselem yewropada soygi, bagyshlan welin seksin derejesine dushurildi. \"men islanim bilen bolaryn\" diymek \"men islanimi soyerin\" bilen deng manyda ulanylyar. meselem \"soygi bilen meshgullanmak\" bashga manyda ulanylyar. ine shuna soygi diyyarler. soygin shun yalysynda aldamagam bar, biwepalygam bar, akylsyzlygam bar, pikirsizligem.
bizin turkmenistanda meselem yany yakynda-da umumy manyda alanda (iki yeke uytgeshik zatlary hasap etmesek) soygi diyende \"yurekden soymek, masgala gurmak islemek, omrun sonuna cenli bagtly yashamak, soyuship durmush gurmak, wepalylyk\" yaly zatlar kella gelerdi. seks kella-de gelmezdi. \"men biri bilen instinktlerim ucin gysga wagtlyk bile yashasym gelyar\" dal \"onun bilen durmush gurup, sonky durmushyn jogapkarciliklerini onun bilen bile chekesim gelyar\" bardy.

Diwana sen yokardaky yazgyny okap sana sen dalmikan diyipdirn :)) eger men sen Diwanadygyna ynanmadyk bolsam onda bashga biridir diyerdim :)))

diwana

10 ýyl ozal

dushunmedim name ucin? sebabini hem yazaymaly ekenin-da.
soymezlik kyndyr. onda soyjekdal diymeli dal-de hakyky soygini gozlemeli. ay herkim soyga birhili dusunyar. menem oz dushunishim bilen boluberjek.

ata

10 ýyl ozal

Tuweleme, mana yazara zadam galmadyr-a:)
Jennet, jigim, soragyna jogap tapylandyr-a:)
Gowy jogaplar yazylypdyr, hemmanize shapka!

Azajygam men yazayin:

Soygi, aslynda, bar we hakyky. Yone olar hil-hil. Yokarda-da yazylypdyr kopusi barada.
Yshk - ilkinji garayishda ynsanyn garshy jynsdan bashga bir ynsana bolan duygysy;
Soygi - Yshk netijesinde shol ynsanlaryn bir-birleri bn gepleship, dushuniship, bir-birlerini kabul etmekleri we duygylarynyn dowam etdirilmegi.

Mashgala - shol soygunin netijesinde gosh birikdirilmegi.

Yalan/pany soygi - Soyyanleren birinin ya ikisinin hem gysga wagtlyk duygy \"beslemegi\"(TC bolup biler) we wagtyn gelmegi bn unutmagy/unutmaklary;

Cyn soygi - mashgalany netije beryan soygi, dowamynda hem bagty.

Asyl bolmaly soygi - Biribar haky ucin, Pygamber haky ucin, ahyret, baky jennet haky ucin duyulan/edilen soygi. Netijesi hem sheyle bolar.

Yene-de yazsan yazylar gider welin, Biribardyr pygambere bolan soygi bn ynsana bolan soygi - bular, elbetde, ayry duygylar, yone bizin tm-da dine ynsana bolan soygi zerarly, biribara bolan soygi unutdyryldy ya-da unudyldy diysenem boljak, yone shuny aytmak isleyarin:

Eger Biribara we Onun Resulyna bolan soygide mert bolsanyz, onda dunyadaki soygide hem mert bolarsynyz, iki yuzlulik edip bilmersiniz, Biribar soygusinin dashyndaky Biribar gorkusy muna sebap bolar!

Ozum-a soyga ynanyaryn! Ozum edip bilmesemem, shu yagday bar.

Onki dessandyr romanlarda hem yazyan kim bolsa, onda shonun anyndaky soygi yazylyar, eger sizem yazan bolsanyz, onda, elbetde, sizem oz anynyzdaky soygi baradaky maglumatlar toparyny yazardynyz!

Diymek, onkiler ya dine sheyle pikir edyardi, ya-da bolmasa, dineje dunya degishli soygi bolumlerinin cap edilmegine rugsat berildi.

Hawa, men hem boldy edayin indi :))

ata

10 ýyl ozal

diwana, senin pikirine dal-de, yazan yekeje sozune hayran galan bolaymasa harmandali jigim :) Ya-da gapma-garshykykly yagdaylary dushundiryan yazgylaryn sana degishlidigini pikir edendir:)

men hem gen galdym, in azyndan, senin yaly agras agzamyz/agamyz \"jynsy gatnashyk\" diyer oydupdim, ya yash nesil dushunmez diyip yazaydynmy:)

bay, bolsa-da senin soz dagarjygyn gin-ow, menka gugaryp galyar derrew:)

Harmandali

10 ýyl ozal

soymezlik kyndyr. onda soyjekdal diymeli dal-de hakyky soygini gozlemeli. ay herkim soyga birhili dusunyar. menem oz dushunishim bilen boluberjek.

Men pikirimche soymek kyn! Yone olar her adamda her hili! Gozlemeli – ol name gozlenip tapylyan zatmy?! Shun bilen ylalashamok eger ol gozlenip tapylyan zat bolsa onda dunya soyguden dolardy. Men bir dostym: “Soygi, Bagt, Olum adamyn durmushyna gizlin gelya” diyipdi men shuna ynanyan olar duydansyz gelya.

akgül

10 ýyl ozal

söygi bar..

el_mariachi

10 ýyl ozal

söygi barmyş...

diwana

10 ýyl ozal

sheylemi? onrakden yazaymaly-da sizem adamlary gynayanyz. :)

men hem gen galdym, in azyndan, senin yaly agras agzamyz/agamyz \"jynsy gatnashyk\" diyer oydupdim, ya yash nesil dushunmez diyip yazaydynmy:)

bay, bolsa-da senin soz dagarjygyn gin-ow, menka gugaryp galyar derrew:)ata |

shu bolege sesli gulupdirin,bilmedim name ucin:)
men dushunmedim ol sozden name cykardynyz siz. ol sozun turkmencesi \"jyns\" diyip bilyan. yonekey bir soz. nabileyin okayana gora uytgeyan bolmaly manysy :)
umuman men ucin beyle pikir edilyanini bilemokdum. yene reaksiya gorkezeniniz gowy boldy. sheyyyyyle agras gorunyamikam. ata agan diyenlerine yene dushunerin welin harmandali nama geng galdy entek dushunibilmedim. shol soz ucin men yazmadygymy pikir etdimika?

diwana

10 ýyl ozal

yalnysh yatlamayan bolsam pasportynyzda-da yazylgy bolmaly shol soz. geng galmakdan yarylyng onda ;)

shunam bellayeyin. olar yaly zatlar yazmagy menem halamok, hic wagtam sozlemin icine sholar yaly many beryan zatlary garyshdyrmagy hem halamok. sheyle hatlary okasymam gelenok. yone bu shol sozler suyjedilip zat edip aydylanda sheyle.
emma men ony ulanyshymda hichili problema yok. bir yagdayi dusundirmek ucin yazdym, men dal metjitdaki ymamam yeri gelende ulanyar ol sozleri, bir yagdayi dushundirmek ucin.
menin sholar yaly zatlary umuman yazmayanlygymyn sebabi; gerekli goremok hichili, dine yeri gelende. bu oz icimden gelyan zat. shu sheyle bilinse gowy bolar, bashga hili tiketkalary yelmemeseniz begenerin.

diwana

10 ýyl ozal

soygi barada yene bir zat bellasim gelyar. kone forumda-da kop yazypdyk bu hakda. \"soygi bilen yshk arasyndaky tapawut\" temasynda-da yazypdym shu diyjeklerimi.
soyga herkim birhili dushunyar, kabul edyar. men ony iki uly bolege ayyrjak. egoizm(menlik) merkezli soygi we beyle bolmayan soygi.
birinjisinde adam egosy, nebsi ucin isleyar soyyan diyyan zadyny. beyle soyen adam ol soyyan zadyny(ya gyzyny/oglanyny) yitirmekden gorkyar,ona gowushmak isleyar. birem ing esasy ayratynlygy paylashmak, boleshmek islemeyar. shol sebapdenem gabanyar. munyn netijesinde ol zat gozunde ulalyar we hemme zatdan, bir topar has wajyp zatlardanam has wajyp yaly gorunipbashlayar. bu ol adamyn aklyny hushuny yitirmage bashlayanlygynyn alamaty. \"yshgyn gozi kordur\" diyilyan soz hem shu hili soygi ucin aydylan.
beyleki manysynda soygide bolsa egoistik duygy birinji derejede duranok. shol sebapden adamyn ici has rahat, akly-hushy has yerinde, psihologiyasy hem has yerinde bolyar. shol egoistik duygynyn netijesinde doreyan birahatlyklar, kararsyzlyklar munda yok. beyle soyga eye bolan adam paylashmakdan gorkanok, tersine paylashmakdan keyp alyar. soygusini hemmelere paylap bilyar, hemmelere guler yuz bilen, soygi bilen yakynlashyp bilyar. bu soygi gyz/oglan soygusinde gorulmeyan hilli soygi.
bularyn herbiri hem olcegi bilinse, yerlikli ulanylsa gowy. yogsam ikisem zyyanly bolup biler.

Harmandali

10 ýyl ozal

sheyyyyyle agras gorunyamikam. ata agan diyenlerine yene dushunerin welin harmandali nama geng galdy entek dushunibilmedim. shol soz ucin men yazmadygymy pikir etdimika?

Hawa men shol sozi sen yazanyna gen galdym! “jyns” bolanynda ===> gyz, oglan diyen yaly manyny berya a sen yazanyn Ata agan yazanyny anladya! Sen ol yerde gyz oglan diyen manyda diymedina! Men gen gormezdim eger bashga agza yazan bolsa yone sen yazmagyny genirak gordum bilemok name uchindigini! Yone hich hili erbet diyip pikir edemok prosto aydaydym.

Feya

10 ýyl ozal

soygi bar!!! ozem yakynynyzda aylanyp yor :)

Harmandali

10 ýyl ozal

Hany mena goremok?! :))))

Feya

10 ýyl ozal

gormersinda goresin gelmese :)

Harmandali

10 ýyl ozal

Yok shu wagt chynym bilen goresim gelya yone hich gorunenok. Ya islegim guychli dalmika?! A sen goresin gelip gordunmi ya ozi gozune gorundimi :))))

Feya

10 ýyl ozal

yogey ozum goresim gelenokdy. men gorerinem diyemokdym :)

Harmandali

10 ýyl ozal

Goryanmi belki men hem duydansyz gorern! :)

Harmandali

10 ýyl ozal

Wiy yogsada sen shu 6 gun gelip bilenokmy biz yene-de dushushyas :)) Mende has gowja teklip bar weli yone indi Mylayym joramyz mashynyny satypdyr :)))) Gulup gulup oldumow eshdip hem gynandym hem gulkim tutdy :))) Men aydanymy aydayma birden ;)

Harmandali

10 ýyl ozal

Ey way Allajanlarym ozi gelipdira on indi men barden okjami gotereyin kulumi chykarar bolmasa. Millet mana komelekleshewerin eger mana bir zat diyjek bolsa.
Mylayym han mana rehmin insin...

Harmandali

10 ýyl ozal

Giyw jora barde sen gybatynb edilya gorenokmy?! :))) Haha sheydip ozum duydyrayyn birazyragam bolsa gunam yenlar :)

mylayym

10 ýyl ozal

hey harmandali halalja satypsynay meni menem indi seni sataryn:)
ol tezek gury tezek sana-da geler gezek diyipdirler:)

el_mariachi

10 ýyl ozal

söygi namay?

ata

10 ýyl ozal

Akgulden gocurdim:
pygamberimiz (SAV) bir gun yanyna hz.ali\'ni (RA) çagyryp:

\"ya ali! Alla\'ny söyyan mi?\" diyip soraya. hz.ali howwa diyya. pygamberimiz yene \"allan resulyny söyyan mi?\". hz.ali yene howwa diyipdir.
\"gyzym patmany söyyan mi?\" diyip sorapdyr.. hz.ali gyzaryp söyyandigini aydypdyr.. pygamberimiz: \"hasan ve huseyini soyyan mi?\" hz.ali howwa diyya..

pygamberimiz:
\"ya ali! könül bir..söygi dört.. birje könle munça söygini nadip sygdyrdyn?\"

hz.ali donup galya ve name diyip jogap berjegini bilmeya.. son gidip hz.fatma bolan wakany gurrun berya.. hz.fatma jogabyny aydya..

Jogaby name?!
:))

ata

10 ýyl ozal

onam ozum gocurip yazayin:

\"Ey Ali, git ve kakama ayt:
Adam Allany akly ve ruhy bilen soyer
Pygammerimizi yuregi bilen soyer
Yanyoldashyny nevsi bilen soyer
Chagalaryny merhemeti bilen soyer\"

ata

10 ýyl ozal

Diwana, pasportda hem yazylyandyr welin, mana gora-ha shol soz adaty dal, in azyndan turkmen dilinde yazylsa has agras gorunyar, ol soz yewropalylarynky we umumy yerde yenles gorunyar pikirimce.
senin name niyet bn yazanyna gozum yetik-le, ol barada soz yok, yene-de senin yazmagyna gen galdym. metjitlerde yeri gelende ymam hem aydyp biler, yone shol wagt ayal-gyzlar bolanok-da, erkek adamlar bolyar, onam yatdan cykarmaly dal, barde bolsa, hem gyzlar, hem-de oglanlar, hem ayal mashgalalar bar. garaz, yazylmasa gowy-da. dost sahypada hem guycli bir agza yazypdy shol sozi, ozem 3-5 gezek. men ol wagtlar guyclidim we derrew uytgedipdim shol sozi :) olam kabul edipdi. yone sheyle ulaldylyp oturjak bir zat dal, yalnysh pikir edayme, men pikirimi aytdym-la dineje

ata

10 ýyl ozal

ha, diwana, birem, senin yazan 2 hilli soygun barada, yokarda pygamberimiz we hz.aly bn baglanyshykly sorag-jogap goydum, ondan has yokarda hem soygunin birnace hilini yazypdym , ikimiz bir pikirrakde oydyan, ha :))

ata

10 ýyl ozal

harmandali we milayim, men hazir syr barada mowzuk acjak, shol yere goz gezdirin, bolyarmy:))

hay, gynandym, name ucin mashynyny satdyn, indi yetimler oyune bizi kim akider:)

taksi bn gitmeli bolar-da tm baramda :))

diwana

10 ýyl ozal

Diwana, pasportda hem yazylyandyr welin, mana gora-ha shol soz adaty dal, in azyndan turkmen dilinde yazylsa has agras gorunyar, ol soz yewropalylarynky we umumy yerde yenles gorunyar pikirimce.
senin name niyet bn yazanyna gozum yetik-le, ol barada soz yok, yene-de senin yazmagyna gen galdym. metjitlerde yeri gelende ymam hem aydyp biler, yone shol wagt ayal-gyzlar bolanok-da, erkek adamlar bolyar, onam yatdan cykarmaly dal, barde bolsa, hem gyzlar, hem-de oglanlar, hem ayal mashgalalar bar. garaz, yazylmasa gowy-da. dost sahypada hem guycli bir agza yazypdy shol sozi, ozem 3-5 gezek. men ol wagtlar guyclidim we derrew uytgedipdim shol sozi :) olam kabul edipdi. yone sheyle ulaldylyp oturjak bir zat dal, yalnysh pikir edayme, men pikirimi aytdym-la dineje
ata | 2007-11-14 16:09:32

yoklay, bolya beyle bolsa men bashga soz ulanaryn. nabileyin men bardaki kelle bilen yazyp goyberipdirin. forumda bolsa turkmenistandan giryan agzalar bar, esasanam sholar ucin gengrak bolyandyr. indi ulanmajak bolaryn.

soygi barada yazan hekayanyz gowy eken.

Harmandali

10 ýyl ozal

Ata aga gaytam satany gowy boldy indi JIP-da ghiders :)))
Diwana ziyany yok yone men ozum birhilirajik adam oydyan shonun uchin birhili gorendirn.

Shazada

10 ýyl ozal

aýirsana hou soygi bomaý yssydad byr =D

malik

10 ýyl ozal

hmm
soygi her yerde ...
on bir yaşulynynaydysy yaly soygi bu dunya yone bu dunya eye cykmak hijem ansat dal :P

kakabay

10 ýyl ozal

ahyrsoňy söýgi hakda aýtdyňov!

jankaka

10 ýyl ozal

bagyslan welin siz okuwu zady unudyp yorsunuz oydyan ene atalarynz bolsa ogul gyzym okayar diyip yorendir

Shazada

10 ýyl ozal

ey way yenede jankaka:))) jankaka jankaka ay jankaka.. sen uttu`de okayan yazigin oz soygi tejribelerini okap gorsene ay jankaka:))) mena sho yazigin soygi tejribelerine gozum gitdi dogrusy..tuf tuf goz degmesin =P bizinki yali gurp tarp dal :D

diwana

10 ýyl ozal

9 ay garashyp son dillenipdir diyyanmi? :P

kakabay

10 ýyl ozal

jankaka sluçayna terbiýeçilik ugrunda okaýana dälsiňdä.
seniň sözleriň ,meniň birvagtky edep sapagyndan okadan molumyň sözlerine meňzeş,gyzlar oňa \'suhoý \'molum diýýädiler...

ata

9 ýyl ozal

söýgi barada soňky döwür örän köp sanly mowzuklar açylýar.

Söýgi barada bir pikir öwrenjek bolsaňyz, şu ýere gelibermeli, ahyryn :)

Gelmeli, öwrenmeli we öwretmeli pikirimçe!

kakabay

9 ýyl ozal

ata aga soňky dövürler söygi bu yerde bar,söygi eyle bolyar diyen yazgylaňa kan duş gelyan .
bir zatlar ugruna bar öydyan,ya men yalňyşyanmy!

multik6050

9 ýyl ozal

Söýgüde diýýärler uly bagt bar
Men bolsam öz begtyma diýseň zar
Söýýän diýse mana bir näzenin ýar
Bütün durkym bilen şony küýsedim

Söýgi kimler üçin gowy, a kimler üçin erbet

jankaka

9 ýyl ozal

yenede birmenzes temalar mowzuklar durmak yok yola dowam

hoshowaz

9 ýyl ozal

hemmanize salam we nehir agzamyzam sizin hemmanize esasanam ata aga salam aydyar.
hoooop. geleli yazylan mowzuga:
dine birinji jogaby doly okadym we ikinjinem shu yerine:

soygini bulam bujar etdiler-a. herkim ozundaka soygudir oydyar. men-a bilemok beyle soygi barmy? haysy bularyn hakyky soygi?

chenli okadym. onson shu ashakdakylary yazmak geldi kella:
adam uch hili bolyar diyyarler. ynha olar:
1. mana gora men;
2. bashgalaryna gora men;
3. hakyky men.
ynha diwana! shu yokarda yazylanlardan "men" diyen yere "soygi" diyip yazsan, onson soyginin nahilidigini bilersin.
hemmanizi hormatlamak bilen,
ashajygyna seret

hoshowaz

9 ýyl ozal

diwana senin yazan(yazmak islan) "jynsy gatnashyk" diyen yazgylaryna menden sheylerak jogap:
"her aydyanyn dogry bolsun emma her dogryny her yerde aytmak dogry daldir"

yene-de bir mohum zat:
hakyky soygi(ayal mashgala bolan) soygi barada biljek bolsanyz yashynyz 24-25'e baryancha iki taraplayyn hichkimi soyman. yagny soyushman. diyjek bolyanym adamyn akly goyalyancha. shondan sonra ynsanda(menda sheyle) mashgala bolup yashamak arzuwy peyda bolyar. yzynam ozuniz pikirlenip gorersiniz- da!

ata

9 ýyl ozal

hemmanize salam we nehir agzamyzam sizin hemmanize esasanam ata aga salam aydyar.


waleýkim salam!

Beh, näme üçin aýratyn men :)

söýgi barada köp ýazsam, men bulaşýan-a, şoň üçin ýazjak däl :)

Kakabaý, näme, men adam däli :)
Söýgä mätäçligim bar diýip gygyrtjak bolup dursyňyz-eý sizem bar-a :)

Toý indiki ýyl tomus bolaýmasa, enşallah.

ata

9 ýyl ozal

adam däli

adam dälmi - bolmaly

kombat

9 ýyl ozal

yashynyz 24-25'e baryancha iki taraplayyn hichkimi soyman. yagny soyushman. diyjek bolyanym adamyn akly goyalyancha. shondan sonra ynsanda(menda sheyle) mashgala bolup yashamak arzuwy peyda bolyar.
hoshowaz | 2008-10-22 09:27:12

baý ýigid-ä gürledi. söýgi senden sorap gelýändir-ow.

Zuko

9 ýyl ozal

soygini gozlemeli dalhow,
ozi geler,
biri yazypdyra yanynda gezip yr dip,
ana bir gun gorersin
shony....
sagbolun...!!!
goremok diyyanlerem gorer alada etmesin....

kombat

9 ýyl ozal

Köp pikir etmäň. "Pikir - $ikir" diýip eşitmänmidiňiz.

hoshowaz

8 ýyl ozal

millet! shu soygi diyilyan zat menin yanymdan ayyrlanok nache ay bari. gowuja zat ekeni...

tgala

8 ýyl ozal

söýgi-
bu bir allah jj tarapyndan adama berilen duýgudyr we zamana görä üýtgänok.ýöne üýtgeýän ýa-da üýtgän zat adamlaryň umumy hüý-häsiýetleri we özüni alyp baryşlary
söýgi-
haýsy tarapdan seredişiňe bagly.bir zada söýgi.adama söýgi.bu duýgyny doly manysynda dil taryplap bilenok sebäbi söýgi ýürekde bolýar.
söýgi-
adamlaryň dünýä garaýyşlaryna görä üýtgeýär hemme zatda adamlaň aralarynda tapawut bolşy ýaly
ýöne men gepi uzatmaýyn sebäbi bu mowzuk söýginiň ýaşlaryň arasyndaky görnüşi barada açylan.söýmek gowy zat söýülmek ondanam gowy zat.ýöne ýürek bilen söýeňizde kelle bilen söýgi barada pikir etmänem ýatdan çykarmaň.bolmasa gözüňi gapmagy mümkin.birek-birege wepaly bolmany başarjak bolmaly

cicek2

8 ýyl ozal

ay shu soygi sozuni kop agzayalar veli menem dine ovadanlyk,agzybirlik ve shatlyk goz onume gelya,shon ucin belkide soygi badyr eger entek gelmedik bolsada geler diyip umyt edyan!dine govulyk myka diyyan!:D

cicek2

8 ýyl ozal

salam agamyrat agam!
gaharyny getirme!
ok!:P
eger bu dunyade soygi yok bolsady adam yashamaga umyt tapmazdy,bu dunya asyl birek birege bolan soygin ustinde durya.
soygi hem durli durli bolya ve dine govuluk ve agzybirlik ynam,vepalylyk,ve esasanam gecirimlilik mika diyyan!
gelin hemme zadyn govy taraplaryny dushunelin ok!bolmasa bu dunya yashar yaly bolmaz ok!:P