"Men seni söýýän”

Halyl Kulyÿew
"Men seni söýýän”

Dagdan ynam bilen düşdüm yzyna,
Daş dek ykraryma ömürlik uýýan.
Iller näme diýse diýibersinler,
Meniňki şol bir söz:
- Men seni söýýän.

Söýmek hem söýülmek ýüregiň derdi,
Hersi bolup biler bu juwanlykda.
Kimmişin ol meni söýeňok diýip,
Seni aýyplajak biwepalykda.

Ýöne rastyň diýmän gizlenseň eger,
Gutulyp bilersiň. Öňünden duýýan.
Diýerin men saňa bir ýerden jyklap,
Meniňki şol bir söz:
- Men seni söýýän.

Garaňky gijeler azaşsaň ýalňyz,
Menem gara gijä tutup ýüzümi.
Duýdurman öňüňden çykaryn birden
Hemem gaýtalaryn şol bir sözümi.

Meni söýseň iki ýürek birleşip,
Bir ýürek boljagyn öňünden duýýan
Eger-de söýmeseň…
Söýmeseň söýme.
Meniňki şol bir söz:
- Men seni söýýän.


Halyl Kulyÿew.
GaRPaMyJaK92
  • 17
  • 316
  • 30/09/2017 01:47
  • 1 minutda oka

Gowjam

3 hepde ozal

Gaty gowy gosgy sag bolun yetirip durun

Kerwenli

3 hepde ozal

@Gowjasy, siziňem ertir.com da ennik eden şol bir teswiriňiz ☺ ,,,ýetirip duruň,,,

Gowjam

3 hepde ozal

Kervenli agza kima diyyaniz

Kerwenli

3 hepde ozal

@Gowjosy gowjosyna diýýän

Gowjam

3 hepde ozal

Kim o gowjasy

janak

3 hepde ozal

Berekella

elis

2 hepde ozal

Örän gowy gošgy

Gowjam

2 hepde ozal

Salam elis agza

bilal

2 hepde ozal

Ohoo elis joramyzam gelipdira salam elis agza.

Gowjam

2 hepde ozal

Ohoo....biiilaaaalll:))

elis

2 hepde ozal

Hemmanize salam

elis

2 hepde ozal

Gowymy yagdaylarynyz

Gowjam

2 hepde ozal

Gowii sukur hudaya ozin naili elis

Gowjam

2 hepde ozal

Gowii sukur hudaya ozin naili elis

elis

2 hepde ozal

Menem erbet dal

bilal

2 hepde ozal

Menem erbet dal gowy Gowjaaaaam

Gowjam

2 hepde ozal

Bar ekeninizow aylanyp durunda seydip yitdiniza mena sizden basga tanayanim yok