MÄHRIBANLARYM (Awtory: Has Türkmen)

MENIÑ DÜNÝÄM

▶ MÄHRIBANLARYM

Sen meniñ başdaşym
Ilkinji söýgim
Sen meniñ syrdaşym
Elýetmez duýgym
Sen meniñ gamdaşym
Tükenmez gaýgym
Sen dünýäniñ añry ujunda bolsañam
Men dünýäniñ bäri ujunda bolsamam
Senden umydymy üzüp bilmerin
Sendedir ýüregmiñ ýarpy parçasy
Ol parça teniñde tene öwrülip
Ýaşap ýörkä çepiksije göwräñde
Men söýerin seni,
Söýerin mydam
Garaşaryn saña
Arman-ýadaman.
Emma häzir kalbyñ karar tapmasa
Ýa iýesiñ gelse mähriban käbäñ
Mährine ýuguryp bişiren nanyn
Gäwürleñ tagamsyz kefirin içip
Drožly dohadan kanagat tapman
Öz-özüñ aglañda,
Kösense janyñ
Syzlar meniñ dert-hasratdan gert bolup
Mal ýatagnyñ ençe wagt aýrylman
Siýdik siñip giden goñras dersine
meñzeş sadyr atyp ýatan ýüregim.
Her gideñde
Aýralyga gan aglap,
Her geleñde
Unudyp bar derdimi
Diýsem-de: "Hoş-sapa geldiñ geregim!"
Indi ne gidenñe
Ne-de gelenñe
Parh etmerin,
Çünki soñky wagtlar
Göwnüm atyñ gulagy deý bolupdyr.
Öz göwrämde galan ýarpy ýüregim
Gaýnadylan ergin muma batyrlyp
Hem-de ak biýz mata oralyp mäkäm
Piramidañ ortasynda goýulan
Fyrgun ýaly birçak ölüp gidipdir.
Şonuñ üçin her gezekki bolşumyñ
Tersine hereket etmekçi indi
Sen menden aýrylyp Magryba gitseñ
Men Maşryga sary gitmekçi indi.
Git!
Mara git
Lebaba git
Balha git!
Töwrize git
Gazmine git
Parhy ýok!
Guşluk Stambulda bir bardak çay iç
Giçlik Andalusda şamlygñy edin.
Günüñ ýaşýan çagy şapagy synlap
Gezim eýle Ak deñiziñ kenaryn
Eger-eger pikriñe-de girmesin
Meniñ munda ýoklugym ýa barlygym.
Git!
Gitseñ gidiber
Ýalbarar öýtme!
Hor etmeseñ bolýar jigerbendimi.
Bir towakgam: hergiz onuñ ýanynda
Ýagşydan, ýamandan diliñ ýaraýma
Gatañsy gursagmy torfa öwürip
Gemre baglap giden dertlerim hakda
Diñe öwret,
Gulagyna guýup dur!
Ömrüni meñzetme meniñ ömrüme
Üç günlük dünýäde çekmesin arman
Diñe başyn egsin Allañ emrine
Diñe namazlykda epsin dyzyny
Ýaşasa-da ata mährini görmän
Gömmesin dirikäm goýan yzymy...
Sen meniñ başdaşym
Gunçam, bägülim.
Ol meniñ nyşanym
Söýgüli oglum.
Siz meniñ ömrümiñ hamyrmaýasy
Mähribanlarym...


© Has TÜRKMEN.
Jeksparro
  • 1
  • 307
  • 05/09/2017 09:00
  • 1 minutda oka

Jeksparro

4 aý ozal

Has Tm-iñ goşgylaryny, makalalaryny, terjimelerini şu adresden tapyp bolya:

Official accaund id: @kpm7016r