Hakykatdanam sheyle bolarmy

Salam

name diyip yazjagymam bilemok. Ay bolya sorag berayerin
Talyplar.com hem bloklanarmy????.
wahwahwah
  • 0
  • 153
  • 14/07/2017 06:32
  • 1 minutda oka