Adalat üçin içeliň.

Adalat näme we näme däl diýen sorag aram-aram kän çekeleşilýär.

Ilki bilen adalat deňlik diýmek däl.

Adalat, başga biriniň hakyny iýmän, her kimiň öz hakyna eýe çykyp bilmegidir. Adalat, her kimiň hakyny goraýyjylykdyr.He-he, ýene her kim üçin deňlik diýen ýaly boldy soňky sözlem hem. Biri çüfledimi nämemi, dilim çolaşyp duran boldy, has dogrusy klawýaturaň üstünde barmaklam çyrmaşyp, kellämiň içinde beýnim garjaşyp duran ýaly.


Sözüň gysgasy, köne SSSR-iň biadyl deňlik sistemasy sosýalizmdan halas bolan halkymyzyň ýolbaşçylaryna, ýurda adalat getirip, adalatly dolandyrýandygy üçin goçoman sag bolsun aýdýaryn. Öz döwletine adalatly ýolbaşçylaryň saýlanmagyny gazanýan eziz Türkmenistan halkymyza hem mundan beýläk hem rowaçlyk dileýärin. I am serious, really thanks. Adalat bar- hemme bagtyýar. Adalat bar- ýurt galkynýar. Hakymyzdan artykmajyny islesek karam bolardy dälmi ?! Adalatdan daş düşmäliň.
acharsoz
  • 11
  • 277
  • 12/10/2017 12:32
  • 1 minutda oka

Lal

1 hepde ozal

Adalatdan daş düşmäliň.

Gowjam

1 hepde ozal

Gynansakda kabir adamlar adalatyn namediginde bilmeyarler.....

demirdumir

1 hepde ozal

her bir adam özüni adalatly alyp barsa adalatly ýurdymyz bolar

demirdumir

1 hepde ozal

tokmak agzamyz ýitdile näme boldyka oňa ?!

togalak

1 hepde ozal

Gyzym saňa aýtdym gelnim sen düşün boldymy bi?

Gowjam

1 hepde ozal

Adalatly bolmak kynrak bolya bu wagt kop adamlar oz bahbidi ucin yasaya

ata

1 hepde ozal

Hany, nirede icmane suw :)Suratyn cykyp cykmajagyny bilemok, yone shu suratda hem degishlikde bir beyan bolmaly.

ata

1 hepde ozal

ata

1 hepde ozal

Garaz, anyk goyup bilmedimda. Many taydan sheyle:

"Her kime deñ derejede komek etmek - bu deñlikdir. Her kime mätäçlik mukdaryna görä kömek etmek - bu adalatdyr."

Bilemok, hukuk ugrundan okanlar bu yagdayyn has dogrusyny bilip paylashaymasa.

ata

1 hepde ozal

Hany, nirede icmane suw :)Suratyn cykyp cykmajagyny bilemok, yone shu suratda hem degishlikde bir beyan bolmaly.

acharsoz

1 hepde ozal"Adalatlylyk diýmek näme Yüsüp ? "

Köpçüligiň ýa-da güýçlüleriň islegleriniň amala aşmagy adalatlylykdyr. Türkmen halkynyň hem 99%-i 2017 saýlawlarynda adalatlylygyň binýadynyň dowamy üçin öz garaýyşlaryny bildirdiler. Ýagny, hiç kim Türkmen halkynyň we hökümediň arasynda adalat barada düşünişmezlik bardygyny subut edip bilmez, sebäbi ýok-da :)